Niniejsza strona zawiera ogólne informacje o firmie Novocure Ltd. (dalej zwanej: „Novocure” lub „my”). Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki dostępu i korzystania ze strony. Uzyskując dostęp do niniejszej strony internetowej lub korzystając z niej, należy wyrazić zgodę na przestrzeganie Warunków. W przypadku braku wyrażenia zgody na Warunki prosimy o zaprzestanie korzystania z niniejszej strony internetowej.

Zmiany Warunków korzystania ze strony internetowej
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z tej strony po opublikowaniu zmienionych Warunków, co uwidoczni się poprzez „aktualizację daty” u dołu niniejszego dokumentu, oznacza wyrażenie zgody na poczynione w Warunkach zmiany. Dlatego przy każdorazowym wejściu na niniejszą stronę należy sprawdzić Warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian lub za nieścisłości, błędy typograficzne lub braki w treści strony internetowej. W dowolnym momencie i bez powiadomienia możemy według uznania zakończyć dostęp do strony internetowej lub niektórych jej funkcji, w tym m.in. z powodu naruszenia niniejszych Warunków.

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona dla odbiorców z USA
Zawartość niniejszej strony internetowej jest ogólnodostępna lecz przeznaczona przede wszystkim dla mieszkańców USA.

Strona nie zawiera porad medycznych ani instrukcji stosowania wyrobu
Prezentowane tu informacje nie stanowią porady medycznej ani instrukcji stosowania wyrobów i nie należy podejmować na ich podstawie żadnych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. Informacje te nie zastępują profesjonalnej porady medycznej udzielonej przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia lub potencjalnych korzystnych zastosowań i możliwych działań niepożądanych danego wyrobu medycznego.

Brak oświadczeń i gwarancji
Spółka Novocure starała się przekazać dokładne i aktualne informacje na tej stronie internetowej; jednak nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przydatności informacji zawartych lub opublikowanych na tej stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Ponadto Novocure może nie aktualizować swojej strony internetowej na bieżąco, dlatego informacje i materiały zawarte w niniejszym dokumencie mogą być nieaktualne, niekompletne lub błędne. Wszystkie takie informacje objęte są klauzulą „NA STAN OBECNY” bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie udziela się żadnych gwarancji ani oświadczeń, jednoznacznych ani dorozumianych, że informacje zawarte lub wymienione w niniejszym dokumencie są dokładne, aktualne lub kompletne. Ponadto spółka Novocure nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia tych informacji lub jakichkolwiek informacji przekazywanych za pośrednictwem powiązanych stron internetowych. Korzystając z tej strony, potwierdzają Państwo, że spółka Novocure udostępnia zamieszczone tutaj materiały wyłącznie w celach informacyjnych, a nie w celu udzielania porad medycznych, jak opisano w poprzednim akapicie. Spółka Novocure zachęca do konsultacji z lekarzem w związku z wszelkimi dostępnymi opcjami leczenia.

Wyłącznie do użytku osobistego
Treść na stronie jest chroniona amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi prawami własności intelektualnej i stanowi własność spółki Novocure lub strony uznanej za dostawcę określonej treści, kontrolowanej lub licencjonowanej. Można przeglądać i wykorzystywać materiały na tej stronie wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. Żadne inne użycie, w tym kodu HTML lub innego kodu instruktażowego oprogramowania, zawartego na niniejszej stronie internetowej lub stronie stanowiącej jej część, nie jest dozwolone bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody. Ponadto dokumenty opublikowane przez spółkę Novocure na tej stronie internetowej nie mogą być kopiowane do innych celów niż do użytku osobistego, niekomercyjnego, z zachowaniem wszelkich informacji o prawach własności, a następnie nie mogą być kopiowane, powielane lub w inny sposób rozpowszechniane.

Zakaz wykorzystywania, o którym mowa w powyższym akapicie, obejmuje m.in. zakaz scrapingu lub używania wszelkiego „robota”, „bota”, „spidera”, „data miningu”, „kodu komputerowego” i każdego innego zautomatyzowanego urządzenia, programu, narzędzia, algorytmu, procesu lub metodologii albo procesu ręcznego posiadającego podobne procesy lub funkcje, w celu uzyskiwania dostępu, pozyskiwania, kopiowania lub monitorowania dowolnej części strony lub jakichkolwiek danych lub treści znalezionych na stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem, bez naszej uprzedniej zgody. Ponadto linkowanie do jakiejkolwiek strony innej niż strony główne serwisu Novocure (znane również jako głębokie linkowanie) jest zabronione bez pisemnej zgody spółki Novocure.

Prawo spółki Novocure do korzystania z treści przesłanych przez użytkownika
Jeśli jakakolwiek osoba odwiedzająca tę stronę przekaże spółce Novocure dowolne opinie, informacje lub dane, czy to w formie pytań, komentarzy, sugestii, postów do publicznie dostępnych funkcji interaktywnych, takich jak blogi lub fora dyskusyjne, lub w inny sposób, takie informacje będą uważane za jawne, w stosunku do których jednoznacznie udzielono nam globalnej, niewyłącznej licencji na publikowanie, powielanie, sprzedawanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie takich materiałów w dowolnym celu. Udzielają nam Państwo globalnego, niewyłącznego prawa do korzystania z wszelkich pomysłów, koncepcji lub technik zawartych w takich materiałach. Spółka Novocure nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i może swobodnie wykorzystywać wszelkie informacje, pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach w jakimkolwiek celu oraz powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać takie informacje osobom trzecim bez ograniczeń. Ponadto zrzekają się Państwo wszelkich praw osobistych, które można mieć w stosunku do takich materiałów. Ponadto upoważniają nas Państwo do edytowania i modyfikowania w inny sposób takich materiałów przed ich użyciem, publikacją, dystrybucją, sprzedażą, powieleniem lub ujawnieniem. Materiałów chronionych prawem autorskim nie można przesyłać bez zgody właściciela praw autorskich, a Państwo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za nieuzyskanie takiej zgody.

Zasady dotyczące treści przesłanych przez użytkowników do publicznie dostępnych funkcji interaktywnych
Zastrzegamy sobie prawo (ale nie zobowiązujemy się) do monitorowania wszelkich zgłoszeń lub postów oraz do usuwania, przenoszenia lub edytowania wszelkich treści, które z jakiegokolwiek powodu uważamy za nieodpowiednie lub niedopuszczalne. Nie można przesyłać żadnych komunikatów ani treści, które naruszają jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony, w tym komunikatów zawierających wulgaryzmy, zniesławiających, nękających, zawierających groźby, podżegających, obscenicznych, pornograficznych, naruszających prywatność, nielegalnych lub w inny sposób zachęcających do nielegalnej działalności, naruszających prawa innych osób, skutkujących powstaniem odpowiedzialności lub mających na celu sprzedaż innych wyrobów lub usług. W przypadku moderowania funkcji interaktywnych, takich jak blogi, możemy przeglądać komentarze i wpisy pod kątem trafności, aktualności i stosowności oraz możemy wstrzymać lub usunąć wpisy z dowolnego powodu, według własnego uznania. Jest mało prawdopodobne, że będziemy publikować komentarze dotyczące bieżących spraw prawnych lub kwestii regulacyjnych. Publikowanie wybranych zgłoszeń zostanie opóźnione w trakcie naszego procesu recenzji.

Linki do stron podmiotów trzecich
Niniejsza strona internetowa może również zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Spółka Novocure udostępnia te linki tylko jako udogodnienie, a umieszczenie takich linków nie oznacza wspierania przez spółkę rzeczowych stron internetowych podmiotów trzecich. Spółka Novocure nie ma żadnej kontroli nad informacjami zawartymi na takich stronach podmiotów trzecich, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, treści lub linki zawarte na rzeczowych stronach lub za wprowadzane na nich zmiany.

Prawo do zmiany
Spółka Novocure zastrzega sobie prawo do zmiany treści swojej strony internetowej w dowolny sposób, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian lub za nieścisłości, błędy typograficzne lub braki w treści niniejszego dokumentu.

Własność intelektualna
Cała zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej i nie może być modyfikowana, rozpowszechniana, publikowana ani przesyłana bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z pobranych materiałów nie można usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, innej własności intelektualnej i informacji prawnych ani innych informacji identyfikacyjnych.

Nazwa NovocureTM, logo NovocureTM, nazwy TTFieldsTM i NovoTTF TM są znakami towarowymi firmy Novocure Ltd. i będą zarejestrowane w USA i/lub innych jurysdykcjach. Inne nazwy wyrobów lub usług spółki Novocure lub logotypy, o których mowa w tym dokumencie, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Novocure Ltd. Brak nazwy wyrobu lub usługi lub loga na tej liście nie oznacza zrzeczenia się znaku towarowego spółki Novocure lub innych praw własności intelektualnej dotyczących tej nazwy lub loga.

Inne znaki towarowe i nazwy wyrobów należą do ich odpowiednich właścicieli. Żadna treść zawarta na naszej stronie internetowej nie powinna być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakichkolwiek znaków towarowych lub loga.

Brak dorozumianych praw
Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako przyznanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa w ramach jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego lub praw autorskich spółki Novocure lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Wykorzystywanie lub niewłaściwe użycie dowolnego z takich znaków towarowych, patentów lub praw autorskich przewidzianych w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie praw patentowych, znaków towarowych lub praw autorskich, praw dotyczących oszczerstw i zniesławienia, praw dotyczących prywatności i reklamy oraz regulaminy komunikacji i statutów. Informujemy, że spółka Novocure zastrzega sobie prawo do egzekwowania swoich praw własności intelektualnej i niniejszych Warunków korzystania ze strony w najszerszym zakresie prawa.

Prywatność
Dane osobowe i dane demograficzne, które są nam przekazywane, podlegają naszej polityce prywatności, aktualizowanej od czasu do czasu. Możemy wykorzystywać i udostępniać takie informacje zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna na tej stronie lub poprzez e-mail: generalinfo@novocure.com.

Przejęcie odpowiedzialności
Uzyskując dostęp i/lub korzystając ze strony internetowej, zgadzają się Państwo zabezpieczyć, chronić i zwolnić spółkę Novocure, nasze spółki zależne i stowarzyszone oraz ich odpowiednich, dyrektorów, pracowników, w tym pracowników biurowych, członków, agentów, przedstawicieli, partnerów biznesowych, dostawców informacji, licencjodawców i licencjobiorców oraz ich odpowiednich spadkobierców i cesjonariuszy (łącznie „Strony zwolnione z odpowiedzialności”) od wszelkiej odpowiedzialności i kosztów, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych honorariów i wydatków prawników, poniesionych przez Strony zwolnione z odpowiedzialności w związku z każdym roszczeniem wynikającym z lub spowodowanym naruszeniem przez Państwa niniejszych Warunków lub jakiekolwiek innym, nieautoryzowanym korzystaniem z tej Strony. Zgadzają się Państwo współpracować w rozsądnym zakresie w obronie wszelkich roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Użytkownik nie będzie zawierał żadnej ugody, która może wpływać na prawa którejkolwiek ze Stron Zabezpieczonych lub wymagać podjęcia jakichkolwiek działań przez którąkolwiek z nich.

Wyłączenie gwarancji i zobowiązań
TREŚĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI NOVOCURE JEST PRZEKAZYWANA „NA STAN OBECNY”, „Z WSZYSTKIMI WADAMI” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, A SPÓŁKA NOVOCURE NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH, POWSTAŁYCH ZGODNIE Z PRAWEM, UMOWĄ LUB W INNY SPOSÓB, W TYM ŻADNYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ANI NIENARUSZANIA PRAW (WYMIONIONE GWARANCJE NIE MAJĄ CHARATERU WYŁĄCZNEGO). SPÓŁKA NOVOCURE NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIESUTANNY, NIEPRZERWANY, ANI ŻE INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE BĘDĄ AKTUALNE, KOMPLETNE LUB BEZBŁĘDNE.

KAŻDA OSOBA PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WSZELKIE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z TEJ STRONY. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NOVOCURE ANI ŻADNA Z NASZYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH ORAZ NIKT Z ICH ODPOWIEDNICH DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, W TYM PRACOWNIKÓW BIUROWYCH, CZŁONKÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI, PARTNERÓW HANDLOWYCH, DOSTAWCÓW INFORMACJI I LICENCJODAWCÓW NIE OŚWIADCZA ANI NIE ZAPEWNIA O SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, SZCZEGÓLNE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW), ZA SZKODY KARNE LUB INNE WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA, DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA ZE STRONY, ZA WYKORZYSTANIE LUB UTRATĘ DANYCH ZAWARTYCH NA STRONACH BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY SPÓŁKA NOVOCURE LUB INNE PODMIOTY CZY OSOBY WYMIENIONE POWYŻEJ ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W PAŃSTWACH, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH KATEGORII SZKÓD, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI NOVOCURE ORAZ JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH LUB STOWARZYSZONYCH ORAZ ICH ODPOWIEDNICH DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, W TYM PRACOWNIKÓW BIUROWYCH, CZŁONKÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI, PARTNERÓW HANDLOWYCH, DOSTAWCÓW INFORMACJI I LICENCJODAWCÓW JEST OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO TEGO PAŃSTWA.

Nie gwarantujemy, że funkcje lub materiały informacyjne zawarte na tej Stronie lub dostępne za jej pośrednictwem są wolne od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych elementów. Chociaż dokładamy starań w dobrej wierze, aby okresowo aktualizować zawartość tej strony internetowej, nie mamy obowiązku aktualizowania informacji zawartych na tej stronie internetowej i nie ponosimy odpowiedzialności za brak aktualizacji takich informacji. Spółka Novocure nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z treści strony internetowej ani za jakiekolwiek błędy, zniesławienie, oszczerstwa, zaniechania, fałsz, nieprzyzwoitości, pornografię, wulgaryzmy, niebezpieczeństwa lub niedokładności zawarte w jakichkolwiek informacjach na tej stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem.

Prawo właściwe
Wszystkie kwestie związane z dostępem do witryny internetowej spółki Novocure lub korzystaniem z niej podlegają prawu federalnemu USA i prawu stanu Nowy York bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie kroki prawne lub postępowania dotyczące Państwa dostępu do strony internetowej Novocure lub korzystania z niej zostaną wszczęte w sądzie stanowym lub amerykańskim sądzie okręgowym w stanie Massachusetts. Wyrażają Państwo zgodę na poddanie się jurysdykcji takich sądów i zgadzają się na fakt, że miejsce ich występowania jest właściwe w przypadku wszelkich kroków prawnych lub postępowań.

Postanowienia różne
Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Państwem a spółką Novocure i regulują korzystanie ze strony oraz wszelkich informacji lub usług na niej oferowanych. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze warunki użytkowania lub inne umowy zawarte pomiędzy Państwem a spółką Novocure, dotyczące korzystania z tej strony.

Niewykonanie przez nas lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia, a żadne zrzeczenie się nie będzie wykonalne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę, przeciwko której dochodzi się wykonania.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną, część niewykonalna będzie interpretowana zgodnie z odpowiednim prawem, tak aby jak najbardziej odzwierciedlać pierwotne intencje stron, a pozostała część umowy będzie egzekwowana zgodnie z zapisami.

Wyrażają Państwo zgodę na fakt, że z wyjątkiem przypadków jednoznacznie określonych w niniejszych Warunkach (i innych niż dotyczących spółki Novocure i jej podmiotów stowarzyszonych), nie istnieją żadni inni beneficjenci niniejszych Warunków, stanowiący podmioty trzecie.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszych Warunków lub naszej strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: generalinfo@novocure.com

Październik 2011 r.