Deze website werd ontworpen om algemene informatie te verschaffen over Novocure Ltd. (‘Novocure’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’). Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig. Ze zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, gebruik de website dan niet verder en verlaat ze.

Wijzigingen aan de Algemene voorwaarden van de website
Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Wanneer u verder gebruikmaakt van deze website nadat we aangepaste Algemene voorwaarden hebben gepubliceerd, wat u merkt aan de ‘datum van bijwerking’ onderaan, gaat u akkoord met de aangepaste Algemene voorwaarden. Daarom is het belangrijk om telkens u de website bezoekt de Algemene voorwaarden te controleren. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van zulke aanpassingen of voor onnauwkeurigheden, typfouten of ontbrekende zaken in de inhoud van de website. We kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken uw toegang tot de website of bepaalde functies intrekken, inclusief, zonder daartoe beperkt te zijn, alle inbreuken op deze Algemene voorwaarden door u.

Deze website is bedoeld voor een Amerikaans publiek
Hoewel toegankelijk door anderen, is deze website en de inhoud ervan in de eerste plaats bedoeld voor toegang en gebruik door inwoners van de Verenigde Staten.

Deze website verschaft geen medisch advies of instructies over het gebruik van een product
De informatie op deze website is niet bedoeld als medisch advies of als instructies over het gebruik van onze producten, en mag niet de basis vormen van enige beslissing over gezondheidszorg. Deze informatie vervangt geen geïnformeerd medisch advies van uw gekwalificeerde zorgverlener betreffende alle vragen of bezorgdheden die u kan hebben over uw gezondheid of over mogelijk voordelig gebruik en mogelijke bijwerkingen van een gezondheidszorgproduct.

Geen verklaringen of garanties
Novocure heeft gepoogd accurate en actuele informatie te verschaffen op deze website. Novocure doet echter geen verklaringen over de geschiktheid van de informatie (gepubliceerd) op deze website voor enig doel. Bovendien is het mogelijk dat Novocure zijn website niet regelmatig bijwerkt en dat de informatie en het materiaal erop daardoor mogelijk gedateerd zijn of fouten bevatten of dat er zaken ontbreken. Alle informatie wordt verschaft ‘AS IS’, zonder enige garantie. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven, expliciet of impliciet, dat de informatie op de website of de informatie waarnaar verwezen wordt accuraat, actueel of volledig is. Bovendien is Novocure op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of gevolgschade of schadevergoedingen als gevolg van het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, deze informatie of informatie die wordt verschaft via gekoppelde websites. Door deze website te gebruiken, erkent u dat Novocure het hier gepubliceerde materiaal enkel verschaft voor informatieve doeleinden, en zoals beschreven in de vorige paragraaf, niet om u medisch advies te verlenen. Novocure vraagt u een arts te consulteren over alle behandelingsopties die beschikbaar kunnen zijn voor u.

Uitsluitend voor persoonlijk gebruik
De inhoud van deze website is beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht, wetgevingen inzake handelsmerken en ander toepasselijk intellectueeleigendomsrecht, en is eigendom van en wordt gecontroleerd door of in licentie gegeven door Novocure of een partij die specifieke inhoud levert. U mag het materiaal op deze website uitsluitend bekijken en gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Geen ander gebruik is toegestaan, inclusief van de HTML- of andere software-instructiecode vervat in of deel uitmakend van onze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarnaast mogen de documenten die door Novocure op deze website zijn gepubliceerd uitsluitend worden gekopieerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits alle eigendomsvermeldingen behouden blijven. Ze mogen ook niet opnieuw worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier worden verdeeld.

Het verbod op gebruik in de bovenstaande paragraaf omvat, maar is niet beperkt tot, een verbod op scraping of het gebruik van een ‘robot’, ‘bot’, ‘spider’, ‘datamining’, ‘computercode’ of een ander geautomatiseerd apparaat, programma, algoritme, proces of geautomatiseerde tool of methodologie of een manueel proces met gelijkaardige processen of functionaliteiten om een deel van de website of gegevens of inhoud terug te vinden op of toegankelijk via de website te bereiken, verwerven, kopiëren of monitoren zonder onze voorafgaande toestemming. Ook is het verboden om te linken naar een andere pagina dan de startpagina’s van de websites van Novocure (ook bekend als deeplinking) zonder schriftelijke toestemming van Novocure.

Het recht van Novocure om door de gebruiker ingediende inhoud te gebruiken
Als een bezoeker van deze website feedback, informatie of gegevens zendt aan Novocure, in de vorm van vragen, opmerkingen, suggesties, posts op publiek zichtbare interactieve functies zoals blogs of fora, of andere vormen, is die informatie niet vertrouwelijk en verleent u ons expliciet een algemene, niet-exclusieve vergunning om zulk materiaal te publiceren, reproduceren, verkopen, vrij te geven, verdelen of gebruiken voor welk doeleinde dan ook. U verleent ons het algemene, niet-exclusieve recht om alle ideeën, concepten of technieken vervat in dat materiaal te gebruiken. Novocure heeft geen enkele verplichting ten opzichte van die informatie en mag alle informatie, ideeën, concepten, knowhow of technieken vervat in dergelijke informatie gebruiken voor welk doeleinde dan ook en die informatie zonder beperking reproduceren, gebruiken, onthullen en verdelen naar derden. Bovendien doet u afstand van alle morele rechten die u mogelijk hebt op dergelijk materiaal. Verder machtigt u ons om dergelijk materiaal te bewerken of anderszins te wijzigen voordat we het gebruiken, publiceren, verdelen, verkopen, reproduceren of onthullen. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden ingediend zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, en u bent alleen verantwoordelijk voor het eventuele ontbreken van die toestemming.

Regels voor door de gebruiker ingediende inhoud op publiek zichtbare interactieve functies
We behouden ons het recht voor (zonder verplichting) om elke indiening of post te monitoren en inhoud te verwijderen, verplaatsen of bewerken die we ongeschikt of onaanvaardbaar vinden om welke reden dan ook. U mag geen communicatie of inhoud indienen die een inbreuk pleegt op rechten van een partij of ze schendt, inclusief communicatie die godslastering bevat, lasterlijk, pestend, bedreigend, opruiend, obsceen of pornografisch is, de privacy schendt, illegaal is of in andere opzichten illegale activiteit aanmoedigt, de rechten van anderen schendt, aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of bedoeld is als verkooppraatje voor andere producten of diensten. Waar wij interactieve functies zoals blogs modereren, kunnen we reacties en posts controleren voor relevantie, actualiteit en toepasselijkheid en we kunnen naar goeddunken posts inhouden of verwijderen voor welke reden dan ook. We zullen normaal geen reacties posten over lopende juridische kwesties of problemen op het gebied van regelgeving. Het posten van inzendingen die zijn geselecteerd voor publicatie wordt uitgesteld voor de duur van ons controleproces.

Links van derden
Deze website kan ook links naar websites van derden bevatten. Novocure voorziet die links uitsluitend ter informatie en de aanwezigheid van dergelijke links impliceert niet dat Novocure die websites van derden onderschrijft. Novocure heeft geen controle over de informatie op die websites van derden en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid op voor informatie, inhoud of links op of veranderingen aan die websites van derden.

Recht op wijziging
Novocure behoudt zich het recht voor om te allen tijde de inhoud van zijn website op welke manier dan ook en voor welke reden dan ook te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, en is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen of voor onnauwkeurigheden, typografische fouten of ontbrekende zaken in de inhoud ervan.

Intellectuele eigendom
Alle inhoud van deze website is beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele-eigendomsrechten, en mag niet worden gewijzigd, verdeeld, gepost of overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijk toestemming. Copyrightvermeldingen, andere intellectuele-eigendoms- of wettelijke vermeldingen of andere identificerende informatie mogen niet worden verwijderd van gedownload materiaal.

NovocureTM, het NovocureTM-logo, TTFieldsTM en NovoTTF TM zijn handelsmerken van Novocure Ltd. en worden geregistreerd in de VS en/of andere rechtsgebieden. Andere namen of logo’s van Novocure-producten of -diensten waarnaar verwezen wordt in dit document zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Novocure Ltd. Wanneer de naam of het logo van een product of dienst niet op deze lijst staat, vormt dat geen afstandsverklaring van Novocures handelsmerk- of andere intellectuele-eigendomsrechten betreffende die naam of dat logo.

Andere handelsmerken en productnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets op onze website mag worden geïnterpreteerd als de verlening van een licentie of een recht om handelsmerken of logo’s te gebruiken.

Geen geïmpliceerde rechten
Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder een patent, handelsmerk of auteursrecht van Novocure of een derde bij wijze van implicatie, uitsluiting of anders. Het gebruik of misbruik van eender welk handelsmerk, patent of auteursrecht dat hieronder valt, tenzij hierin toegelaten, is expliciet verboden en kan een schending vormen van de wetgeving betreffende patenten, handelsmerken of auteursrecht, de wetgeving inzake laster en eerroof, de wetgeving inzake privacy en publiciteit en communicatievoorschriften en -statuten. Novocure behoudt zich het recht voor om zijn intellectuele-eigendomsrechten en de Algemene voorwaarden van deze website af te dwingen voor zover dat juridisch mogelijk is.

Privacy
Persoonlijk identificeerbare en demografische informatie die u ons verschaft is onderhevig aan ons Privacybeleid, dat regelmatig wordt bijgewerkt. We kunnen die informatie gebruiken en delen conform ons Privacybeleid, dat beschikbaar is op deze website of via e-mail: generalinfo@novocure.com.

Schadeloosstelling
Wanneer u de website bezoekt en/of gebruikt, gaat u ermee akkoord Novocure, onze dochterondernemingen en verbonden ondernemingen, en hun respectieve functionarissen, managers, werknemers, leden, tussenpersonen, vertegenwoordigers, zakenpartners, informatieverstrekkers, licentieverleners en licentiehouders en hun respectieve begunstigden en cessionarissen (gezamenlijk de ‘Gevrijwaarde Partijen’) te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle aansprakelijkheid en kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -uitgaven, opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met een vordering die voortkomt uit, of schending van uw kant van, deze Algemene voorwaarden of van een ander onrechtmatig gebruik van deze website door u. U gaat ermee akkoord zo goed mogelijk mee te werken als redelijkerwijs van u kan worden gevraagd bij de verdediging tegen eender welke vordering. We behouden ons het recht voor om, op onze kosten, de exclusieve verdediging van en controle over een zaak op ons te nemen die anders onderhevig was aan schadeloosstelling door u. U mag geen schikkingsovereenkomst afsluiten die de rechten van een of meerdere van de Gevrijwaarde Partijen beïnvloedt of vereist dat een of meerdere van hen actie ondernemen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer van garanties en aansprakelijkheden
DE INHOUD VAN DE WEBSITE VAN NOVOCURE WORDT VERSCHAFT ‘AS IS’, ‘MET ALLE GEBREKEN’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ EN NOVOCURE VERSCHAFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INGEVOERD DOOR WET, CONTRACT OF ANDERS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, TITEL OF NIET-INBREUK. NOVOCURE VERSCHAFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE DAT DE WEBSITE DOORLOPEND TOEGANKELIJK IS OF NIET ONDERBROKEN WORDT, OF DAT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE TIJDIG, VOLLEDIG OF FOUTLOOS IS.

IEDEREEN NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ALLE RISICO’S DIE DAARBIJ ONTSTAAN OP ZICH. NOVOCURE OF EEN VAN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, MANAGERS, WERKNEMERS, LEDEN, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, ZAKENPARTNERS, INFORMATIEVERSTREKKERS EN LICENTIEVERLENERS EN HUN RESPECTIEVE BEGUNSTIGDEN EN CESSIONARISSEN KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, BIJZONDERE (WAARONDER WINSTDERVING) SCHADE, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT HET BESTAAN VAN, DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN EEN WEBSITE VAN NOVOCURE OF HET ONVERMOGEN OM DIE TE GEBRUIKEN OF VERLIES VAN GEGEVENS OP DE WEBSITES, ONGEACHT OF NOVOCURE OF EEN VAN DE ANDERE ENTITEITEN OF PERSONEN HIERBOVEN WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN STATEN DIE GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN SCHADE TOELATEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOVOCURE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, MANAGERS, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, ZAKENPARTNERS, INFORMATIEVERSTREKKERS EN LICENTIEVERLENERS EN HUN RESPECTIEVE BEGUNSTIGDEN EN CESSIONARISSEN BEPERKT TOT DE RUIMST MOGELIJKE INTERPRETATIE TOEGESTAAN DOOR DE WETTEN VAN DERGELIJKE STATEN.

We garanderen niet dat de functies of het informatief materiaal vervat in of toegankelijk via onze website vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke elementen. We spannen ons te goeder trouw in om de inhoud van onze website regelmatig bij te werken, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken, en zijn niet aansprakelijk voor het verzuimen van de bijwerking van dergelijke informatie. Novocure neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op die voortvloeit uit de inhoud van de website, noch voor enige fout, smaad, laster, eerroof, weglating, onwaarheid, onzedelijkheid, pornografie, godslastering of onnauwkeurigheid die of enig gevaar dat de informatie op de website of toegankelijk via de website bevat.

Toepasselijk recht
De federale wetgeving van de VS en wetgeving van New York zijn van toepassing op alle aspecten met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de website van Novocure, zonder inachtneming van de bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. Alle juridische acties of gerechtelijke procedures met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de website van Novocure worden ingesteld in een staatsrechtbank (state court) of Amerikaanse arrondissementsrechtbank (district court) in Massachusetts. U gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de jurisdictie van, en gaat akkoord met de locatie van, zulke rechtbanken voor elke juridische actie of gerechtelijke procedure.

Diversen
Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Novocure en beheren uw gebruik van de website en alle informatie of diensten aangeboden op de website. Deze overeenkomst heeft voorrang op eerdere gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en Novocure betreffende het gebruik van deze website.

De nalatigheid van onze kant om een recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden uit te oefenen of te doen gelden vormt geen afstandsverklaring van dat recht of die bepaling en een afstandsverklaring kan niet worden afgedwongen tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd.

Als een onderdeel van deze Algemene voorwaarden niet uitvoerbaar blijkt, wordt het uitvoerbare deel conform de relevante wet zo opgevat dat het de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo nauw mogelijk weerspiegelt en geldt de rest van de overeenkomst in de huidige toestand.

U gaat ermee akkoord dat, tenzij expliciet voorzien in deze Algemene voorwaarden (en buiten Novocure en zijn entiteiten), er geen derde begunstigden zijn voor deze Algemene voorwaarden.

Bij vragen of opmerkingen over deze Algemene voorwaarden of onze website kan u contact opnemen via: generalinfo@novocure.com

Oktober 2011