Omówienie

EF-25 / METIS: Badanie jest zasadniczym (analogicznym do badania III fazy w przypadku leku), randomizowanym badaniem, prowadzonym z grupą kontrolną, mającym na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pól elektrycznych do leczenia nowotworów (TTFields), generowanych przez wyrób medyczny – system NovoTTF-200M u pacjentów z 1–10 nowo rozpoznanych przerzutów niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do mózgu.

Zapisy do tego badania zostały zakończone. Prosimy przejść na stronę znajdź badanie, aby poszukać innych opcji w okolicy, lub skontaktować się z nami.

Badanie METIS jest przeznaczone dla pacjentów, u których niedawno rozpoznano przerzut niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do mózgu. Niniejsze badanie ocenia bezpieczeństwo stosowania i skuteczność urządzenia NovoTTF-200M w tym wskazaniu, po dodaniu takiego leczenia do stereotaktycznego leczenia radiochirurgicznego (SRS), które jest zwykle stosowane u pacjentów z tą chorobą. Urządzenie NovoTTF-200M dostarcza pola elektryczne do leczenia nowotworów (ang. TTFields) [O polach elektrycznych TTFields]do guzów w mózgu.

Spółka Novocure, która jest sponsorem badania, prowadzi tę witrynę internetową, aby pomóc pacjentom w znajdowaniu podstawowych informacji o badaniu klinicznym.

 Aby wziąć udział w badaniu METIS, należy jak najszybciej skontaktować się z jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu [Ośrodki badawcze badania METIS]. W razie pytań dotyczących stanu zdrowia i zalecanego leczenia prosimy o zwrócenie się do swojego lekarza prowadzącego.

O polach elektrycznych TTFields

Pola elektryczne do leczenia nowotworów (TTFields) są polami elektrycznymi, które zakłócają podział komórek nowotworowych [Informacje naukowe na temat pól elektrycznych TTFields]. Pola elektryczne TTFields mogą oddziaływać ze strukturami komórkowymi nowotworów obdarzonymi ładunkiem elektrycznym, zaburzając ich normalne działanie i w rezultacie prowadząc do śmierci komórki. Podział komórek nowotworowych może więc ulegać spowolnieniu, a nawet zatrzymaniu, hamując tym samym wzrost guza.

Pola elektryczne TTFields są dostarczane do obszaru ciała, gdzie znajduje się nowotwór, za pomocą badanego urządzenia medycznego nazywanego NovoTTF-200M. Urządzenie NovoTTF-200M to przenośne, lekkie urządzenie zasilane akumulatorem, mające za zadanie dostarczanie pól elektrycznych TTFields.

Pacjentom otrzymującym leczenie polami elektrycznymi TTFields umieszcza się na skórze głowy cztery samoprzylepne matryce izolowanych przetworników INE, które nieinwazyjnie dostarczają pola TTFields do miejsca nowotworu. Urządzenie jest przeznaczone do ciągłego stosowania w domu przez pacjentów [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields].

Stosowanie urządzenia NovoTTF-200M w leczeniu przerzutów niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do mózgu stanowi terapię eksperymentalną: to urządzenie nie zostało zatwierdzone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do takiego stosowania. Dlatego bezpieczeństwo stosowania i skuteczność pól elektrycznych TTFields w tej chorobie nadal nie są znane i będą oceniane w tym badaniu klinicznym [Badanie METIS].

Terapia polami elektrycznymi TTFields u dorosłych pacjentów z nawrotem (jako monoterapia) i nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym (GBM) (w skojarzeniu z chemioterapeutykiem o nazwie temozolomid) została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych w ramach PMA (Premarket Approval), uzyskała w Europie znak CE i została zatwierdzona w Japonii w tym samym wskazaniu. Pola elektryczne TTFields w skojarzeniu z chemioterapią zostały również oznaczone znakiem CE w Europie i zatwierdzone przez FDA do stosowania u dorosłych pacjentów ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej (MPM) jako wyrób medyczny warunkowo dopuszczony do użytku ze względów humanitarnych (HDE).

W maju 2020 r. Chiński Urząd ds. Wyrobów Medycznych (NMPA) zatwierdził Optune® do leczenia nowo rozpoznanego glejaka i jego nawrotów. W sierpniu 2020 roku wprowadzono na rynek w Hong Kongu Optune Lua™ do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM).

Badanie METIS

Badanie METIS (również pod nazwą „EF-25”) jest zasadniczym (analogicznym do badania fazy III w przypadku leku), randomizowanym badaniem, prowadzonym z grupą kontrolną, mającym na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pól elektrycznych do leczenia nowotworów (TTFields) generowanych przez urządzenie medyczne NovoTTF-200M [O polach elektrycznych TTFields] u pacjentów z 1-10 nowo rozpoznanych przerzutów niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do mózgu. Pola TTFields są stosowane u pacjentów w skojarzeniu z najlepszym standardem opieki, który jest zwykle stosowany w leczeniu tej choroby. Planuje się włączenie do badania łącznie 270 pacjentów. Obecnie trwa nabór pacjentów do badania w wielu ośrodkach na całym świecie. [Ośrodki badawcze badania METIS ].

Proszę pamiętać, że: W zależności od kraju, niektóre ośrodki będą korzystać z urządzenia NovoTTF-100, podczas gdy inne będą korzystać z serii NovoTTF-200. Szczegółowe informacje o badaniu, urządzeniu i protokole można znaleźć na stronie clinicaltrials.gov.

Schemat badania METIS

Do udziału w tym badaniu kwalifikują się pacjenci z 1 nieoperacyjnym lub 2-10 nowo rozpoznanych przerzutów NDRP do mózgu. O ostatecznym zakwalifikowaniu pacjenta do badania może zdecydować wyłącznie lekarz prowadzący badanie w jednym z ośrodków badawczych. Wszyscy pacjenci włączeni do udziału w badaniu, oprócz najlepszego standardu opieki w raku płuca i przerzutów do mózgu, stosowanego tak jak w przypadku pacjentów nieuczestniczących w badaniu, otrzymają stereotaktyczne leczenie radiochirurgiczne (SRS) w związku z przerzutami do mózgu. Wszyscy pacjenci zostaną losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup:

  • Grupa otrzymująca leczenie polami TTFields: Pola TTFields dostarczane przy użyciu urządzenia NovoTTF-200M oprócz najlepszego standardu opieki
  • Grupa otrzymująca leczenie standardowe (grupa kontrolna): Najlepszy standard opieki bez stosowania pól TTFields.

Prawdopodobieństwo przydzielenia pacjenta podczas procesu randomizacji do jednej z dwóch grup wynosi 50% (jak w rzucie monetą). Pacjenci włączeni do grupy otrzymującej standard opieki będą mieć możliwość, zgodnie z protokołem badania, otrzymania leczenia polami elektrycznymi TTFields, jeśli wystąpi u nich dwukrotna progresja choroby w mózgu [Pytania i odpowiedzi]. Kwalifikujący się pacjenci muszą być włączeni do udziału w badaniu nie później niż 21 dni po przekazaniu pisemnej zgody.

Grupa otrzymująca leczenie polami TTFields
W przypadku przypisania do grupy TTFields pacjent będzie otrzymywać ciągłe leczenie polami elektrycznymi TTFields przy użyciu urządzenia NovoTTF-200M. W celu zastosowania urządzenia pacjent musi założyć na skórę głowy cztery matryce [O polach elektrycznych TTFields]. Założenie matryc wymaga ogolenia całej skóry głowy przed rozpoczęciem stosowania urządzenia oraz golenia jej dwa razy w tygodniu przez cały okres stosowania urządzenia.

Stosowanie urządzenia zostanie rozpoczęte w poradni i będzie obejmować instruktaż w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzony przez specjalistę ds. obsługi urządzenia (DSS). Pacjenci będą kontynuować stosowanie urządzenia w domu [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields]. Pacjenci korzystający z urządzenia NovoTTF-200M mogą kontynuować używanie urządzenia samodzielnie (w razie potrzeby z pomocą członka rodziny lub opiekuna) lub otrzymać pomoc od specjalisty DSS.

Urządzenie jest przyjazne dla użytkownika, a wszystkimi aspektami technicznymi dotyczącymi jego używania zajmuje się specjalista DSS. Specjalista DSS może również pomóc poszczególnym pacjentom w znalezieniu takich rozwiązań technicznych, jakie pozwolą korzystać z pól TTFields bez zaburzania codziennego trybu życia.

Grupa otrzymująca standard opieki
Pacjenci przypisani do grupy otrzymującej standard opieki będą otrzymywać standardowe dawki zarejestrowanych leków, które zostaną uznane przez lekarza prowadzącego badanie zgodnie z najlepszą praktyką medyczną za najbardziej odpowiednie do leczenia danej choroby (w tym raka płuca). Pacjenci mogą odnieść korzyść z przeprowadzania u nich bezpłatnych, wszechstronnych badań kontrolnych co 8 tygodni, w tym badań nienależących do standardu opieki. Pacjenci włączeni do grupy otrzymującej standard opieki będą mieć możliwość, zgodnie z protokołem badania, otrzymania leczenia polami elektrycznymi TTFields, jeśli wystąpi u nich dwukrotna progresja choroby w mózgu.

Ponadto wszyscy pacjenci uczestniczący w badaniu przyczyniają się do poprawienia leczenia pacjentów w przyszłości dzięki zapewnianiu dodatkowych informacji i danych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia polami TTFields.

Używanie urządzenia

Aby otrzymać leczenie, pacjent musi nosić na skórze głowy samoprzylepne plastry nazywane matrycami, które dostarczają nieinwazyjnie pola elektryczne TTFields do miejsca nowotworu. Założenie matryc może wymagać ogolenia skóry w miejscu kontaktu przed rozpoczęciem stosowania urządzenia oraz golenia jej dwa razy w tygodniu przez cały okres stosowania urządzenia. Matryce należy regularnie wymieniać przez cały okres otrzymywania leczenia.

Stosowanie urządzenia NovoTTF-200M będzie obejmować instruktaż w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzony przez specjalistę ds. obsługi urządzenia (DSS). Pacjenci będą kontynuować stosowanie urządzenia w domu [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields].

Po przeszkoleniu pacjenci korzystający z urządzenia NovoTTF-200M mogą je konfigurować i stosować samodzielnie (w razie potrzeby z pomocą członka rodziny lub opiekuna) lub uzyskać pomoc specjalisty DSS.

Urządzenie zostało zaprojektowane jako przyjazne dla użytkownika, a wszystkimi aspektami technicznymi jego używania zajmuje się specjalista DSS. Specjalista DSS może również pomóc poszczególnym pacjentom w znalezieniu takich rozwiązań technicznych, jakie pozwolą korzystać z pól TTFields bez zaburzania codziennego trybu życia.

Kwalifikowanie się do udziału
Pełna lista kryteriów kwalifikacji jest dostępna na clinicaltrials.gov lub można skontaktować się w tej sprawie z lekarzem prowadzącym badanie METIS:

Główne kryteria włączenia (podsumowanie, niepełna lista):

1.      Nowo rozpoznany 1 nieoperacyjny przerzut do mózgu lub 2-10 wcześniej nieleczonych przerzutów do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).

2.      Wszystkie przerzuty do mózgu kwalifikują się do stereotaktycznego leczenia radiochirurgicznego (SRS).

3.      Ukończone co najmniej 18 lat.

Główne kryteria wyłączenia (podsumowanie, niepełna lista)

1.      Wcześniejsze leczenie przerzutów do mózgu.

2.      Brak możliwości obsługi urządzenia NovoTTF-200M samodzielnie przez pacjenta lub z pomocą opiekuna.

3.      Pacjentka będąca obecnie w ciąży.

4.      Istotna choroba niezwiązana z podstawową chorobą.

5.      Wszczepione do mózgu urządzenia elektroniczne.

Włączenie do badania
Przewiduje się włączenie łącznie 270 pacjentów w wielu ośrodkach na całym świecie. Osoby chętne do udziału w badaniu METIS prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z najbliższym ośrodkiem.

Koszty badania
Uczestnicy badania nie poniosą żadnych kosztów w związku z udziałem w badaniu. Sponsor badania (Novocure) pokryje uzasadnione koszty materiałów związanych z leczeniem, w tym koszty urządzenia NovoTTF-200M i jego akcesoriów. Pacjenci i ich ubezpieczyciele pokryją koszty leczenia otrzymywanego w ramach standardu opieki*. Sponsor badania może też zwrócić pacjentom uzasadnione koszty dojazdu bezpośrednio związanego z procedurami badania. Taki zwrot będzie dokonywany zgodnie z polityką ośrodka badawczego, w którym pacjent jest leczony. Przed przystąpieniem do udziału w badaniu należy skonsultować się z zespołem badania klinicznego w ośrodku w sprawie miejscowych zasad zwrotu kosztów i praw pacjenta.

*Mogą mieć zastosowanie pewne różnice regionalne. Prosimy o skontaktowanie się z najbliższym ośrodkiem badawczym, aby uzyskać więcej informacji

Ośrodki badawcze badania METIS

Aktualna lista ośrodków badawczych uczestniczących w badaniu METIS i ich informacje kontaktowe są dostępne na stronie clinicaltrials.gov.

W razie problemów z kontaktem z ośrodkiem badawczym i (lub) dostępem do pełnych informacji o badaniu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z danymi pacjenta i swoimi pytaniami, umieszczając w temacie wiadomości „METIS”.

Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields

Pacjenci biorący udział w badaniu METIS w grupie leczonej polami elektrycznymi TTFields używają urządzenia nieprzerwanie średnio przez co najmniej 18 godzin na dobę, jednak mogą robić przerwy podczas codziennego używania urządzenia na niektóre czynności. Zależnie od potrzeb lekarz prowadzący może zmienić schemat leczenia i korzystania z urządzenia.

Pacjenci i opiekunowie otrzymają pomoc w stosowaniu urządzenia ze strony specjalisty DSS.

Proszę pamiętać, że: Specjalista DSS zapewnia wszechstronną pomoc techniczną w stosowaniu urządzenia, jednak wszelkie pytania natury medycznej należy kierować do lekarza prowadzącego badanie.

Używanie urządzenia NovoTTF-200M

Urządzenie NovoTTF-200M jest przeznaczone do ciągłego używania przez co najmniej 18 godzin na dobę. Urządzenie nie zakłóca działania domowych ani osobistych urządzeń elektrycznych. Niepoddane terapii osoby z otoczenia pacjenta nie są narażone na działanie pół elektrycznych TTFields i można bezpiecznie używać urządzenia w pobliżu członków rodziny i współpracowników.

Jak wygląda urządzenie?

Urządzenie NovoTTF-200M jest przenośne i przeznaczone do noszenia na ciele. Korzystanie z urządzenia wymaga ogolenia skóry w miejscu kontaktu i nałożenia na skórę głowy samoprzylepnych plastrów zwanych matrycami. Oczywiście niektórzy pacjenci mogą mieć obawy dotyczące swojego wyglądu lub możliwości zachowania swojego trybu życia podczas używania urządzenia. Przewody łączące matryce izolowanych przetworników z urządzeniem można ukryć pod ubraniem. W ten sposób torba do noszenia urządzenia jest jedynym widocznym dla innych elementem NovoTTF-200M. Zespół medyczny zapewni indywidualną pomoc dostosowaną do potrzeb każdego pacjenta w celu zapewnienia wygodnego noszenia urządzenia

Aby zapewnić ciągłość leczenia, pacjenci muszą regularnie golić miejsca kontaktu i regularnie wymieniać matryce. Zespół medyczny pomoże pacjentowi w przygotowaniu planu i pokaże, jak rozmieszczać matryce.

Możliwość noszenia

Urządzenie umożliwia pacjentom kontynuowanie stylu życia bez zakłóceń codziennych czynności. W sprawie podejmowania jakichkolwiek czynności należy wcześniej porozmawiać z lekarzem prowadzącym badanie. Ponadto specjalista DSS może udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania pacjenta dotyczące trybu życia.

Torbę na urządzenie można nosić jako torbę na ramię, plecak, torbę kurierską lub w ręku. Całkowita waga urządzenia wraz z akumulatorem wynosi około 1,3 kilograma (2,7 funta). Specjalista DSS dostarczy tyle akumulatorów, ile potrzeba.

Aby zapewnić ciągłość leczenia podczas przebywania w danym miejscu przez ponad kilka godzin, należy podłączać urządzenie NovoTTF-200M do zasilania sieciowego.

Informacje naukowe na temat pól elektrycznych TTFields

Komórki nowotworowe w przerzutach niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do mózgu dzielą się i szybko się namnażają. Takie komórki mają różnego typu struktury obdarzone ładunkiem elektrycznym, które uczestniczą w procesie podziału komórkowego. Inne, prawidłowe komórki w obszarze leczenia namnażają się powoli lub wcale.

Mechanizm działania pól elektrycznych TTFields

W tym badaniu urządzenie NovoTTF-200M dostarcza pola elektryczne o małej intensywności, przypominające fale, do miejsca nowotworu. Pola te są nazywane polami elektrycznymi do leczenia nowotworów (ang. TTFields).

Badania przedkliniczne wykazały, że, w związku z wielkością i kształtem komórek nowotworowych podczas namnażania, pola TTFields powodują przemieszczenie obdarzonych ładunkiem elektrycznym struktur komórkowych dzielącej się komórki, zaburzając ich czynności i potencjalnie prowadząc do śmierci komórki.

Ponadto komórki nowotworowe zawierają również miniaturowe elementy, działające jak małe silniki uczestniczące w transporcie ważnych struktur komórkowych. Ponieważ te silniki również mają ładunek elektryczny, pola elektryczne TTFields zaburzają ich orientację. Podział komórek nowotworowych jest więc spowolniony, a nawet zatrzymany, hamując tym samym wzrost guza.

Podsumowanie mechanizmu działania pól elektrycznych TTFields przedstawiono w poniższej animacji:

POLA TTFIELDS NIE SĄ ZAREJESTROWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH DO LECZENIA PRZERZUTÓW NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (NDRP) DO MÓZGU. NIE OKREŚLONO BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA I SKUTECZNOŚCI PÓL ELEKTRYCZNYCH TTFIELDS W TYM WSKAZANIU.

Wcześniejsze doświadczenie kliniczne

Do tej pory sponsor zbadał szereg podobnych urządzeń opracowanych w celu dostarczania pól elektrycznych TTFields do różnych nowotworów. Główna różnica pomiędzy wcześniej badanymi urządzeniami a urządzeniem NovoTTF-200M polega na częstotliwości pól TTFields dostarczanych przez poszczególne urządzenia. Częstotliwość jest regulowana przez producenta w celu zoptymalizowania leczenia poszczególnych typów nowotworów na podstawie danych z badań laboratoryjnych.

Urządzenie NovoTTF-100L, wcześniejszy model urządzenia NovoTTF-200M, zostało oceniane w badaniu pilotażowym u 42 pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy otrzymali leczenie polami elektrycznymi TTFields w skojarzeniu ze standardową chemioterapią w celu oceny bezpieczeństwa stosowania pól elektrycznych TTFields w tym wskazaniu.

Podobne urządzenie NovoTTF-200A (zwane systemem Optune®) dostarczające pola elektryczne TTFields zostało zarejestrowane przez FDA w ramach PMA (Premarket Approval) do leczenia dorosłych z nawrotem i nowo rozpoznanym glejakiem, agresywnym typem pierwotnego nowotworu złośliwego mózgu. System Optune uzyskał w Europie znak CE w leczeniu glejaka i jest zatwierdzony również w Japonii, Chinach i na Tajwanie. W leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM) urządzenie Optune Lua™ otrzymało znak CE w Europie i zostało zarejestrowane przez FDA jako wyrób medyczny warunkowo dopuszczony do użytku ze względów humanitarnych (HDE).

Działania niepożądane

Na podstawie wiedzy naukowej o działaniu pól elektrycznych TTFields i dotychczasowych wyników klinicznych nie przewiduje się, aby urządzenie NovoTTF-200M powodowało jakiekolwiek niepożądane działania ogólnoustrojowe u pacjentów z przerzutami niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do mózgu. Podczas wcześniejszych badań systemu Optune, stosowanego w leczeniu glejaka, u znacznego odsetka pacjentów pod matrycami występowało miejscowe podrażnienie skóry, w większości przypadków o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym.

We wcześniej wspomnianym badaniu urządzenia u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca lekarze prowadzący badanie nie powiązali żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych z zastosowaniem pól TTFields. Jedynym działaniem niepożądanym, które powiązano z urządzeniem, było łagodne lub umiarkowane podrażnienie skóry pod matrycami umieszczonymi na skórze głowy.

Ta strona internetowa nie zawiera wszystkich informacji i należy zwrócić się do swojego lekarza, aby uzyskać pełną charakterystykę bezpieczeństwa stosowania pól TTFields.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest cel tego badania?

Badanie to ma na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leczenia polami elektrycznymi TTFields po radiochirurgii stereotaktycznej (SRS) w przypadku 1–10 przerzutów niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do mózgu.

Jak mogę wziąć udział w badaniu METIS?

Należy skontaktować się z badaczem w najbliższym ośrodku badawczym. Można również skontaktować się z firmą Novocure, która jest sponsorem badania, aby uzyskać pomoc w skontaktowaniu się z ośrodkiem [Kontakt].

Jakie są przewidywane działania niepożądane pól TTFields?

Na podstawie naszych dotychczasowych danych klinicznych dotyczących stosowania systemu w różnych chorobach nie przewidujemy, aby urządzenie NovoTTF-200M powodowało ogólnoustrojowe działania niepożądane. U pacjentów zdarzały się podrażnienia skóry pod matrycami. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Informacje naukowe na temat pól TTFields.

Podczas dostarczania pól elektrycznych TTFields matryce mogą powodować łagodne nagrzewanie i uczucie mrowienia na skórze pod matrycami.

W sprawie dodatkowych informacji o potencjalnych działaniach niepożądanych urządzenia NovoTTF-200M w badaniu klinicznym METIS prosimy o zwrócenie się do lekarza prowadzącego badanie w jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu [Ośrodki badawcze badania METIS].

Czy muszę nosić urządzenie przez cały czas?

Przez większość czasu pacjenci nie będą przenosić urządzenia. Najczęściej będą z niego korzystać, kiedy będzie ono pozostawać w jednym miejscu (np. na biurku, stole lub na podłodze w torbie). Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby umożliwić pacjentom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia. Urządzenie i przenośny akumulator ważą razem około 1,3 kg (2,7 funta) i można je nosić na zewnątrz w dedykowanej torbie na ramię lub w plecaku.

Czy korzystanie z pól TTFields może stanowić zagrożenie dla członków rodziny lub dla innych osób?

Korzystanie z urządzenia nie powinno zakłócać działania domowych ani standardowych osobistych urządzeń elektronicznych. Niepoddane terapii osoby z otoczenia pacjenta nie są narażone na działanie pół elektrycznych TTFields i można bezpiecznie używać urządzenia w pobliżu członków rodziny i współpracowników.

W jakim zakresie urządzenie wpłynie na moje życie towarzyskie?

Matryce będą całkowicie ukryte pod ubraniem pacjenta. Pacjentom otrzymującym leczenie polami TTFields specjalista DSS zaoferuje pomoc i wsparcie związane z kwestiami wyglądu. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields.