Přehled

EF-25 / METIS: Pivotní (analogická k fázi III u hodnocení léčiv), randomizovaná, kontrolovaná studie, navržená k testování účinnosti a bezpečnosti polí léčících tumor (TTFields) vytvářených zdravotnickým prostředkem NovoTTF-200M u pacientů s 1–10 nově diagnostikovanými mozkovými metastázami z nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).

Zařazování do této studie bylo ukončeno. Přejděte prosím na Najít klinické hodnocení a vyhledejte další možnosti ve Vaší oblasti nebo nás kontaktujte.

Studie METIS je určena pro pacienty, kterým byly v nedávné době diagnostikovány mozkové metastázy z nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Tato klinická studie provádí vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti zařízení NovoTTF-200M u této indikace přidané po standardním stereotaktickém radiochirurgickém zákroku (SRS), který se běžně používá u pacientů s tímto onemocněním. Zařízení NovoTTF-200M aplikuje pole léčící tumor (TTFields) [Informace o polích TTFields] na místa v mozku zasažená rakovinou.

Zadavatel studie, společnost Novocure, provozuje tyto webové stránky, aby pomáhaly pacientům získat základní informace o klinické studii.

 Jestliže byste se rádi zúčastnili studie METIS, kontaktujte prosím co nejdříve některé z účastnících se center [Centra METIS]. Máte-li dotazy týkající se Vašeho zdravotního stavu a doporučené léčby, poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem.

Informace o polích TTFields

Pole léčící tumor (TTFields) jsou elektrická pole, která narušují dělení rakovinných buněk [Vědecké poznatky o TTFields]. Pole TTFields mohou rušivě zasahovat buněčné komponenty rakovinných buněk s elektrickým nábojem, narušovat jejich normální funkci, a to nakonec může vést k buněčné smrti. V důsledku toho se může zpomalit nebo dokonce zastavit dělení rakovinných buněk, a zabrání se tak růstu nádoru.

Pole TTFields jsou do oblasti těla postižené nádorem aplikována pomocí hodnoceného zdravotnického prostředku s názvem NovoTTF-200M. NovoTTF-200M je přenosné a lehké zařízení na baterie navržené k aplikaci polí TTFields.

Pacienti léčení pomocí polí TTFields musí mít na pokožce hlavy umístěny čtyři nalepovací elektrody INE, přes které se aplikují léčebná pole TTFields do místa nádoru neinvazivní cestou. Zařízení je určeno pro nepřetržité používání pacienty [Život s TTFields].

Používání zařízení NovoTTF-200M k léčbě mozkových metastáz z nemalobuněčného karcinomu plic je hodnocené; nebylo pro toto použití schváleno Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA). Bezpečnost a účinnost metody TTFields u tohoto onemocnění je stále neznámá a bude poprvé hodnocena v této studii [Klinické hodnocení METIS].

Terapie pomocí polí TTFields byla schválena ve Spojených státech pro dospělé pacienty s recidivujícím (jako monoterapie) a nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem (GBM) (v kombinaci s chemoterapií s názvem temozolomid), a to v rámci schvalovacího řízení před uvedením na trh (PMA), získala CE značku v Evropě a je schválena v Japonsku pro stejnou indikaci. Použití polí TTFields souběžně s chemoterapií také získalo CE značku v Evropě a bylo schváleno pro dospělé pacienty s maligním pleurálním mezoteliomem (MPM), a to procesem výjimky FDA pro prostředek pro humanitární účely (Humanitarian Device Exemption, HDE).

Čínský národní úřad pro léčiva (NMPA) schválil Optune® v květnu 2020 pro léčbu nově diagnostikovaného a recidivujícího glioblastomu. V srpnu 2020 byla v Hongkongu zahájena léčba maligního pleurálního mezoteliomu (MPM) zařízením Optune Lua™.

Klinické hodnocení METIS

Studie METIS (známá také jako „EF-25“) je pivotní (analogická k fázi 3 u hodnocení léčiv), randomizovaná, kontrolovaná studie, navržená k testování účinnosti a bezpečnosti polí léčících tumor (TTFields) vytvářených zdravotnickým prostředkem NovoTTF-200M [Informace o polích TTFields] u pacientů s 1–10 nově diagnostikovanými mozkovými metastázami z nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Pole TTFields jsou aplikována pacientům souběžně se standardní léčbou dle nejlepší klinické praxe, která by se za normálních okolností používala k léčbě tohoto onemocnění. Očekává se, že do této studie bude zařazeno celkem 270 pacientů. Studie nyní zařazuje pacienty v řadě center po celém světě. [Centra METIS].

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na zemi budou některá centra používat zařízení NovoTTF-100, zatímco jiná budou používat zařízení řady NovoTTF-200. Konkrétní informace o studii, zařízení a protokolu viz stránky clinicaltrials.gov.

Uspořádání studie METIS

Vhodnými kandidáty pro tuto studii jsou pacienti s 1 neoperabilní nebo 2–10 nově diagnostikovanými mozkovými metastázami z NSCLC. Konečnou způsobilost může stanovit pouze zkoušející lékař studie v některém z pracovišť provádějících klinickou studii. Všichni pacienti zařazení do této studie podstoupí stereotaktický radiochirurgický zákrok (SRS) na mozkových metastázách navíc ke standardní léčbě rakoviny plic a mozkových metastáz dle nejlepší klinické praxe, podobné té, jakou dostávají pacienti, kteří se studie neúčastní. Všichni pacienti budou náhodně zařazeni do jedné ze dvou skupin:

  • Skupina s TTFields: pole TTFields aplikované zařízením NovoTTF-200M jako doplněk ke standardní léčbě
  • Skupina se standardní léčbou (kontrolní): standardní léčba dle nejlepší klinické praxe bez polí TTFields.

Každý pacient bude mít 50% šanci, že bude zařazen do jedné z těchto dvou skupin. Bude to určeno takzvaným „randomizačním procesem“ (podobně jako při hodu mincí). Pacienti zařazení do skupiny se standardní léčbou mohou přesto mít možnost léčby pomocí metody TTFields, jakmile dojde k dvakrát progresi jejich onemocnění v mozku v souladu s protokolem studie [Otázky a odpovědi]. Způsobilí pacienti mohou být zařazeni do této studie nejpozději 21 dní po poskytnutí písemného informovaného souhlasu.

Skupina s TTFields
Pokud bude pacient zařazen do skupiny s TTFields, podstoupí nepřetržitou léčbu pomocí polí TTFields s použitím zařízení NovoTTF-200M. Aby pacient mohl používat zařízení, musí na hlavě nosit čtyři elektrody [Informace o polích TTFields]. Umístění elektrod bude vyžadovat oholení celé hlavy před zahájením používání zařízení a poté dvakrát týdně po dobu používání zařízení.

Používání zařízení bude zahájeno v prostředí ambulance a bude zahrnovat školení ohledně ovládání zařízení, které podá kvalifikovaný specialista podpory zařízení (DSS). Pacienti budou pokračovat v používání tohoto zařízení doma [Život s TTFields]. Pacienti používající zařízení NovoTTF-200M je mohou používat sami (s pomocí rodinného příslušníka nebo pečovatele, pokud je zapotřebí) nebo získat podporu od svého specialisty DSS.

Zařízení se velice jednoduše ovládá a všechny technické aspekty související s jeho používáním udržuje DSS. DSS také může pomoci pacientům nalézt technická řešení, která umožní každému jednotlivci léčbu pomocí polí TTFields a zároveň zachovat si běžný denní režim.

Skupina se standardní léčbou
Pacienti zařazení do skupiny pouze se standardní léčbou budou dostávat standardní dávkování schválených léčiv či léčbu, která je nejvhodnější pro jakékoliv onemocnění či stav (včetně rakoviny plic), dle nejlepší praxe a uvážení ošetřujícího lékaře ve studii. Přínosem pro pacienty může být, že podstoupí každých 8 týdnů komplexní kontrolní vyšetření, které bude zahrnovat některé testy, jež nejsou běžnou součástí standardní léčby. Ty budou pro pacienta zdarma. Pacienti zařazení do skupiny se standardní léčbou mohou mít přesto možnost léčby pomocí metody TTFields, jakmile dojde dvakrát k progresi jejich onemocnění v mozku v souladu s protokolem studie.

Kromě toho všichni účastníci studie přispějí k léčbě budoucích pacientů tím, že poskytnou další informace a údaje k vyhodnocení účinnosti metody TTFields.

Používání zařízení

Aby pacienti mohli podstoupit léčbu, musí mít na pokožce hlavy nalepené elektrody, které neinvazivně přenáší pole TTFields do místa nádoru. Umístění elektrod může vyžadovat oholení kontaktních míst před zahájením používání zařízení a poté dvakrát týdně po dobu používání zařízení. Elektrody se během léčby pacienta pravidelně mění a znovu aplikují.

Používání zařízení NovoTTF-200M bude zahrnovat školení ohledně jeho ovládání, které zajistí kvalifikovaný specialista podpory zařízení (DSS). Pacienti budou pokračovat v používání tohoto zařízení doma [Život s TTFields].

Jakmile pacienti používající zařízení NovoTTF-200M absolvují školení, mohou sestavit a používat zařízení sami (s pomocí člena rodiny nebo pečovatele, pokud je zapotřebí) nebo mohou získat podporu od svého specialisty DSS.

Zařízení se velice jednoduše ovládá a všechny technické aspekty související s jeho používáním zajišťuje DSS. DSS také může pomoci pacientům nalézt technická řešení, která umožní každému jednotlivci léčbu pomocí polí TTFields a zároveň zachovat si běžný denní režim.

Způsobilost k účasti
Kompletní seznam kritérií způsobilosti naleznete na stránkách clinicaltrials.gov nebo se poraďte se zkoušejícím lékařem studie METIS:

Hlavní kritéria pro zařazení (souhrn, nikoliv kompletní seznam):

1.      Nově diagnostikovaná 1 neoperabilní mozková metastáza nebo 2–10 dříve neléčených mozkových metastáz z nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).

2.      Všechny mozkové metastázy jsou přístupné pro stereotaktický radiochirurgický zákrok (SRS).

3.      Věk alespoň 18 let.

Hlavní kritéria pro vyloučení (souhrn, nikoli kompletní seznam)

1.      Předchozí léčba mozkových metastáz.

2.      Neschopnost samostatně nebo s pomocí pečovatele ovládat zařízení NovoTTF-200M.

3.      Aktuální těhotenství.

4.      Závažná onemocnění, která nesouvisí s primárním onemocněním.

5.      Elektronické zařízení implantované v mozku.

Zařazení
Očekává se zařazení celkem 270 pacientů v řadě center po celém světě. Pokud se chcete zúčastnit studie METIS, kontaktujte prosím co nejdříve nejbližší centrum.

Náklady na studii
Účast v této studii je zcela zdarma. Zadavatel studie (Novocure) uhradí přiměřené náklady na materiály nutné pro léčbu, včetně zařízení NovoTTF-200M a příslušenství. Náklady na léčbu v rámci běžné péče ponesou pacienti, respektive jejich zdravotní pojišťovna.* Zadavatel studie také uhradí pacientům přiměřené cestovní náklady přímo související s vyšetřeními a úkony v rámci studie. Tyto náhrady se provádí v souladu se zásadami centra provádějícího studii, kde je pacient léčen. Před zařazením do studie se prosím poraďte s týmem klinické studie v příslušném centru ohledně místních zásad pro proplácení nákladů a Vašich práv.

*Toto se může v různých oblastech do jisté míry lišit. Více informací získáte od nejbližšího centra studie.

Centra provádějící klinické hodnocení METIS

Aktualizovaný seznam zdravotnických center účastnících se studie METIS a jejich kontaktní údaje jsou přístupné na následujících stránkách clinicaltrials.gov.

Pokud se nemůžete spojit s centrem studie a/nebo obdržet kompletní informace o studii, obraťte se prosím se svými dotazy e-mailem na informace pro pacienty a do řádku předmětu uveďte „METIS“.

Život s TTFields

Pacienti účastnící se léčby poli TTFields ve studii METIS budou zařízení používat nepřetržitě v průměru nejméně 18 hodin denně, avšak mohou si během dne dělat přestávky na určité aktivity. Ošetřující lékař může upravit plán léčby a používání zařízení dle potřeby.

DSS bude poskytovat pacientům a pečovatelům podporu k zařízení.

Vezměte prosím na vědomí: I když DSS poskytuje komplexní technickou podporu, veškeré otázky ohledně zdravotního stavu směřujte na svého zkoušejícího lékaře.

Používání zařízení NovoTTF-200M

Zařízení NovoTTF-200M je určeno pro nepřetržité používání nejméně po dobu 18 hodin denně. Zařízení by nemělo způsobovat rušení domácích ani osobních elektrických zařízení. Lidé, kteří nepoužívají zařízení, například členové rodiny a spolupracovníci, nejsou polím TTFields vystaveni.

Jak vypadá?

Zařízení NovoTTF-200M je přenosné zařízení, které si pacient nasadí. Použití zařízení vyžaduje oholení kontaktního místa a aplikaci nalepovacích elektrod na pokožku hlavy. Někteří pacienti mohou mít samozřejmě obavy, jak budou vypadat, nebo ohledně svého životního stylu při používání zařízení. Vodiče propojující elektrody se zařízením lze skrýt pod oděv pacienta. Takto může být pro ostatní jediným viditelným prvkem pouze taška se zařízením NovoTTF-200M. Lékařský tým poskytne každému pacientovi pomoc na míru ohledně toho, jak zařízení nejlépe nosit.

Kromě pravidelného holení pokožky v místě kontaktu elektrod si budou pacienti pravidelně měnit své elektrody, aby zajistili nepřetržitou léčbu. Zdravotnický tým pomůže vytvořit plán a poučí pacienty ohledně umístění elektrod.

Přenosnost
Zařízení umožňuje pacientům zachovat si životní styl, aniž by narušovalo jejich každodenní činnosti. Ohledně veškerých aktivit se předem poraďte s ošetřujícím lékařem. Kromě toho může DSS poskytnout informace a reagovat na obavy týkající se životního stylu.

Tašku na zařízení lze nosit přes rameno, jako batoh, přes tělo či v ruce. Celková hmotnost zařízení včetně baterie je přibližně 1,3 kilogramu (2,7 libry). DSS může poskytnout tolik přenosných baterií, kolik je zapotřebí.

Aby se zajistila nepřetržitá léčba, připojí pacienti zařízení NovoTTF-200M k síťovému adaptéru, pokud budou zůstávat na jednom místě déle než několik hodin.

Vědecké poznatky k TTFields

Rakovinné buňky v mozkových metastázách z nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) se rychle dělí a množí. Tyto rakovinné buňky obsahují různé typy částic s elektrickým nábojem, které hrají svou úlohu v procesu dělení buněk. Ostatní zdravé buňky v oblasti léčby se množí mnohem pomaleji, pokud vůbec.

Mechanismus účinku TTFields

Zařízení NovoTTF-200M v této studii přenáší elektrická pole nízké intenzity podobná vlnám do místa nádoru. Tato elektrická pole jsou známá pod anglickým názvem „Tumor Treating Fields“ (pole léčící tumor) nebo pole TTFields.

Předklinické studie ukázaly, že v důsledku stavu a velikosti nádorových buněk, když dochází k jejich dělení, pole TTFields způsobují změnu umístění buněčných komponent těchto buněk s elektrickým nábojem v rámci dělící se buňky, což narušuje jejich normální funkci a může nakonec vést k buněčné smrti.

Kromě toho rakovinné buňky také obsahují miniaturní stavební bloky, které působí jako maličké motory přesouvající nezbytné části buněk z jednoho místa na druhé. Pole TTFields narušují normální orientaci těchto maličkých motorů, protože také obsahují elektrický náboj. V důsledku toho se zpomalí nebo dokonce zastaví dělení rakovinných buněk, a zabrání se tak růstu nádoru.

Souhrn mechanismu účinku polí TTFields je znázorněn na následující animaci:

POLE TTFIELDS NEJSOU SCHVÁLENA K LÉČBĚ MOZKOVÝCH METASTÁZ Z NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC). BEZPEČNOST A ÚČINNOST POLÍ TTFIELDS PRO TUTO INDIKACI NEBYLA STANOVENA.

Předchozí klinické zkušenosti

Do současné doby zadavatel zkoumal několik podobných zařízení vyvinutých k aplikaci polí TTFields do různých typů nádorů. Hlavním rozdílem mezi dříve zkoumanými zařízeními a zařízením NovoTTF-200M je frekvence (kmitočet) polí TTFields přenášených každým zařízením. Frekvenci nastavuje výrobce, aby optimalizoval léčbu každé léčené rakoviny na základě údajů z laboratorních experimentů.

Zařízení NovoTTF-100L, předchozí model zařízení NovoTTF-200M, bylo již hodnoceno v pilotní studii u 42 pacientů s neoperabilním nemalobuněčným karcinomem plic, kteří absolvovali léčbu pomocí polí TTFields v kombinaci se standardní chemoterapií za účelem zjištění bezpečnosti polí TTFields při této indikaci.

Podobné zařízení s názvem NovoTTF-200A (také nazývané Optune®), určené k aplikaci polí TTFields do mozku, bylo schváleno procesem FDA pro schválení před uvedením na trh (Premarket Approval, PMA)k léčbě dospělých s recidivujícím a nově diagnostikovaným glioblastomem, což je typ agresivního primárního nádorového onemocnění mozku. Zařízení Optune získalo v Evropě CE značku pro léčbu glioblastomu a nyní je také schváleno v Japonsku a v oblasti Velké Číny. Zařízení Optune Lua™ získalo značku CE v Evropě pro léčbu maligního pleurálního mezoteliomu (MPM) a bylo pro toto použití schváleno procesem výjimky FDA pro prostředek pro humanitární účely (Humanitarian Device Exemption, HDE).

Vedlejší účinky

Na základě vědeckých poznatků ohledně polí TTFields a dosavadních klinických výsledků se očekává, že zařízení NovoTTF-200M nebude mít žádné systémové vedlejší účinky u pacientů s mozkovými metastázami z nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). V předchozích studiích prováděných se zařízením Optune u pacientů s glioblastomem docházelo u vysokého procenta pacientů k místnímu podráždění pokožky pod elektrodami, které bylo v naprosté většině případů mírné až středně závažné.

Ve výše uvedené studii nemalobuněčného karcinomu plic nebyly zkoušejícími lékaři hlášeny žádné závažné systémové vedlejší účinky připisované polím TTFields. Jediným vedlejším účinkem souvisejícím s tímto zařízením bylo mírné až střední podráždění pokožky pod elektrodami umístěnými na pokožce.

Informace uvedené na těchto webových stránkách nejsou úplné a měli byste se zeptat svého ošetřujícího lékaře na úplný bezpečnostní profil metody TTFields.

Často kladené otázky

Co je cílem této studie?

Tato studie je navržena k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti léčby poli TTFields po stereotaktickém radiochirurgickém zákroku (SRS) u 1–10 metastáz z nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).

Jak se mohu zúčastnit studie METIS?

Kontaktujte prosím zkoušejícího v nejbližším centru studie. Můžete také kontaktovat zadavatele studie, společnost Novocure, pokud potřebujete pomoc s kontaktováním centra provádějícího studii [Kontakt].

Jaké jsou očekávané vedlejší účinky léčby pomocí polí TTFields?

U zařízení NovoTTF-200M se na základě našich dosavadních klinických údajů neočekávají systémové vedlejší účinky na lidský organismus. U některých pacientů došlo k podráždění pokožky pod elektrodami. Více informací naleznete v článku Vědecké poznatky k TTFields.

Při aplikaci polí TTFields mohou elektrody způsobit mírné zahřívání a brnění pokožky pod nimi.

Další informace o možných vedlejších účincích použití zařízení NovoTTF-200M a další léčby ve studii METIS Vám sdělí zkoušející lékař v některém z center účastnících se klinické studie METIS [Centra METIS].

Musím zařízení nosit neustále?

Pacienti nemusí nutně zařízení fyzicky nosit většinu času, ale spíše je budou používat položené na jednom místě (například na pracovním stole, stolku nebo na podlaze v přepravní tašce). Zařízení bylo navrženo tak, aby umožňovalo provádět běžné každodenní činnosti. Zařízení a přenosná baterie váží dohromady přibližně 1,3 kilogramu (2,7 libry) a při chůzi je lze nosit ve speciální tašce přes rameno nebo jako batoh.

Hrozí při používání polí TTFields nějaké riziko členům rodiny nebo dalším lidem?

Používání zařízení by nemělo způsobovat rušení běžných domácích nebo osobních elektronických zařízení. Lidé, kteří nepoužívají zařízení, například členové rodiny a spolupracovníci, nejsou polím TTFields vystaveni.

Jak tento přístroj ovlivní můj společenský život?

Elektrody budou skryty pod Vaším oděvem. Pokud budete používat metodu TTFields, bude Vám k dispozici specialista podpory zařízení (DSS), který Vám poskytne pomoc při řešení této problematiky. Další informace naleznete na stránce Život s TTFields.