Omówienie

EF-33

Badanie EF-33 jest przeznaczone dla pacjentów, u których niedawno rozpoznano nawrót glejaka wielopostaciowego (GBM).

Urządzenie o nazwie Optune® zostało zatwierdzone do leczenia nawracającego i nowo rozpoznanego GBM przez Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) w Stanach Zjednoczonych w ramach procedury zatwierdzenia przed wprowadzeniem na rynek (PMA) i uzyskało znak CE w Europie dla tych samych wskazań. Ponadto pola elektryczne TTFields zostały niedawno zatwierdzone przez FDA jako Optune Lua™ (dawniej NovoTTF-100L) do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w skojarzeniu z chemioterapią jako wyrób medyczny warunkowo dopuszczony do użytku ze względów humanitarnych.

W tym badaniu klinicznym oceniana będzie skuteczność i bezpieczeństwo stosowania urządzenia Optune® z nową konstrukcją matryc przetworników, czyli matryc przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego, jako monoterapii w nawracających GBM, w porównaniu ze standardowymi matrycami.

To urządzenie będzie dostarczać zmienne pola elektryczne do leczenia nowotworów (TTFields) do mózgu, gdzie znajduje się nowotwór. Spółka Novocure, sponsor badania, prowadzi tę stronę internetową, aby przekazać pacjentom podstawowe informacje o tym badaniu klinicznym oraz kontakt do ośrodków badawczych, które prowadzą rekrutację do udziału w badaniu. Aby wziąć udział w badaniu EF-33, prosimy jak najszybciej skontaktować się z jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu. W razie pytań dotyczących stanu zdrowia i zalecanego leczenia prosimy o zwrócenie się do swojego lekarza prowadzącego.

O polach elektrycznych TTFields

Zmienne pola elektryczne do leczenia nowotworów (TTFields) to terapia przeciwnowotworowa, która wykorzystuje pola elektryczne o określonych, zakłócających podział komórek częstotliwościach w celu hamowania wzrostu guza oraz wywołania śmierci komórek nowotworowych. [Informacje naukowe na temat pól TTFields]. Pola elektryczne TTFields są dostarczane do obszaru ciała, gdzie znajduje się nowotwór, za pomocą badanego urządzenia medycznego Optune® wyposażonego w matryce przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego. Jest to przenośne, lekkie urządzenie zasilane akumulatorem, mające za zadanie przekazywanie pól elektrycznych TTFields do mózgu.

Pacjenci otrzymujący leczenie polami TTFields muszą na skórze głowy nosić cztery matryce, które nieinwazyjnie przekazują pola do mózgu i są regularnie wymieniane. [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields]. Urządzenie jest przeznaczone do ciągłego stosowania w domu przez pacjentów.

Urządzenie o nazwie Optune® zostało zatwierdzone do leczenia nawracającego i nowo rozpoznanego GBM przez Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) w Stanach Zjednoczonych w ramach procedury zatwierdzenia przed wprowadzeniem na rynek (PMA) i uzyskało znak CE w Europie dla tych samych wskazań. Ponadto pola elektryczne TTFields zostały niedawno zatwierdzone przez FDA jako Optune Lua (dawniej NovoTTF-100L) do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w skojarzeniu z chemioterapią jako wyrób medyczny warunkowo dopuszczony do użytku ze względów humanitarnych.

Badanie EF-33

Badanie EF-33 jest prospektywnym, pilotażowym badaniem (analogicznymi do badania klinicznego II fazy w przypadku leku), prowadzonym w jednej grupie, z naturalnym przebiegiem choroby stanowiącym grupę kontrolną badania, które ma na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pól elektrycznych do leczenia nowotworów (TTFields), dostarczonych za pomocą matryc o wysokim natężeniu pola elektrycznego w nawracającym GBM. Podczas badania pola elektryczne TTFields o częstotliwości 200 kHz są generowane przez urządzenie medyczne Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego [O polach elektrycznych TTFields], z którego pacjent korzysta w domu. Planuje się włączenie do badania łącznie 25 pacjentów.

Obecnie trwa nabór do tego badania w Czechach. Jest to badanie jednoośrodkowe, co oznacza, że w badaniu bierze udział tylko jeden ośrodek badawczy [Ośrodek badawczy badania EF-33].

Projekt badania EF-33

Do tego badania mogą zgłaszać się pacjenci, u których ostatnio rozpoznano nawrotowego GBM (pierwszy lub drugi nawrót). O ostatecznym zakwalifikowaniu pacjenta do badania może zdecydować wyłącznie lekarz prowadzący badanie w ośrodku badawczym.

Leczenie podczas badania

Pacjent będzie otrzymywać w trybie ciągłym leczenie TTFields (200 kHz) generowanymi przez urządzenie Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego. Podczas stosowania urządzenia pacjent musi nosić na skórze głowy cztery matryce, które nieinwazyjnie przekazują pola do mózgu.

Założenie matryc przetworników wymaga ogolenia skóry głowy przed rozpoczęciem używania urządzenia. Przez cały okres używania urządzenia należy wymieniać zestawy matryc w regularnych odstępach czasu.

Stosowanie urządzenia rozpocznie się w poradni od szkolenia z obsługi urządzenia przeprowadzonego przez specjalistę ds. obsługi urządzenia (DSS) firmy Novocure. Pacjenci będą kontynuować stosowanie urządzenia w domu [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields]. Pacjenci używający urządzenie Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego mogą kontynuować używanie urządzenia samodzielnie (w razie potrzeby z pomocą członka rodziny lub opiekuna) lub otrzymać pomoc od specjalisty DSS.

Urządzenie zostało zaprojektowane jako przyjazne dla użytkownika, a wszystkimi aspektami technicznymi jego używania zajmuje się specjalista DSS. Specjalista DSS może również pomóc w znalezieniu takich rozwiązań technicznych, aby każdy pacjent mógł korzystać z pól elektrycznych TTFields bez zakłócania codziennego trybu życia.

Kwalifikowanie się do udziału
Pełną listę kryteriów kwalifikacji można znaleźć na stronie clinicaltrials.gov lub uzyskać od lekarza prowadzącego badanie EF-33:

Kryteria włączenia (podsumowanie, niepełna lista):

  1. Rozpoznanie GBM z pierwszą lub drugą progresją potwierdzoną radiologicznie
  2. Ukończone 18 lat
  3. Zgoda na udział w badaniu klinicznym („Formularz świadomej zgody”)

Kryteria wyłączenia (podsumowanie, niepełna lista):

  1. Choroba podnamiotowa lub mózgowo-rdzeniowa
  2. Inne poważne choroby, które uniemożliwią udział w badaniu
  3. Leczenie urządzeniem Optune® (w przypadku nowo rozpoznanej lub nawracającej choroby) przed włączeniem pacjenta do udziału w badaniu
  4. Wszczepiony rozrusznik serca, defibrylator lub inne elektryczne urządzenia medyczne w mózgu

Włączenie do badania

Planuje się włączenie 25 pacjentów. Obecnie trwa nabór do tego badania w Czechach. Jest to badanie jednoośrodkowe, co oznacza, że w badaniu bierze udział tylko jeden ośrodek badawczy.

Prosimy osoby chcące wziąć udział w badaniu EF-33 o jak najszybsze skontaktowanie się z ośrodkiem [Ośrodek badawczy badania EF-33].

Koszty związane z badaniem

Sponsor badania (Novocure) pokryje uzasadnione koszty techniczne związane z leczeniem, w tym koszty urządzenia Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego i jego akcesoriów. Pacjenci i ich ubezpieczyciele pokryją koszty leczenia otrzymywanego w ramach standardu opieki. Ponadto sponsor badania zwróci pacjentom określone koszty dojazdu związanego z procedurami badania. Taki zwrot może być dokonywany wyłącznie zgodnie z polityką danego ośrodka badawczego, w którym pacjent jest leczony. Przed włączeniem do udziału w badaniu należy skontaktować się z zespołem badania klinicznego w ośrodku badawczym w sprawie zasad zwrotów kosztów dojazdu i praw pacjentów.

Ośrodek badania EF-33

W razie problemów z kontaktem z ośrodkiem badawczym i dostępem do pełnych informacji o badaniu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z danymi pacjenta i swoimi pytaniami, podając w temacie wiadomości „EF-33”.

Nemocnice Na Homolce
Prague, Czechia, 150 30
Główny Badacz: Prof. dr hab. med. Josef Vymazal Kontakt: Prof. dr hab. med. Josef Vymazal +420 257 272 614           Josef.Vymazal@homolka.cz
Kontakt: Dr hab. n. med. Aaron Rulseh   Aaron.Rulseh@homolka.cz

Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields

Pacjenci uczestniczący w badaniu EF-33 noszą urządzenie przez cały czas, jednak możliwe są przerwy podczas codziennego używania, pod warunkiem, że przez cały okres leczenia średni czas stosowania pól elektrycznych TTFields wynosi co najmniej 18 godzin na dobę. Zależnie od potrzeb lekarz prowadzący badanie kliniczne może zmienić schemat leczenia i stosowanie urządzenia.

Spółka Novocure zapewnia pacjentom całodobową pomoc techniczną w zakresie urządzenia za pośrednictwem lokalnego specjalisty ds. obsługi urządzenia (DSS). Specjalista DSS zapewnia wszechstronną pomoc techniczną, natomiast zespół medyczny będzie zajmować się kwestiami medycznymi i będzie podejmować wszystkie decyzje dotyczące leczenia.

Stosowanie urządzenia Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego wymaga ogolenia skóry głowy i ciągłego działania urządzenia medycznego.

Oczywiście niektórzy pacjenci mogą mieć obawy dotyczące swojego wyglądu lub możliwości zachowania swojego trybu życia podczas używania urządzenia.

W związku z tym urządzenie Optune® zaprojektowano specjalnie w sposób umożliwiający wszystkim pacjentom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia bez zakłócania normalnych, codziennych czynności, na przykład wychodzenia z domu, zakupów lub spotykania się ze znajomymi i rodziną. Lekarz prowadzący badanie kliniczne może wcześniej skonsultować się z firmą Novocure w związku z pytaniami dotyczącymi określonej aktywności pacjenta. Ponadto lokalny specjalista DSS może przekazać informacje dotyczące wątpliwości pacjenta dotyczących danego trybu życia.

Firma Novocure może dostarczyć dowolną wymaganą liczbę akumulatorów, aby umożliwić pacjentom kontynuowanie ich dotychczasowego trybu życia, w tym aktywności poza domem.

Matryce przetworników są umieszczane na ogolonej skórze głowy. Pacjenci mogą nosić nakrycia głowy, zakrywające matryce przetworników, takie jak luźna peruka lub luźno dopasowany kapelusz, które umożliwiają przepływ powietrza. Dostępnych jest wiele możliwości i firma Novocure może zapewnić wsparcie finansowe w zakupie pożądanego rozwiązania zgodnie z polityką ośrodka badawczego i za zgodą firmy Novocure. W sprawie takiego wsparcia finansowego pacjenci powinni zwrócić się do zespołu medycznego.

Przewody wychodzące z matryc izolowanych przetworników można łatwo ukryć pod ubraniem. W ten sposób torba do noszenia urządzenia jest jedynym widocznym dla innych elementem urządzenia Optune®.

Torba na urządzenie jest dostarczana każdemu pacjentowi przez firmę Novocure i można ją nosić jako plecak, torbę na ramię lub torbę listonoszkę. Torba dobrze wpisuje się w główne trendy mody.

Całkowita waga urządzenia wraz z akumulatorem wynosi około 1,2 kg, jednak przez większość czasu pacjenci nie będą przenosić urządzenia i najczęściej będą z niego korzystać, kiedy będzie ono pozostawać w jednym miejscu (np. na biurku, stole lub podłodze w torbie do noszenia).

Ponadto korzystanie z urządzenia nie powinno zakłócać działania urządzeń gospodarstwa domowego ani osobistych urządzeń elektrycznych. Zgodnie z obecną wiedzą inne osoby, niepoddawane terapii, nie są narażone na działanie pól TTFields i można bezpiecznie używać urządzenia w pobliżu współpracowników i członków rodziny.

Informacje naukowe na temat pól elektrycznych TTFields

Komórki nowotworów złośliwych mózgu ulegają szybkim podziałom i namnażaniu. Takie komórki mają różnego typu struktury obdarzone ładunkiem elektrycznym, które uczestniczą w procesie podziału komórkowego. Zdrowe komórki w obszarze mózgu namnażają się znacznie wolniej, o ile w ogóle, i (lub) mają inne właściwości, np. inną wielkość. Zatem zdrowe komórki rzadko mają te same właściwości elektryczne co dzielące się komórki nowotworowe i nie oczekuje się, że pola elektryczne TTFields będą wywierać na nie wpływ.

Mechanizm działania pól elektrycznych TTFields

Urządzenie Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego stosowane w tym badaniu dostarcza przez skórę i inne powierzchniowe tkanki do miejsca nowotworu zmienne pola elektryczne o niskiej intensywności. Pola te są nazywane polami elektrycznymi do leczenia nowotworów TTFields. Badania przedkliniczne wykazały, że w związku z wielkością i kształtem ulegających podziałowi komórek nowotworowych pola elektryczne TTFields powodują przemieszczenie ich wewnętrznych struktur, obdarzonych ładunkiem elektrycznym, powodując zakłócenie ich czynności i prowadząc do śmierci komórki. Ponadto komórki nowotworowe zawierają również miniaturowe struktury, działające jak silniki uczestniczące w transporcie ważnych elementów komórek. Ponieważ te silniki również mają ładunki elektryczne, pola elektryczne TTFields zakłócają kierunek ich przemieszczania się. W wyniku takiego podwójnego mechanizmu działania podział komórek nowotworowych ulega spowolnieniu, jako że następuje śmierć komórek lub odwrócenie procesu podziału komórek. Po ciągłej ekspozycji na pola elektryczne TTFields może to prowadzić do zahamowania wzrostu nowotworu. Pola elektryczne TTFields wpływają na zdrowe komórki mózgu w znacznie mniejszym stopniu niż na komórki nowotworowe, ponieważ zdrowe komórki namnażają się znacznie wolniej lub wcale. Podsumowanie mechanizmu działania pól elektrycznych TTFields przedstawiono w poniższej animacji:

Wcześniejsze doświadczenie kliniczne

Poprzednie badania kliniczne dowiodły skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pól elektrycznych TTFields w nawrotach i nowo rozpoznanych przypadkach GBM. Po uzyskaniu pozytywnych wyników tych badań klinicznych urządzenie Optune® zostało zatwierdzone przez FDA w ramach procedury zatwierdzenia przed wprowadzeniem na rynek (PMA) w leczeniu nawracających i nowo rozpoznanych przypadków GBM. To samo urządzenie otrzymało w Europie znak CE w leczeniu glejaka.

Ponadto pola elektryczne TTFields zostały niedawno zatwierdzone przez FDA jako Optune Lua (dawniej NovoTTF-100L) do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w skojarzeniu z chemioterapią jako wyrób medyczny warunkowo dopuszczony do użytku ze względów humanitarnych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zatwierdzonych wskazań należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane

Na podstawie wiedzy naukowej o działaniu pól elektrycznych TTFields i dotychczasowych wyników klinicznych nie przewiduje się, aby urządzenie Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego powodowało działania niepożądane u pacjentów z GBM.

Podczas wcześniejszych badań systemu Optune® u znacznego odsetka pacjentów występowało miejscowe podrażnienie skóry pod matrycami przetworników, w większości przypadków o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym.

We wcześniej prowadzonym badaniu klinicznym stosowania urządzenia u pacjentów z nawrotem GBM zgłaszano następujące zdarzenia niepożądane związane z urządzeniem:

Reakcja miejscowa związana z wyrobem medycznym – u 18 z 116 pacjentów (16%)

Ból głowy – u 4 na 116 pacjentów (3%)

Złe samopoczucie – u 2 na 116 pacjentów (2%)

Skurcze mięśni – u 1 na 116 pacjentów (1%)

Upadki– u 1 na 116 pacjentów (1%)

Wrzody skórne– u 1 na 116 pacjentów (1%)

We wspomnianym badaniu klinicznym nie zgłaszano żadnych ciężkich działań niepożądanych pól elektrycznych TTFields. Jedynym działaniem niepożądanym, które miało związek z urządzeniem, było łagodne lub umiarkowane podrażnienie skóry głowy pod matrycami przetworników.

Ta strona internetowa nie zawiera wszystkich informacji i należy zwrócić się do lekarza, aby uzyskać pełną charakterystykę bezpieczeństwa stosowania pól TTFields.

Najczęściej zadawane pytania

Jakiej fazy jest badanie EF-33?

Badanie EF-33 u pacjentów z nawracającym GBM jest badaniem pilotażowym. Ponieważ urządzenie Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego jest wyrobem medycznym, a nie lekiem, nie dotyczy go tradycyjny podział na badanie I, II i III fazy, obowiązujący w przypadku nowych leków. Niniejsze badanie pilotażowego ma podobną strukturę i cel do badania II fazy nowego leku.

Jak mogę wziąć udział w badaniu EF-33?

Obecnie trwa nabór do tego badania w Czechach. Jest to badanie jednoośrodkowe, co oznacza, że w badaniu bierze udział tylko jeden ośrodek badawczy. Należy skontaktować się z badaczem w ośrodku badawczym. Można też skontaktować się również ze spółką Novocure, która jest sponsorem badania, aby uzyskać pomoc w skontaktowaniu się z ośrodkiem.

Czy pacjenci ponoszą jakieś koszty w związku z udziałem w badaniu EF-33?

Nie. Sponsor badania dostarczy bezpłatnie urządzenie Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego i wszystkie dodatkowe akcesoria. Więcej informacji podano w punkcie Badanie EF-33.

Jakie są przewidywane działania niepożądane pól TTFields?

Na podstawie dotychczasowych danych klinicznych dotyczących stosowania systemu w różnych chorobach nie przewidujemy, aby stosowanie urządzenia Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego powodowało ogólnoustrojowe działania niepożądane. U pacjentów zdarzały się podrażnienia skóry pod matrycami przetworników. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Informacje naukowe na temat pól TTFields.

Podczas dostarczania pól TTFields matryce przetworników mogą powodować łagodne nagrzewanie i uczucie mrowienia na skórze głowy.

Dodatkowych informacji o potencjalnych działaniach niepożądanych urządzenia Optune® z matrycami przetworników o wysokim natężeniu pola elektrycznego w badaniu klinicznym EF-33 udzieli lekarz prowadzący badanie w ośrodku badawczym.

Czy muszę nosić urządzenie przez cały czas?

Urządzenie i akumulator ważą razem około 1,2 kg i można je przenosić w dedykowanej torbie na ramię lub w plecaku. Przez większość czasu pacjenci nie będą przenosić urządzenia. Najczęściej będą z niego korzystać, kiedy będzie ono pozostawać w jednym miejscu (np. na biurku, stole lub na podłodze w torbie). Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby umożliwić pacjentom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia.

Czy korzystanie z pól TTFields może stanowić zagrożenie dla członków rodziny lub dla innych osób?

Korzystanie z urządzenia nie powinno zakłócać działania domowych ani standardowych osobistych urządzeń elektronicznych. Inne osoby, niepoddawane terapii, nie są narażone na działanie pół elektrycznych TTFields i można bezpiecznie używać urządzenia w pobliżu współpracowników i członków rodziny.

W jakim zakresie urządzenie wpłynie na moje życie towarzyskie?

Urządzenie zostało tak zaprojektowany, aby umożliwić pacjentom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia. Można nosić nakrycia głowy zakrywające matryce przetworników, które umożliwiają przepływ powietrza, takie jak luźna peruka lub luźno dopasowany kapelusz, oraz ukrywać przewody matryc pod ubraniami. Pacjentom otrzymującym leczenie polami TTFields specjalista DSS zaoferuje pomoc i wsparcie związane z kwestiami wyglądu. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields].

Czy w przypadku włączenia do badania EF-33, oprócz terapii polami elektrycznymi TTFields, otrzymam inne terapie przeciwnowotworowe?

Uczestnicy badania otrzymujący terapię polami elektrycznymi TTFields mogą również otrzymywać najlepsze dostępne, wybrane przez lekarza prowadzącego leczenie podtrzymujące.

Zakazuje się stosowania innych terapii lub zabiegów przeciwnowotworowych oprócz terapii polami elektrycznymi TTFields.

Przez jaki czas muszę nosić urządzenie podczas badania EF-33?

Pacjenci noszą urządzenie przez cały dzień i noc przez co najmniej 18 godzin na dobę. Pacjenci mogą na krótko zdjąć urządzenie dla swoich osobistych potrzeb. Leczenie w ramach badania będzie kontynuowane do stwierdzenia przez lekarza prowadzącego badanie progresji GBM zgodnie z protokołem badania lub do upłynięcia 18 miesięcy (zależnie które z nich nastąpi wcześniej). Lekarz prowadzący badanie kliniczne może zdecydować o przerwaniu leczenia z powodu poważnego problemu zdrowotnego pacjenta. Ponadto po rozpoczęciu stosowania urządzenia pacjent może w dowolnym czasie przerwać leczenie polami TTFields. Aby uzyskać dodatkowe informacje o badaniu EF-33, należy zapoznać się z punktem Badanie EF-33 lub skontaktować się z ośrodkiem badawczym.