Deze website werd ontworpen om algemene informatie te geven over Novocure Ltd. (‘Novocure’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’). Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig. Ze zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, beëindig dan het bezoek aan en het gebruik van de website.

Wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de website
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. Wanneer u deze website verder gebruikt nadat we aangepaste algemene voorwaarden hebben gepubliceerd, wat u ziet aan de ‘datum van bijwerking’ onderaan, gaat u akkoord met de aangepaste algemene voorwaarden. Daarom is het belangrijk om bij elk bezoek aan de website de algemene voorwaarden te controleren. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van zulke aanpassingen of voor onnauwkeurigheden, typfouten of weglatingen in de inhoud van de website. We kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken uw toegang tot de website of bepaalde functies beëindigen, onder meer ook, zonder beperkingen, als gevolg van schending door u van deze algemene voorwaarden.

Deze website is bedoeld voor een Amerikaans publiek
Hoewel toegankelijk voor anderen, is deze website en de inhoud ervan in de eerste plaats bedoeld voor toegang en gebruik door inwoners van de Verenigde Staten.

Deze website geeft geen medisch advies of instructies over het gebruik van een product
De informatie op deze website is niet bedoeld als medisch advies of voor het geven van instructies over het gebruik van onze producten, en mag niet de basis vormen van enige beslissing over gezondheidszorg. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van geïnformeerd medisch advies van uw gekwalificeerde zorgverlener betreffende alle vragen of bezorgdheden die u kunt hebben over uw gezondheid of over het mogelijk voordelig gebruik en de mogelijke bijwerkingen van een gezondheidsproduct.

Geen verklaringen of garanties
Novocure heeft gepoogd accurate en actuele informatie te geven op deze website. Novocure doet echter geen verklaringen over de geschiktheid van de informatie (gepubliceerd) op deze website voor enig doel. Bovendien is het mogelijk dat Novocure zijn website niet regelmatig bijwerkt en dat de informatie en het materiaal erop daardoor mogelijk gedateerd zijn, onvolledig zijn of andere fouten bevatten. Alle informatie wordt ‘AS IS’ gegeven, zonder enige garantie. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven, expliciet noch impliciet, dat de informatie op de website of de informatie waarnaar wordt verwezen accuraat, actueel of volledig is. Bovendien is Novocure op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade of schadevergoedingen als gevolg van het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van deze informatie of informatie die wordt verschaft via gelinkte websites. Door gebruik van deze website erkent u dat Novocure het hier gepubliceerde materiaal enkel verschaft voor informatieve doeleinden en niet, zoals is beschreven in de vorige paragraaf, om u medisch advies te geven. Novocure verzoekt u dringend een arts te raadplegen over alle behandelingsopties die mogelijk beschikbaar zijn voor u.

Uitsluitend voor persoonlijk gebruik
De inhoud van deze website is beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht, wetgeving inzake handelsmerken en ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht, en is eigendom van of wordt gecontroleerd of in licentie gegeven door Novocure of een partij die is aangewezen om specifieke inhoud te leveren. U mag het materiaal op deze website uitsluitend bekijken en gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Geen ander gebruik is toegestaan, met inbegrip van de HTML- of andere software-instructiecode die is vervat in of deel uitmaakt van onze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarnaast mogen de documenten die door Novocure op deze website zijn gepubliceerd uitsluitend worden gekopieerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en voor naslag, mits alle eigendomsvermeldingen behouden blijven. Ze mogen ook niet opnieuw worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden verspreid.

Het verbod op gebruik in de bovenstaande paragraaf omvat, maar is niet beperkt tot, een verbod op scraping of het gebruik van een ‘robot’, ‘bot’, ‘spider’, ‘datamining’, ‘computercode’ of ander geautomatiseerd(e) apparaat, programma, tool, algoritme, proces of methodologie of een handmatig proces met gelijkaardige processen of functionaliteiten om een deel van de website of gegevens of inhoud gevonden op of toegankelijk via de website te raadplegen, verwerven, kopiëren of monitoren zonder onze voorafgaande toestemming. Ook is het verboden om te linken naar een andere pagina dan de startpagina’s van de websites van Novocure (ook bekend als deeplinking) zonder schriftelijke toestemming van Novocure.

Het recht van Novocure om door gebruikers geplaatste inhoud te gebruiken
Als een bezoeker van deze website feedback, informatie of gegevens zendt aan Novocure, of dat nu in de vorm van vragen, opmerkingen, suggesties, posts op openbaar zichtbare interactieve functies zoals blogs of fora of op andere wijze is, is die informatie niet vertrouwelijk en verleent u ons expliciet algemene, niet-exclusieve toestemming om dergelijk materiaal te publiceren, reproduceren, verkopen, openbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken voor welk doel dan ook. U verleent ons het algemene, niet-exclusieve recht om alle ideeën, concepten of technieken vervat in dat materiaal te gebruiken. Novocure heeft geen enkele verplichting ten aanzien van dergelijke informatie en mag alle informatie, ideeën, concepten, knowhow of technieken vervat in dergelijke informatie gebruiken voor welk doeleinde dan ook en die informatie zonder beperkingen reproduceren, gebruiken, openbaar maken en verspreiden naar derden. Bovendien doet u afstand van alle morele rechten die u mogelijk heeft op dergelijk materiaal. Verder machtigt u ons om dergelijk materiaal te bewerken of anderszins te wijzigen voordat we het gebruiken, publiceren, verspreiden, verkopen, reproduceren of openbaar maken. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden geplaatst zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht en alleen u bent verantwoordelijk voor het ontbreken van een dergelijke toestemming.

Regels voor door de gebruiker geplaatste inhoud bij openbaar zichtbare interactieve functies
We behouden ons het recht (maar aanvaarden geen verplichting) voor om elke indiening of post te monitoren en inhoud te verwijderen, verplaatsen of bewerken die we ongeschikt of onaanvaardbaar vinden om welke reden dan ook. U mag geen communicatie of inhoud plaatsen die een inbreuk vormt op de rechten van een partij of deze schendt, waaronder communicatie die godslastering bevat, lasterlijk, pestend, bedreigend, opruiend, obsceen of pornografisch is, de privacy schendt, illegaal is of in andere opzichten illegale activiteiten aanmoedigt, de rechten van anderen schendt, aansprakelijkheid veroorzaakt of bedoeld is als verkooppraatje voor andere producten of diensten. Waar wij interactieve functies zoals blogs modereren, kunnen we reacties en posts controleren op relevantie, actualiteit en geschiktheid en kunnen we naar eigen goeddunken posts achterwege houden of verwijderen om welke reden dan ook. We zullen normaal geen reacties posten over lopende juridische kwesties of regulatoire zaken. Het posten van inzendingen die voor publicatie zijn geselecteerd, wordt uitgesteld voor de duur van ons controleproces.

Links van derden
Deze website kan ook links naar websites van derden bevatten. Novocure verstrekt deze links uitsluitend aan voor het gemak en de aanwezigheid van dergelijke links impliceert niet dat Novocure die websites van derden onderschrijft. Novocure heeft geen controle over de informatie op die websites van derden en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie, inhoud of links op of veranderingen aan die websites van derden.

Recht op wijziging
Novocure behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn website ongeacht het tijdstip, de manier en de reden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, en is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen of voor onnauwkeurigheden, typografische fouten of weglatingen in de inhoud ervan.

Intellectueel eigendom
De volledige inhoud van deze website is beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten en mag niet worden gewijzigd, verspreid, gepost of overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijk toestemming. Copyrightvermeldingen, andere vermeldingen betreffende intellectueel eigendom of juridische kennisgevingen of andere herleidbare gegevens mogen niet worden uit gedownload materiaal worden verwijderd.

NovocureTM, het NovocureTM-logo, TTFieldsTM en NovoTTF TM zijn handelsmerken van Novocure Ltd. en worden geregistreerd in de VS en/of andere rechtsgebieden. Andere namen of logo’s van Novocure-producten of -diensten waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Novocure Ltd. Wanneer de naam of het logo van een product of dienst niet op deze lijst staat, vormt dat geen afstandsverklaring van Novocure’s handelsmerk of andere intellectuele-eigendomsrechten betreffende die naam of dat logo.

Andere handelsmerken en productnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets op onze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om handelsmerken of logo’s te gebruiken.

Geen impliciete rechten
Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht krachtens een patent, handelsmerk of auteursrecht van Novocure of een derde. Het gebruik of misbruik van een dergelijk handelsmerk, patent of auteursrecht dat hieronder valt, tenzij dit hierin is toegelaten, is uitdrukkelijk verboden en kan een schending vormen van de wetgeving inzake patenten, handelsmerken of auteursrecht, de wetgeving inzake laster en smaad, de wetgeving inzake privacy en publiciteit en voorschriften en regelgeving inzake communicatie. Novocure behoudt zich het recht voor om zijn intellectuele-eigendomsrechten en de algemene voorwaarden van deze website af te dwingen in de ruimste zin van de wet.

Privacy
Persoonlijke herleidbare en demografische informatie die u ons verschaft is onderworpen aan ons privacybeleid dat regelmatig wordt bijgewerkt. We kunnen die informatie gebruiken en delen conform ons privacybeleid dat beschikbaar is op deze website of via e-mail kan worden aangevraagd: generalinfo@novocure.com.

Schadeloosstelling
Wanneer u de website bezoekt en/of gebruikt, stemt u ermee in om Novocure, onze dochterondernemingen en gelieerde partners en hun respectieve functionarissen, managers, werknemers, leden, tussenpersonen, vertegenwoordigers, zakenpartners, informatieverstrekkers, licentieverleners en licentiehouders en hun respectieve begunstigden en cessionarissen (gezamenlijk de ‘Gevrijwaarde Partijen’) te vrijwaren van en te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle aansprakelijkheid en kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten, opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met een vordering die voortvloeit uit of een schending van uw kant van deze algemene voorwaarden of van ander onrechtmatig gebruik van deze website door u. U stemt ermee in zo volledig mogelijk mee te werken als redelijkerwijs nodig is aan de verdediging tegen een vordering. We behouden ons het recht voor om, op onze kosten, de exclusieve verdediging van en controle over een zaak op ons te nemen die anders onderworpen zou zijn aan schadeloosstelling door u. U mag geen schikkingsovereenkomst afsluiten die de rechten van een of meerdere van de Gevrijwaarde Partijen beïnvloedt of vereist dat een of meerdere van hen actie onderneemt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer van garanties en aansprakelijkheden
DE INHOUD VAN DE WEBSITE VAN NOVOCURE WORDT VERSTREKT ‘AS IS’, ‘MET ALLE GEBREKEN’ EN ‘AS AVAILABLE’ EN NOVOCURE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INGESTELD BIJ WET, CONTRACT OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUK. NOVOCURE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE DOORLOPEND BESCHIKBAAR IS, ZONDER ONDERBREKING WERKT OF DAT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE TIJDIG, VOLLEDIG OF FOUTLOOS IS.

ELKE PERSOON DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN ALLE RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE. NOVOCURE OF EEN VAN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE PARTNERS EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, MANAGERS, WERKNEMERS, LEDEN, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, ZAKENPARTNERS, INFORMATIEVERSTREKKERS EN LICENTIEVERLENERS EN HUN RESPECTIEVE BEGUNSTIGDEN EN CESSIONARISSEN KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, MORELE, BIJZONDERE (WAARONDER WINSTDERVING) SCHADE, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT HET BESTAAN VAN, DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN EEN WEBSITE VAN NOVOCURE OF HET ONVERMOGEN OM DIE TE GEBRUIKEN OF VERLIES VAN GEGEVENS OP DE WEBSITES, ONGEACHT OF NOVOCURE OF EEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE ANDERE ENTITEITEN OF PERSONEN WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN STATEN DIE GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN SCHADE TOELATEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOVOCURE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE PARTNERS EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, MANAGERS, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, ZAKENPARTNERS, INFORMATIEVERSTREKKERS EN LICENTIEVERLENERS EN HUN RESPECTIEVE BEGUNSTIGDEN EN CESSIONARISSEN BEPERKT TOT DE RUIMST MOGELIJKE INTERPRETATIE DIE ZIJN TOEGESTAAN KRACHTENS DE WETTEN VAN DERGELIJKE STATEN.

We garanderen niet dat de functies of de informatieve materialen op of toegankelijk via onze website vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke elementen. We spannen ons te goeder trouw in om de inhoud van onze website regelmatig bij te werken, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken en niet aansprakelijk voor het niet bijwerken van dergelijke informatie. Novocure aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van de website, noch voor fouten, reputatieschade, smaad, laster, weglatingen, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie, godslastering, gevaren of onnauwkeurigheden in informatie op de website of die toegankelijk is via de website.

Toepasselijk recht
De federale wetgeving van de VS en wetgeving van New York zijn van toepassing op alle aspecten met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de website van Novocure, zonder inachtneming van de bepalingen inzake conflicterende wetgeving. Alle juridische stappen of gerechtelijke procedures met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de website van Novocure worden ingesteld bij een staatsrechtbank (state court) of Amerikaanse arrondissementsrechtbank (district court) in Massachusetts. U gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de jurisdictie van en stemt in met de locatie van deze rechtbanken voor elke juridische stap of gerechtelijke procedure.

Diversen
Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Novocure en zijn van toepassing op uw gebruik van de website en alle informatie of diensten die worden aangeboden op de website. Deze overeenkomst heeft voorrang op eerdere gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en Novocure betreffende het gebruik van deze website.

Nalatigheid van onze kant om een recht of bepaling van deze algemene voorwaarden uit te oefenen of te handhaven vormt geen afstandsverklaring van dat recht of die bepaling, en een afstandsverklaring kan niet worden afgedwongen tenzij deze schriftelijk en ondertekend is door de partij voor wie handhaving wordt gevraagd.

Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar blijkt, wordt het onuitvoerbare deel conform de relevante wet zo opgevat dat het de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo nauw mogelijk weerspiegelt en geldt de rest van de overeenkomst in de huidige toestand.

U stemt ermee in dat, behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in deze algemene voorwaarden (en buiten Novocure en haar gelieerde partners), er geen derde begunstigden zijn van deze algemene voorwaarden.

Bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of onze website kunt u contact opnemen via: generalinfo@novocure.com

Oktober 2011