Účelem těchto webových stránek je poskytnout obecné informace o společnosti Novocure Ltd. („Novocure“, „my“ nebo „nás“ v příslušných tvarech). Přečtěte si pozorně tyto smluvní podmínky, které se vztahují k Vašemu přístupu na tyto webové stránky a k jejich používání. Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním souhlasíte, že pro Vás budou tyto smluvní podmínky závazné. Nesouhlasíte-li s tím, aby byly tyto podmínky pro Vás závazné, opusťte prosím tyto webové stránky a přestaňte je používat.

Úpravy smluvních podmínek těchto webových stránek
Vyhrazujeme si právo kdykoli provést revizi těchto smluvních podmínek. Pokud budete pokračovat v používání těchto webových stránek poté, co zveřejníme revidované smluvní podmínky, což se projeví jako „datum aktualizace“ na spodním okraji, vyjádříte tím souhlas s revidovanými smluvními podmínkami. Proto je důležité zkontrolovat si smluvní podmínky při každé návštěvě těchto webových stránek. Neneseme žádnou odpovědnost za případné následky takovýchto změn ani za nepřesnosti, typografické chyby nebo opomenutí v obsahu těchto webových stránek. Dle svého výhradního uvážení můžeme kdykoli bez upozornění ukončit Váš přístup k těmto webovým stránkám nebo k jejich určitým funkcím, mimo jiné včetně z důvodu porušení těchto smluvních podmínek z Vaší strany.

Tyto webové stránky jsou určeny pro cílovou skupinu v USA
Ačkoli jsou přístupné i jiným osobám, jsou tyto webové stránky a jejich obsah primárně určeny pro obyvatele USA.

Tyto webové stránky neposkytují lékařská doporučení ani návody k používání výrobků
Záměrem informací uvedených na těchto webových stránkách není poskytovat lékařská doporučení ani poskytovat návody k použití našich výrobků, ani byste na ně neměli spoléhat při rozhodování o zdravotní péči. Tyto informace nejsou určeny k tomu, aby nahradily informovaná lékařská doporučení Vašeho kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče ohledně otázek či obav, které případně máte ohledně svého zdraví nebo o případných přínosech a možných nežádoucích účincích jakéhokoli výrobku pro zdravotní péči.

Žádná prohlášení ani záruky
Společnost Novocure se pokusila poskytovat na těchto webových stránkách přesné a aktuální informace; nicméně Novocure nečiní žádná prohlášení ohledně vhodnosti informací, které jsou obsaženy či publikovány na těchto webových stránkách, k jakémukoli účelu. Společnost Novocure navíc nemusí tyto webové stránky aktualizovat pravidelně; informace a materiály na nich obsažené tedy mohou být zastaralé nebo obsahovat opomenutí či jiné chyby. Všechny takové informace jsou poskytovány „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, bez jakékoli záruky. Nedáváme žádnou záruku ani nečiníme prohlášení, výslovné ani předpokládané, že informace, které jsou zde uvedeny nebo je na ně odkázáno, jsou přesné, aktuální nebo úplné. Kromě toho společnost Novocure nijak neodpovídá za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní a následné škody nebo náhrady škody plnící represívní funkci vzniklé v důsledku použití či nemožnosti použít tyto informace nebo jakékoli informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek propojených odkazem. Používáním těchto webových stránek berete na vědomí, že společnost Novocure poskytuje zde uvedený materiál pouze pro informační účely, a – jak bylo popsáno v předchozím odstavci – nikoli za účelem poskytování lékařských doporučení. Společnost Novocure Vám doporučuje poradit se s lékařem ohledně veškerých možností léčby, které pro Vás mohou být k dispozici.

Pouze osobní použití
Obsah těchto webových stránek chrání autorské právo USA a mezinárodní autorské právo, známkové právo a jiná příslušná práva duševního vlastnictví a je ve vlastnictví, pod kontrolou nebo pod licencí společnosti Novocure nebo strany, která je uvedena jako poskytovatel konkrétního obsahu. Materiály na těchto webových stránkách si můžete prohlížet a používat je výhradně pro osobní, nekomerční účely. Žádné jiné používání není dovoleno bez našeho předchozího písemného svolení; to se vztahuje i na HTML nebo jiný softwarový kód, který je obsažen v našich webových stránkách nebo je jejich součástí. Dokumenty publikované společností Novocure na těchto webových stránkách navíc nesmí být kopírovány za jiným účelem než jako osobní, nekomerční a referenční a při zachování případného oznámení ohledně vlastnických práv; posléze nesmí být opakovaně kopírovány, reprodukovány ani nijak jinak distribuovány.

Zákaz používání v odstavci výše zahrnuje mimo jiné zákaz automatizovaného získávání dat nebo používání jakéhokoli „robota“, „bota“, „pavouka“, „dolování dat“, „počítačového kódu“ či používání jakéhokoli jiného automatizovaného zařízení, programu, nástroje, algoritmu, procesu či metodologie nebo manuálního procesu, který zahrnuje podobné procesy nebo funkce, za účelem přístupu, získání, kopírování či monitorování jakékoli části webových stránek nebo jakýchkoli dat nebo obsahu, který se nachází nebo ke kterému byl získán přístup prostřednictvím těchto webových stránek bez našeho předchozího svolení. Navíc je bez písemného povolení společnosti Novocure zakázáno propojování odkazem na jakoukoli jinou stránku, než je domovská stránka webových stránek společnosti Novocure (známé též jako „přímé odkazování“).

Právo společnosti Novocure používat příspěvky uživatelů
Pokud kdokoli, kdo si prohlíží tyto webové stránky, poskytne společnosti Novocure jakoukoli zpětnou vazbu, informace nebo údaje, ať již v podobě otázek, komentářů, návrhů, obsahu uvedeného ve veřejně přístupných interaktivních prvcích, jako jsou blogy či diskusní skupiny, anebo jiným způsobem, budou takovéto informace pokládány za nedůvěrné a Vy nám výslovně nám udělujete celosvětovou nevýlučnou licenci k publikaci, reprodukci, prodeji, zpřístupnění, šíření či používání takového materiálu za jakýmkoli účelem. Udělujete nám celosvětové nevýlučné právo používat veškeré nápady, myšlenky či techniky obsažené v takových materiálech. Společnost Novocure nebude mít ohledně těchto informací žádné povinnosti a bude moci svobodně a za jakýmkoli účelem používat všechny informace, nápady, myšlenky, know-how či techniky obsažené v takových informacích a také tyto informace bez omezení reprodukovat, používat, zpřístupňovat a rozšiřovat třetím stranám. Navíc se vzdáváte všech morálních práv, která můžete k jakýmkoli takovýmto materiálům mít. Dále nás opravňujete k tomu, abychom takový materiál před jeho použitím, publikací, šířením, prodejem, reprodukcí či zpřístupněním redigovali nebo jinak upravili. Materiál chráněný autorským právem nesmí být uveden bez svolení vlastníka autorských práv; a pokud takové svolení není získáno, nesete za to odpovědnost výhradně Vy.

Pravidla pro příspěvky uživatelů ve veřejně přístupných interaktivních prvcích
Vyhrazujeme si právo (ale nepřijímáme povinnost) monitorovat příspěvky a vymazat, přemístit či redigovat obsah, který z jakéhokoli důvodu pokládáme za nevhodný nebo nepřijatelný. Nesmíte odeslat žádné sdělení ani obsah, který narušuje či porušuje jakékoli právo jakékoli strany, včetně sdělení, která obsahují nadávky, jsou hanlivá, obtěžující, výhružná, štvavá, obscénní, pornografická invazivní vůči soukromí, jsou nezákonná nebo jinak podněcují nezákonnou činnost, mohla by porušovat práva druhých, vést ke škodní odpovědnosti anebo která jsou zamýšlena jako reklama na jiné výrobky či služby. Když moderujeme interaktivní prvky, například blogy, můžeme kontrolovat komentáře a příspěvky z hlediska relevance, aktuálnosti a vhodnosti a dle vlastního výhradního úsudku můžeme příspěvky z jakéhokoli důvodu zadržet nebo odstranit. Není pravděpodobné, že bychom zveřejňovali komentáře související s probíhajícími právními záležitostmi nebo regulační problematikou. Zveřejnění příspěvků, které jsou vybrány k publikaci, se v průběhu našeho kontrolního procesu opozdí.

Odkazy třetích stran
Tyto webové stránky mohou obsahovat i odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Novocure tyto odkazy poskytuje pouze pro usnadnění; uvedení takových odkazů neznamená, že stránky třetích stran schvalujeme. Společnost Novocure nemá informace obsažené na webových stránkách třetích stran nijak pod kontrolou, a proto nepřijímá žádnou odpovědnost za žádné informace, obsah nebo odkazy na webových stránkách třetích stran ani za jejich změny.

Právo na změnu
Společnost Novocure si vyhrazuje právo libovolným způsobem měnit obsah svých webových stránek, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího oznámení a nenese žádnou odpovědnost za případné následky takových změn ani za nepřesnosti, typografické chyby nebo opomenutí v obsahu stránek.

Duševní vlastnictví
Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem a/nebo jinými právy duševního vlastnictví a nesmí být upravován, distribuován, zveřejňován ani přenášen bez našeho předchozího písemného souhlasu. Ze stažených materiálů nesmí být odstraněna oznámení o autorských právech nebo jiná oznámení o duševním vlastnictví, právoplatná oznámení ani jiné identifikující informace.

NovocureTM, logo NovocureTM, TTFieldsTM a NovoTTF TM jsou ochranné známky společnosti Novocure Ltd. a budou registrovány v USA a/nebo jiných jurisdikcích. Další názvy či loga výrobků nebo služeb společnosti Novocure, na které odkazuje tento dokument, jsou buď obchodní značky, nebo registrované obchodní značky společnosti Novocure Ltd. To, že název či logo výrobku nebo služby na tomto seznamu chybí, neznamená, že se společnost Novocure zříká příslušné obchodní značky nebo jiných práv duševního vlastnictví týkajících se tohoto názvu či loga.

Další obchodní značky a názvy výrobků jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Nic z toho, co je obsaženo na našich webových stránkách nelze vykládat jako udělení licence nebo práva na používání obchodních značek nebo log.

Žádná předpokládaná práva
Žádný obsah těchto webových stránek nelze vykládat tak, že nepřímo, formou zákonné překážky nebo jiným způsobem propůjčuje nějakou licenci nebo právo ohledně jakéhokoli patentu, obchodní značky nebo autorského práva společnosti Novocure ani jiné třetí strany. Použití či zneužití jakékoli takové obchodní značky, patentu nebo autorského práva zde uvedeného, je kromě toho, co je zde uvedeno, výslovně zakázáno a může představovat porušení patentového, známkového nebo autorského práva, zákonů chránících proti nactiutrhání a křivému obvinění, zákonů týkajících se soukromí a publicity i zákonů a předpisů upravujících komunikaci. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Novocure si vyhrazuje právo vymáhat svá práva duševního vlastnictví a tyto smluvní podmínky webových stránek v nejširším rozsahu práva.

Ochrana soukromí
Osobně identifikovatelné údaje a demografické údaje, které nám poskytnete, podléhají našim zásadám ochrany osobních údajů, které jsou příležitostně aktualizovány. Takové údaje můžeme používat a sdílet v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na těchto webových stránkách nebo zasláním e-mailu na adresu: generalinfo@novocure.com.

Odškodnění
Svým přístupem na tyto webové stránky a/nebo jejich používáním se zavazujete odškodnit, obhajovat a zbavit odpovědnosti společnost Novocure, její dceřiné a přidružené společnosti i jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, členy, zástupce, představitele, obchodní partnery, poskytovatele informací, licencianty a licenciáty a jejich příslušné dědice a postupníky (společně „odškodňované strany“) v souvislosti s jakýmikoli závazky a náklady, mimo jiné včetně přiměřených poplatků a výdajů advokátů, které vzniknou odškodňovaným stranám v souvislosti s jakoukoli pohledávkou vycházející z těchto smluvních podmínek nebo z jejich porušení či z jakéhokoli jiného nepovoleného použití těchto webových stránek z Vaší strany. Souhlasíte, že budete spolupracovat v přiměřeně požadovaném rozsahu na obhajobě jakéhokoli nároku. Vyhrazujeme si právo převzít na vlastní náklady výlučnou obhajobu a kontrolu v jakékoli záležitosti, která by jinak byla předmětem odškodnění z Vaší strany. Bez našeho předchozího písemného svolení nesmíte uzavřít žádnou dohodu o narovnání, která se dotýká práv kterékoli z odškodňovaných stran nebo od ní vyžaduje nějaký úkon.

Odmítnutí záruk a odpovědnosti
OBSAH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI NOVOCURE JE POSKYTOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI NEDOSTATKY“ A „TAK, JAK JE DOSTUPNÝ“; SPOLEČNOST NOVOCURE NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, ČI ODVOZENÉ, POCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKONA, ZE SMLOUVY NEBO JINAK, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁKONNÉHO NÁROKU NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVA. SPOLEČNOST NOVOCURE NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU DOSTUPNÉ NEPŘETRŽITĚ A BEZ PŘERUŠENÍ ANI ŽE INFORMACE OBSAŽENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH BUDOU AKTUÁLNÍ, ÚPLNÉ A BEZCHYBNÉ.

KAŽDÁ OSOBA PŘIJÍMÁ PLNOU ODPOVĚDNOST A VEŠKERÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A Z JEJICH POUŽÍVÁNÍ. SPOLEČNOST NOVOCURE ANI ŽÁDNÁ Z NAŠICH DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ ANI JEJICH PŘÍSLUŠNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ČLENOVÉ, ZÁSTUPCI, PŘEDSTAVITELÉ, OBCHODNÍ PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ INFORMACÍ A LICENCIANTI A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ DĚDICOVÉ A POSTUPNÍCI NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU NEBO POVAHY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, EXEMPLÁRNÍCH, ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU), NÁHRADY ŠKOD PLNÍCÍCH REPRESIVNÍ FUNKCI NEBO JINÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z EXISTENCE, POUŽITÍ NEBO PŘÍSTUPU K WEBOVÝM STRÁNKÁM SPOLEČNOSTI NOVOCURE NEBO VE SPOJENÍ S NIMI NEBO Z NEMOŽNOSTI JE POUŽÍVAT NEBO ZE ZTRÁTY DAT NA NICH OBSAŽENÝCH, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST NOVOCURE NEBO KTERÁKOLI Z OSTATNÍCH VÝŠE UVEDENÝCH PRÁVNICKÝCH NEBO FYZICKÝCH OSOB BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. VE STÁTECH, KTERÉ NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ URČITÝCH KATEGORIÍ ŠKOD, JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NOVOCURE A JEJÍCH DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ČLENŮ, ZÁSTUPCŮ, PŘEDSTAVITELŮ, OBCHODNÍCH PARTNERŮ, POSKYTOVATELŮ INFORMACÍ A LICENCIANTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH DĚDICŮ A POSTUPNÍKŮ OMEZENA V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY TĚCHTO STÁTŮ.

Nezaručujeme, že funkce nebo informační materiály obsažené na našich webových stránkách nebo takové, k nimž byl získán přístup prostřednictvím našich webových stránek, jsou prosty počítačových virů nebo jiných škodlivých komponent. Ačkoli se v dobré víře snažíme pravidelně aktualizovat obsah našich webových stránek, nemáme povinnost informace obsažené na našich webových stránkách aktualizovat a za neprovedení aktualizace takových informací neponeseme odpovědnost. Společnost Novocure nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající z obsahu těchto webových stránek ani za žádnou chybu, hanobení, křivé obvinění, nactiutrhání, opomenutí, klam, obscénnost, pornografii, nadávku, nebezpečí nebo nepřesnost obsaženou v jakýchkoli informacích na těchto webových stránkách nebo k nimž byl prostřednictvím těchto webových stránek získán přístup.

Rozhodné právo
Rozhodným právem ve všech záležitostech souvisejících s Vaším přístupem na webové stránky společnosti Novocure nebo jejich používáním jsou federální zákony USA a zákony státu New York bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních norem. Jakákoli soudní žaloba nebo řízení související s Vaším přístupem na webové stránky společnosti Novocure nebo jejich používáním musí být zahájeny u státního nebo okresního soudu ve státě Massachusetts. Souhlasíte s tím, že se podrobíte soudní příslušnosti těchto soudů při jakékoli soudní žalobě nebo řízení a že tyto soudy jsou místně příslušné.

Různá ustanovení
Tyto smluvní podmínky představují úplnou dohodu mezi Vámi a společností Novocure a řídí se jimi Vaše používání těchto webových stránek a všech informací či služeb nabízených na těchto webových stránkách. Tato dohoda nahrazuje veškeré předchozí smluvní podmínky či jiné dohody mezi Vámi a společností Novocure ohledně používání těchto webových stránek.

Neuplatnění či nevymáhání jakéhokoli práva či ustanovení těchto smluvních podmínek z naší strany neznamená, že se zříkáme takového práva nebo ustanovení, a žádné zřeknutí se nebude vymahatelné, pokud nebude v písemné podobě a podepsané stranou, vůči níž je vymáhání požadováno.

Bude-li jakákoli část těchto smluvních podmínek považována za nevymahatelnou, bude se tato nevymahatelná část vykládat v souladu s příslušnými právními předpisy tak, aby co nejvěrněji odrážela původní záměry stran, a zbytek dohody bude uplatňován tak, jak je napsán.

Souhlasíte s tím, že kromě výjimek výslovně uvedených v těchto smluvních podmínkách (a kromě společnosti Novocure a jejích přidružených společností) k těmto podmínkám neexistují žádné obmyšlené třetí strany.

S dotazy nebo připomínkami ohledně těchto smluvních podmínek nebo našich webových stránek nás prosím kontaktujte na adrese: generalinfo@novocure.com

říjen 2011