Ova veb lokacija osmišljena je da pruži opšte informacije o kompaniji Novocure Ltd. („Novocure“, „mi“, „nas“ ili „nama“). Pažljivo pročitajte ove Uslove koji se odnose na Vaš pristup ovoj veb lokaciji i njeno korišćenje. Pristupanjem ovoj veb lokaciji i njenim korišćenjem, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima. Ako niste saglasni da budete obavezani ovim Uslovima, molimo Vas da obustavite pristup ovoj veb lokaciji i njeno korišćenje.

Izmena Uslova korišćenja veb lokacije
Zadržavamo pravo da revidiramo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako nastavite da koristite ovu veb lokaciju nakon što objavimo revidirane Uslove, na šta će ukazivati „ažurirani datum“ u dnu stranice, to znači da prihvatate revidirane Uslove. Stoga je važno da proverite Uslove kad god posetite veb lokaciju. Nećemo ni na koji način biti odgovorni za moguće posledice takvih izmena ili za nepreciznosti, tipografske greške ili propuste u sadržaju veb lokacije. Možemo, prema sopstvenom nahođenju, da obustavimo Vaš pristup veb lokaciji ili određenim funkcijama u bilo kom trenutku i bez obaveštenja, uključujući, između ostalog, usled kršenja ovih Uslova sa Vaše strane.

Ova veb lokacija namenjena je korisnicima u SAD
Iako joj mogu pristupiti i drugi, veb lokacija i njen sadržaj prvenstveno su namenjeni za pristup i korišćenje od strane stanovnika SAD.

Veb lokacija ne nudi medicinske savete niti uputstvo za upotrebu proizvoda
Informacije navedene na ovoj veb lokaciji nisu namenjene da pruže medicinski savet niti uputstvo za upotrebu naših proizvoda, i na njih se ne treba oslanjati kao osnovu za bilo koju medicinsku odluku. Ove informacije nisu namenjene da zamene informisani medicinski savet kvalifikovanog pružaoca zdravstvenih usluga u vezi sa bilo kojim pitanjima ili nedoumicama koje možete imati u vezi sa Vašim zdravljem ili potencijalno korisnoj upotrebi i mogućim neželjenim dejstvima bilo kog medicinskog proizvoda.

Klauzula o nedavanju izjava ili garancija
Kompanija Novocure je pokušala da pruži precizne i aktuelne informacije na ovoj veb lokaciji. Međutim, kompanija Novocure ne daje nikakve izjave u vezi sa podesnošću informacija sadržanih ili objavljenih na ovoj veb lokaciji za bilo koju svrhu. Osim toga, kompanija Novocure možda neće redovno ažurirati svoju veb lokaciju, pa stoga ovde sadržane informacije i materijali mogu biti zastareli, ili uključivati propuste ili druge greške. Sve takve informacije pružaju se „U VIĐENOM STANJU“ bez bilo kakve garancije. Ne daje se nikakva garancija ili izjava, izričita ili podrazumevana, da su informacije koje su ovde sadržane ili na koje se ovde upućuje precizne, aktuelne ili potpune. Osim toga, kompanija Novocure neće biti ni na koji način odgovorna za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili kaznenu štetu koja proističe iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovih informacija, ili bilo kojih informacija pruženih putem povezanih veb lokacija. Korišćenjem ove lokacije, prihvatate da kompanija Novocure pruža ovde objavljen materijal samo u informativne svrhe, i, kako je opisano u prethodnom stavu, ne u svrhe davanja medicinskog saveta. Kompanija Novocure Vas podstiče da se obratite lekaru u vezi sa svim opcijama lečenja koje Vam mogu biti dostupne.

Samo za ličnu upotrebu
Sadržaj na veb lokaciji zaštićen je američkim i međunarodnim autorskim pravom, zaštitnim znakom i drugim važećim zakonima o intelektualnoj svojini, i nalazi se u vlasništvu, pod kontrolom ili licencom kompanije Novocure ili strane za koju je navedeno da je pružalac određenog sadržaja. Možete da pregledate i koristite materijale na ovoj veb lokaciji isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Nije ovlašćena nikakva druga upotreba, uključujući upotrebu HTML ili drugog koda sa uputstvima za softver sadržanih u ovoj veb lokaciji ili koji čine njen sastavni deo, bez naše prethodne pisane dozvole. Osim toga, dokumenti koje kompanija Novocure objavi na ovoj veb lokaciji ne smeju se kopirati, osim za ličnu, nekomercijalnu referencu, uz zadržavanje svih obaveštenja o vlasništvu, a nakon toga se ne smeju ponovo kopirati, reprodukovati niti distribuirati na drugi način.

Zabrana korišćenja u stavu iznad uključuje, između ostalog, zabranu izvlačenja podataka (engl. scraping) ili korišćenja „robota“, „bota“, „pauka“, „rudarenja podataka“, „računarskog koda“ ili drugog automatizovanog sredstva, programa, alatke, algoritma, procesa ili metodologije, ili ručnog procesa sa sličnim procesima ili funkcijama, u svrhu pristupanja, sticanja, kopiranja ili nadgledanja bilo kog dela veb lokacije ili bilo kojih podataka ili sadržaja koji se nalaze na veb lokaciji ili kojima se pristupa putem veb lokacije, bez naše prethodne dozvole. Osim toga, zabranjeno je postavljanje veza do bilo koje stranice osim početne stranice veb lokacije kompanije Novocure (poznato i kao dubinsko povezivanje) bez pisane dozvole kompanije Novocure.

Pravo kompanije Novocure na sadržaj koji prosleđuje korisnik
Ako bilo koje lice koje pregleda ovu veb lokaciju pruži kompaniji Novocure bilo kakve povratne informacije, informacije ili podatke, bilo u obliku pitanja, komentara, predloga, objava na interaktivnim funkcijama koje se mogu pregledati, poput blogova ili foruma, ili na drugi način, takve informacije će se smatrati informacijama koje nisu poverljive, i Vi nam izričito dajete globalnu neekskluzivnu dozvolu da objavljujemo, reprodukujemo, prodajemo, otkrivamo, distribuiramo ili koristimo takav materijal u bilo koju svrhu. Dajete nam globalno neekskluzivno pravo da koristimo bilo koje ideje, koncepte ili tehnike sadržane u takvim materijalima. Kompanija Novocure neće imati nikakvu obavezu u pogledu takvih informacija, i moći će slobodno da koristi bilo koje informacije, ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u takvim informacijama u bilo koju svrhu, kao i da reprodukuje, koristi, otkriva i distribuira takve informacije trećim stranama, bez ograničenja. Osim toga, odričete se svih moralnih prava koja možete imati na takve materijale. Nadalje, ovlašćujete nas da uređujemo i na drugi način menjamo bilo koji takav materijal pre njegove upotrebe, distribuiranja, prodaje, reprodukovanja ili otkrivanja. Materijal koji je zaštićen autorskim pravom ne sme da se prosleđuje bez dozvole vlasnika autorskog prava, i Vi ste isključivo odgovorni ako ne pribavite takvu dozvolu.

Pravila za sadržaj koji korisnik prosleđuje na interaktivne funkcije koje se mogu pregledati
Zadržavamo pravo (ali ne preuzimamo nikakvu obavezu) da nadgledamo sva prosleđivanja ili objave i da obrišemo, premestimo ili uredimo bilo koji sadržaj koji smatramo neprimerenim ili neprihvatljivim iz bilo kog razloga. Nećete prosleđivati nikakva saopštenja ili sadržaj kojima se narušava ili krši bilo koje pravo bilo koje strane, uključujući saopštenja koja sadrže vulgarnosti, koja su klevetnička, uznemiravajuća, preteća, potpirujuća, opscena, pornografska, koja zadiru u privatnost, koja su nezakonita ili na drugi način podstiču nezakonitu aktivnost, kojima bi se prekršila prava drugih, koja bi dovela do odgovornosti ili koja su namenjena da budu prodajna strategija za druge proizvode ili usluge. Kada uređujemo interaktivne funkcije kao što su blogovi, možemo da pregledamo komentare i objave u pogledu relevantnosti, aktuelnosti i primerenosti, i možemo da zadržimo ili uklonimo objave iz bilo kog razloga, prema sopstvenom nahođenju. Malo je verovatno da ćemo objavljivati komentare u vezi sa tekućim pravnim ili regulatornim pitanjima. Objava prosleđivanja koja se izaberu za publikovanje biće odložena tokom našeg postupka pregledanja.

Veze trećih strana
Ova veb lokacija može da sadrži i veze do veb lokacija trećih strana. Kompanija Novocure obezbeđuje ove veze samo u praktične svrhe, i uključivanje bilo kojih takvih veza ne podrazumeva da kompanija Novocure odobrava takve veb lokacije trećih strana. Kompanija Novocure nema nikakvu kontrolu nad informacijama koje se nalaze na takvim veb lokacijama trećih strana, pa stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koje informacije, sadržaj ili veze sadržane na takvim veb lokacijama ili njihove izmene.

Pravo na izmenu
Kompanija Novocure zadržava pravo da promeni sadržaj svoje veb lokacije na bilo koji način, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, bez prethodnog obaveštenja, i ni na koji način neće biti odgovorna za moguće posledice takvih promena ili za netačnosti, tipografske greške ili propuste u njenom sadržaju.

Intelektualna svojina
Sav sadržaj ove veb lokacije zaštićen je autorskim i/ili drugim pravima intelektualne svojine, i ne sme se menjati, distribuirati, objavljivati ili prenositi bez naše prethodne pisane saglasnosti. Iz preuzetih materijala se ne smeju uklanjati nikakva obaveštenja o autorskom pravu, druga pravna obaveštenja ili obaveštenja o intelektualnoj svojini, ili druge identifikujuće informacije.

NovocureTM, NovocureTM logotip, TTFieldsTM i NovoTTF TM predstavljaju zaštitne znake kompanije Novocure Ltd., i biće registrovani u sudskoj nadležnosti SAD i/ili drugim sudskim nadležnostima. Ostali nazivi proizvoda ili usluga kompanije Novocure ili logotipi na koje se upućuje u ovom dokumentu predstavljaju zaštitne znake ili registrovane zaštitne znake kompanije Novocure Ltd. Ako neki naziv ili logotip proizvoda ili usluge nije prisutan na ovoj listi, to ne predstavlja odricanje od zaštitnog znaka ili drugih prava intelektualne svojine kompanije Novocure u vezi sa tim nazivom ili logotipom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi proizvoda predstavljaju vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Nijedna odredba sadržana na našoj veb lokaciji neće se tumačiti tako da se njome daje bilo kakva dozvola ili pravo korišćenja bilo kog zaštitnog znaka ili logotipa.

Klauzula o nepostojanju podrazumevanog prava
Nijedna odredba sadržana u ovom dokumentu neće se tumačiti tako da se putem implikacije, estopela ili drugačije daje bilo koja dozvola ili pravo zaštićeno bilo kojim patentom, zaštitnim znakom ili autorskim pravom kompanije Novocure ili bilo koje treće strane. Upotreba ili zloupotreba bilo kog navedenog zaštitnog znaka, patenta ili autorskog prava obezbeđenog u ovom dokumentu, osim kako je ovim dokumentom dozvoljeno, izričito je zabranjena i može predstavljati kršenje zakona o patentima, zaštitnim znacima ili autorskom pravu, zakona o usmenoj ili javnoj kleveti, zakona o zaštiti privatnosti i propisa i statuta o publicitetu i komunikacijama. Imajte u vidu da kompanija Novocure zadržava pravo da sprovede svoja prava intelektualne svojine i ove Uslove korišćenja veb lokacije u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom.

Privatnost
Podaci koji mogu lično da identifikuju pojedinca i demografski podaci koje nam pružite podležu našoj politici privatnosti, koja se povremeno ažurira. Možemo da delimo i koristimo takve informacije u skladu sa našom politikom privatnosti, koja je dostupna na ovoj veb lokaciji ili slanjem e-pošte na adresu: generalinfo@novocure.com.

Obeštećenje
Pristupanjem ovoj veb lokaciji i/ili njenim korišćenjem, saglasni ste da obeštetite, branite i oslobodite odgovornosti kompaniju Novocure, naša zavisna i povezana društva i njihove odgovarajuće službenike, direktore, zaposlene, članove, zastupnike, predstavnike, poslovne partnere, pružaoce informacija, davaoce licenci i korisnike licenci i njihove odgovarajuće pravne sledbenike i cesionare (zajednički „Obeštećene strane“) od svih obaveza i troškova, uključujući, između ostalog, opravdane advokatske troškove i izdatke, koje snose Obeštećene strane u vezi sa bilo kojim potraživanjem koje proističe iz ovih Uslova ili iz njihovog kršenja sa Vaše strane, ili u vezi sa bilo kojom drugom neovlašćenom upotrebom ove veb lokacije sa Vaše strane. Saglasni ste da sarađujete u najvećoj mogućoj meri koja se opravdano zahteva u odbrani od bilo kog potraživanja. Zadržavamo pravo da, o sopstvenom trošku, preuzmemo isključivu odbranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjem koje drugačije podleže obeštećenju sa Vaše strane. Nećete zaključivati nikakva poravnanja koja utiču na prava bilo koje Obeštećene strane ili kojima se zahteva bilo koja radnja neke od njih, bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.

Odricanje od garancija i obaveza
SADRŽAJ VEB LOKACIJE KOMPANIJE NOVOCURE OBEZBEĐUJE SE „U VIĐENOM STANJU“ „SA SVIM NEDOSTACIMA“ I „U STANJU U KOJEM JE DOSTUPAN“, I KOMPANIJA NOVOCURE NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NASTALE NA OSNOVU ZAKONA, UGOVORA ILI DRUGAČIJE, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, SVE GARANCIJE O SVRSISHODNOSTI, PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, VLASNIŠTVU ILI NEKRŠENJU PRAVA. KOMPANIJA NOVOCURE NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI GARANCIJE DA ĆE PRISTUP VEB LOKACIJI BITI DOSTUPAN NA NEPREKIDNOJ OSNOVI, DA ĆE BITI NEOMETAN, ILI DA ĆE INFORMACIJE SADRŽANE NA VEB LOKACIJI BITI BLAGOVREMENE, POTPUNE ILI BEZ GREŠAKA.

SVAKO LICE PREUZIMA PUNU ODGOVORNOST I SAV RIZIK KOJI PROISTIČU IZ PRISTUPA OVOJ VEB LOKACIJI I NJENOG KORIŠĆENJA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA NOVOCURE ILI BILO KOJE NJENO ZAVISNO I POVEZANO DRUŠTVO I NJIHOVI ODGOVARAJUĆI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, ČLANOVI, ZASTUPNICI, PREDSTAVNICI, POSLOVNI PARTNERI, PRUŽAOCI INFORMACIJA I DAVAOCI LICENCI I NJIHOVI ODGOVARAJUĆI PRAVNI SLEDBENICI I CESIONARI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVU ŠTETU BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, MORALNU, POSEBNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA), KAZNENU ILI DRUGU ŠTETU KOJA PROISTIČE ILI JE U VEZI SA POSTOJANJEM, PRISTUPOM ILI KORIŠĆENJEM BILO KOJE VEB LOKACIJE KOMPANIJE NOVOCURE ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI GUBITKA PODATAKA SADRŽANIH NA VEB LOKACIJAMA, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU KOMPANIJA NOVOCURE ILI BILO KOJE DRUGO FIZIČKO ILI PRAVNO LICE NAVEDENO IZNAD OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. U DRŽAVAMA U KOJIMA NIJE DOZVOLJENO ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE ODREĐENIH KATEGORIJA ŠTETE, OBAVEZE KOMPANIJE NOVOCURE I NJENIH ZAVISNIH ILI POVEZANIH DRUŠTAVA, KAO I NJIHOVIH ODGOVARAJUĆIH SLUŽBENIKA, DIREKTORA, ZAPOSLENIH, ZASTUPNIKA, PREDSTAVNIKA, POSLOVNIH PARTNERA, PRUŽALACA INFORMACIJA I DAVALACA LICENCI I NJIHOVIH ODGOVARAJUĆIH PRAVNIH SLEDBENIKA I CESIONARA OGRANIČENE SU NA NAJVEĆU MOGUĆU MERU DOZVOLJENU ZAKONIMA TAKVE DRŽAVE.

Ne garantujemo da funkcije ili informativni materijali sadržani na našoj veb lokaciji ili kojima se pristupa putem nje nemaju računarske viruse ili druge štetne komponente. Iako ulažemo napor u dobroj nameri da periodično ažuriramo sadržaj naše veb lokacije, nismo dužni da ažuriramo informacije sadržane na našoj veb lokaciji, i nećemo ni u kom slučaju biti odgovorni ako ne ažuriramo takve informacije. Kompanija Novocure ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu koja proističe iz sadržaja veb lokacije, niti za bilo koju grešku, klevetu, javnu klevetu, propust, lažnu tvrdnju, opsceni, pornografski ili vulgarni sadržaj, opasnost ili nepreciznost sadržane u bilo kojim informacijama u okviru veb lokacije ili kojima se pristupa putem veb lokacije.

Merodavno pravo
Sva pitanja u vezi sa Vašim pristupanjem veb lokaciji kompanije Novocure ili njenim korišćenjem regulisaće savezni zakon SAD i zakon savezne države Njujork, bez obzira na odredbe u sukobu sa zakonom. Svaka pravna radnja ili postupak u vezi sa Vašim pristupanjem veb lokaciji kompanije Novocure ili njenim korišćenjem biće pokrenuta u sudu savezne države ili Saveznom okružnom sudu SAD u Masačusetsu. Saglasni ste sa sudskom i mesnom nadležnošću takvih sudova u bilo kojoj pravnoj radnji ili pravnom postupku.

Razno
Ovi Uslovi predstavljaju celokupan ugovor između Vas i kompanije Novocure i regulišu Vaše korišćenje veb lokacije i svih informacija ili usluga ponuđenih na veb lokaciji. Ovaj ugovor zamenjuje sve prethodne uslove ili druge sporazume između Vas i kompanije Novocure u vezi sa korišćenjem ove veb lokacije.

Ako ne ispunimo ili ne sprovedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova, to neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe, i neće biti sprovodljivo nikakvo odricanje, osim ako je u pisanom obliku i potpisano od strane u odnosu na koju se sprovođenje zahteva.

Ako se za bilo koji deo ovih Uslova smatra da je nesprovodljiv, nesprovodljivi deo će se tumačiti u skladu sa relevantnim zakonom tako da u najvećoj mogućoj meri odražava prvobitne namere strana, a ostatak ugovora biće sprovodljiv kao što je napisan.

Saglasni ste da, osim kako je izričito utvrđeno ovim Uslovima (i osim kompanije Novocure i njenih povezanih društava) ne postoje treća lica-korisnici ovih Uslova.

Ako imate pitanja ili komentar u vezi sa ovim Uslovima ili našom veb lokacijom, obratite nam se na adresu: generalinfo@novocure.com

Oktobar 2011.