I. Háttér

Ez a HIPAA irányelv („Irányelv”) leírja, hogy a Novocure Inc. („Novocure” vagy „mi”) hogyan felel meg az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény („HIPAA”) követelményeinek. A Novocure a tartós orvosi felszerelések („DME”) egészségügyi szolgáltatója, és közvetlenül a betegek számára biztosít DME-t. DME-szolgáltatóként a Novocure hozzáfér a védett egészségügyi információkhoz („PHI”), és visszatérítési igényeket is benyújt. Ezért a Novocure a HIPAA meghatározása szerint érintett fél. A jelen Irányelv leírja, hogy a Novocure hogyan kíván megfelelni a HIPAA különféle követelményeinek. A jelen Irányelv csak az Egyesült Államokban élő betegek védett egészégügyi adataira vonatkozik (az alábbiakban meghatározottak szerint).

II. Adatvédelem

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a betegeinkre vonatkozó védett egészségügyi információkat („PHI-k”) a HIPAA-nak megfelelően használjuk és hozzuk nyilvánosságra. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy nyilvántartást készítsünk a betegeinknek biztosított termékekről és szolgáltatásokról. Erre a nyilvántartásra azért van szükségünk, hogy betegeinknek minőségi termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk az ellátásukban, és megfeleljünk bizonyos törvényi előírásoknak. Ez az Irányelv a betegek összes PHI-jára vonatkozik, amelyet egészségügyi szolgáltatóként használunk és teszünk közzé. Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon a Novocure adatvédelmi tisztviselőjéhez.

III. Ránk vonatkozó jogi követelmények

A HIPAA értelmében többek között kötelesek vagyunk:

 • meggyőződni arról, hogy a PHI-k csak a HIPAA által megengedett és/vagy előírt módon kerülnek felhasználásra és felfedésre;
 • tájékoztatni betegeinket a PHI-kkel kapcsolatos jogi kötelezettségeinkről és adatvédelmi gyakorlatainkról;
 • értesíteni betegeinket, ha nem tudjuk az információik felhasználásának és közzétételének kért korlátozását elfogadni;
 • eleget tenni azon észszerű kéréseknek, amelyeket betegeink a PHI-k más módon vagy más helyszíneken történő közlésére vonatkozóan tesznek;
 • az alább felsorolt ​​és a HIPAA által engedélyezett céloktól eltérő célokra beszerezni írásbeli engedélyüket; és
 • követni a jelenleg hatályos adatvédelmi gyakorlatról szóló értesítés feltételeit.

IV. Ki követi adatvédelmi gyakorlatunkat?

Ez az irányelv leírja a Novocure HIPAA adatvédelmi gyakorlatát, és megköveteli, hogy a Novocure összes alkalmazottja, személyzeti tagja és üzleti partnere betartsa azt. Valamennyi Novocure jogi személye, webhely és helyszín megoszthatja egymással a PHI-ket kezelési, fizetési és/vagy egészségügyi műveletek céljából, az adatvédelmi gyakorlatról szóló közleményben leírtak szerint.

V. A betegeket a védett egészségügyi információival kapcsolatban jogok illetik meg

A betegeknek a PHI-kkal kapcsolatban a következő jogaik vannak, amelyeket fenntartunk velük kapcsolatban:

 • Ellenőrzési és másolási jog. A betegnek joga van megvizsgálni és lemásolni a PHI-kat, amelyek felhasználhatók az ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalához. Ez általában magában foglalja az orvosi és számlázási feljegyzéseket. Ha egy beteg szeretné áttekinteni és/vagy lemásolni PHI-jeit, vegye fel a kapcsolatot velünk a 855-281-9301-es telefonszámon vagy a support@novocure.com címen. A Novocure díjat számíthat fel a kért fájlok másolásáért. A Novocure bizonyos körülmények között megtagadhatja a beteg PHI-k áttekintésére és/vagy másolására vonatkozó kérését. Ha a betegtől megtagadják a hozzáférést a PHI-khez, az ilyen beteg kérheti az elutasítás felülvizsgálatát. A Novocure független személyt választ ki, aki felülvizsgálja a kérelmet és elutasítást, és ezt követően köteles eleget tenni a felülvizsgálat eredményének.
 • Módosítás joga. Ha a beteg úgy érzi, hogy a róla közölt bármely PHI helytelen vagy hiányos, kérheti tőlünk az információ módosítását. A betegnek joga van módosítást kérni mindaddig, amíg az információkat mi őrizzük. A PHI-k módosítására irányuló betegkérelmeket a 855-281-9301-es telefonszámon vagy a support@novocure.com címen kell közölni. A betegnek meg kell indokolnia kérelmét, és a módosítási kérelmét elutasíthatjuk, ha az nem tartalmaz indoklást a kérelem alátámasztására. Ezenkívül megtagadhatjuk a beteg olyan PHI-k módosítására irányuló kérelmét, amelyek(et):
  • nem mi hoztunk létre, kivéve, ha az információt létrehozó személy vagy entitás már nem áll rendelkezésre a módosítás végrehajtásához;
  • nem tartunk nyilván az általunk kezelt PHI-k részeként,
  • nem részei azoknak az információknak, amelyeket pácienseink megtekinthetnek és lemásolhatnak; vagy
  • pontosak és hiánytalanok.
 • Jog a közzétételekkel való elszámoltathatósághoz. Betegeinknek joguk van „közzétételi elszámolást” kérni. Ez olyan listát jelent, amely a betegeinkre vonatkozó PHI-k közzétételét tartalmazza. A Novocure néhány kivételtől eltekintve minden közzétételről elszámolást nyújt. A Novocure NEM számol el a következő közzétételekkel:
  • kezelési, fizetési és egészségügyi műveletek;
  • azokkal, amelyek keretében a betegeinkkel osztjuk meg saját PHI-jeiket;
  • azokkal, amelyek a gondozásunkban részt vevő személyek részére vagy egyéb értesítési célból történtek;
  • azokkal, amelyek a betegeink által aláírt, kifejezetten a felhasználásra és közzétételre vonatkozó felhatalmazás alapján történtek;
  • ha a közzétételek egy korlátozott adatkészlet részét képezik (a HIPAA törvényben meghatározottak szerint);
  • ha a közzététel egy egyébként megengedett közzététel véletlenszerű következménye;
  • amelyek nemzetbiztonsági vagy hírszerzési célból történnek; és
  • amelyek büntetés-végrehajtási intézetek részére vagy rendészeti fogvatartási ügyek kapcsán történtek.

Ha egy beteg ezt a listát vagy a közzétételek elszámolását szeretné kérni, megteheti a 855-281-9301-es telefonszámon vagy a support@novocure.com címen. Kérhetjük, hogy a beteg írásban nyújtsa be kérelmét. A betegnek kérelmében fel kell tüntetnie azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a közzétételek elszámolását kéri, amely nem lehet hosszabb a kérelem keltétől számított hat évnél. A betegnek kérelmében fel kell tüntetnie, hogy a beteg milyen formában szeretné a listát (például papíron vagy elektronikusan). A beteg által 12 hónapon belül kért első lista ingyenes lesz. Kiegészítő listák esetén észszerű költséget számítunk fel a betegnek a lista rendelkezésre bocsátásáért. Értesítjük a beteget a felmerülő költségekről, és a beteg dönthet úgy, hogy visszavonja vagy módosítja kérelmét a költségek felmerülése előtt.

 • Korlátozások kérésének joga. A betegnek jogában áll kérni az általunk kezelés, fizetés vagy egészségügyi műveletek céljára felhasznált vagy róla közölt PHI-k korlátozását. A betegnek joga van azt is kérni, hogy a PHI-k megosztása olyan személyekre korlátozódjon, aki az ellátásában vagy annak kifizetésében részt vesz, például családtagjára vagy barátjára. Nem kötelező elfogadnunk a kérést. Ha egyetértünk, teljesítjük a kérést, kivéve, ha az információra a beteg sürgősségi ellátásához van szükség. A beteg a 855-281-9301-es telefonszámon vagy a support@novocure.com címen kérheti a korlátozást, de a kérést írásban is kérthetjük. Betegünknek közölnie kell velünk, hogy i) milyen információkat szeretne korlátozni, ii) a felhasználást, a közlést vagy mindkettőt korlátozni kívánja-e, és iii) kire szeretné vonatkoztatni a korlátozásokat, például a házastársára.
 • Bizalmas kommunikáció kérésének joga. A betegnek joga van azt kérni, hogy egészségügyi kérdésekben bizonyos módon vagy helyen kommunikáljunk vele. Betegeink kérhetik például, hogy csak munkahelyi vagy postai úton vegyük fel velük a kapcsolatot. A beteg a 855-281-9301-es telefonszámon vagy a support@novocure.com címen kérheti a bizalmas kommunikációt, de a kérést írásban is kérhetjük. Minden észszerű kérésnek eleget teszünk A betegnek kérelmében meg kell határoznia, hogyan és hol kívánja, hogy kapcsolatba lépjünk vele.
 • Az engedély visszavonásának a joga. Azokban az esetekben, amikor a meghatalmazás adása írásban történt, a betegek visszavonhatják a PHI-k használatára vagy közlésére vonatkozó meghatalmazásukat, kivéve, ha az intézkedést már végrehajtották. Az ilyen visszavonásnak írásban kell történnie, és azt a beteg által aláírt felhatalmazással összhangban kell megküldeni.
 • Az adatvédelmi nyilatkozat papíralapú másolatához való joga. A betegnek joga van az adatvédelmi nyilatkozat papír alapú példányát megkapni. A beteg bármikor kérhet másolatot az adatvédelmi nyilatkozatról. Még ha a beteg beleegyezett is, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elektronikus úton kapja meg, a beteg továbbra is jogosult annak papír alapú másolatára, ha kéri. A papíralapú másolatot a 855-281-9301-es telefonszámon vagy a support@novocure.com címen kérheti ki.
 • Hogyan használhatjuk fel és közölhetjük a betegeinkre vonatkozó védett egészségügyi adatokat a törvény által megengedett vagy megkövetelt módon.

A következő kategóriák leírják a PHI-k egészségügyi szolgáltatóként történő felhasználásának és közlésének különböző módjait. Előfordulhat, hogy ezen kategóriák némelyike ​​nem vonatkozik a mi üzleti tevékenységünkre, és ténylegesen nem használhatjuk vagy fedhetjük fel a PHI-jaikat ilyen célokra. Egy kategóriában nem minden felhasználás vagy közzététel szerepel a felsorolásban. Mindazonáltal az összes mód, ahogyan megengedett vagy kötelezettségünk a PHI-k felhatalmazás nélküli használata és közlése, beletartozik a kategóriák valamelyikébe.

 • Kezeléshez. A beteg PHI-jeit felhasználhatjuk vagy közzétehetjük azzal a céllal, hogy segítsük az egészségügyi szakembereket és szolgáltatókat, akik betegeinket orvosi kezelésben vagy szolgáltatásokban részesítik. Például biztosíthatunk PHI-t a termékeink vagy szolgáltatásaink beteg általi használatával kapcsolatban az ilyen beteg orvosának és annak személyzetének, hogy segítsünk az orvosnak az eszköz megfelelő használatában.
 • Fizetéshez. A beteggel kapcsolatos PHI-ket felhasználhatjuk és közölhetjük azzal a céllal, hogy a betegnek nyújtott termékeket és szolgáltatásokat kiszámlázzuk, és a kifizetés a betegtől, egy biztosítótársaságtól vagy egy harmadik féltől bekérhető legyen. Előfordulhat például, hogy egy beteg egészségügyi biztosítójától, a Medicare-től, vagy az egészségügyi intézménytől információt kell kapnunk, vagy annak információt kell átadnunk az általunk a betegnek biztosított termékekről és szolgáltatásokról, hogy a beteg vagy más felelős fizetőhely fizessen nekünk. Ez konkrétan tartalmazhatja a vényrendelési űrlaphoz, az ellátások hozzárendeléséhez, az MRI-hez és az egészségügyi dokumentációhoz szükséges információkat. Azt is közölhetjük a beteg egészségügyi szolgáltatójával vagy biztostosítójával, hogy a beteg milyen terméket vagy szolgáltatást fog kapni, hogy előzetes jóváhagyást kapjunk, vagy hogy meghatározzuk, hogy az adott beteg szolgáltatója vagy biztosítása kiterjed-e az adott termékre vagy szolgáltatásra.
 • Marketing célból. Időnként a Novocure az ügyfelek, a betegek és a kiszolgált piac javára tájékoztatást, adománygyűjtési felhívást vagy marketing anyagokat bocsáthat ki termékeiről és szolgáltatásairól. Az adatvédelmi szabály értelmében Önnek bármikor jogában áll kérelmezni, hogy korlátozzuk vagy mellőzzük az adatai ilyen kommunikációkban való feltüntetését, a marketing vagy adománygyűjtő tevékenységek Önnek való címzését, a PHI-k marketing célú felhasználását és közzétételét (beleértve a támogatott kezelésekre vonatkozó kommunikációkat is), a PHI-k értékesítésének minősülő közléseket és minden egyéb olyan felhasználást vagy közzétételt, amely nem szerepel a jelen adatvédelmi nyilatkozatban, illetőleg nem engedélyezett az adatvédelmi előrírás szerint.
 • Egészségügyi ellátással kapcsolatos műveletekre. A betegről szóló PHI-et felhasználhatjuk és közzétehetjük egészségügyi műveleteinkhez, és azokat közölhetjük más egészségügyi szolgáltatókkal, amelyek bizonyos egészségügyi műveletek esetén részt vesznek az ellátásukban. Ezek a felhasználások és közzétételek szükségesek a Novocure működtetése érdekében, és annak biztosításához, hogy termékeink felhasználói a lehető legköltséghatékonyabb és leghatékonyabb termékeket kapják. A Novocure egészségügyi üzemeltetési tevékenységei közé tartoznak többek között a szállítási, átvételi és szolgáltatási funkciók, a beszedések, a belső audit, az üzleti tervezés (beleértve a termék használati időtartamának elemzését, a hasznosságot vagy a visszatérítési módszerek és irányelvek fejlesztését/fejlesztését), az ellátás minőségének és a betegekkel és egyebekkel kapcsolatos kimeneteleknek a felmérése, valamint a minőségbiztosítási/fejlesztési tevékenységek. Számos betegnél kombinálhatjuk is a PHI-ket, hogy eldöntsük, milyen további termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk, mely termékekre és szolgáltatásokra nincs szüksége, és hogy igazoljuk, mennyire hatékonyak termékeink az egyének, például a betegeink ellátásában. Áttekintési és tanulási célból is kiadhatunk információkat egészségügyi intézményeknek és független kutatóknak. A PHI-k készletéből eltávolíthatjuk a betegeket azonosító információkat, hogy mások felhasználhassák az egészségügyi ellátás tanulmányozása és biztosítása céljából, az adatvédelmi szabályok megsértése nélkül.
 • Figyelmeztetés/Emlékeztetők. Felhasználhatjuk és kiadhatjuk a PHI-t, hogy kapcsolatba lépjünk a beteggel, vagy megszervezhetjük, hogy a beteg egészségügyi szolgáltatója felvegye a kapcsolatot a beteggel a termék kiszállításával, karbantartásával, üzembe helyezésével vagy átvételével kapcsolatban.
 • Az ilyen cégek által nyújtott ellátásban vagy a betegeinknek nyújtott ellátás kifizetésében részt vevő egyének. Azokat a PHI-ket, amelyek közvetlenül relevánsak a beteg egészségügyi ellátásában való részvétel vagy az ellátás kifizetése szempontjából, közölhetjük családtaggal, más hozzátartozóval, a beteg közeli személyes barátjával vagy a beteg által megnevezett bármely más személlyel, amikor a közzététel nem a beteg jelenlétében vagy előzetes rendelkezésre állása mellett történik, illetve amikor a beteg képes egészségügyi döntéseket hozni, ha: (i) megkapjuk a beteg beleegyezését; (ii) lehetőséget biztosítunk a betegnek, hogy tiltakozzon aközzététel ellen, és a beteg ezt nem teszi meg; vagy (iii) a körülményekből szakmai megítélés alapján arra következtetünk, hogy a beteg nem tiltakozik a közzététel ellen. A közzétételhez megszerezhetjük a beteg szóbeli beleegyezését vagy egyet nem értését. Ha azonban a beteg nincs jelen, vagy a beteg cselekvőképtelensége vagy sürgősségi körülmény miatt a közlés elfogadásának vagy tiltásának lehetősége gyakorlatilag nem biztosítható, szakmai megítélésünk gyakorlása során eldönthetjük, hogy a közlés a beteg érdekeit szolgálja-e, és ha igen, akkor csak azokat a PHI-ket közöljük, amelyek közvetlenül relevánsak az érintett személynek a beteg egészségügyi ellátásában való részvétele szempontjából.
 • Kutatás. Bizonyos körülmények között kutatási célokra felhasználhatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk a betegre vonatkozó PHI-ket. Például egy kutatási projekt kiterjedhet az összes olyan beteg egészségi állapotának és gyógyulásának összehasonlítására, akik ugyanazon állapot miatt kaptak egy terméket vagy szolgáltatást. A betegekkel kapcsolatos PHI-ket felfedhetjük olyan személyeknek is, akik kutatási projektet folytatnak le, például azért, hogy segítsünk nekik bizonyos egészségügyi helyzetű betegeket keresni. Ha a kutató hozzáfér a beteg nevéhez, címéhez vagy egyéb olyan azonosító információhoz, amelyből kiderül, hogy ki a beteg, kötelesek vagyunk kérni a beteg felhatalmazását ahhoz, hogy a kutatással összefüggésben a beteg PHI-jeit közöljük.
 • A törvény előírásai szerint. Ha a szövetségi, állami vagy helyi törvény előírja, akkor kiadjuk a beteg egészségügyi adatait. Jogi felhatalmazás alapján felfedhetünk információkat például bírósági vagy közigazgatási eljárások keretében, bántalmazás, hanyagság vagy családon belüli erőszak áldozataival kapcsolatos információk bejelentéséhez, vagy hogy segítsük a bűnüldöző tisztviselőket bűnüldőzési feladataikban.
 • Kormányzati funkciók. A betegre vonatkozó PHI-ket felhasználhatjuk és közölhetjük, ha az speciális kormányzati funkciókhoz, például a közhivatalnokok védelméhez, a fegyveres szolgálatok különböző ágainak jelentéséhez vagy a törvény által engedélyezett nemzetbiztonsági tevékenységekhez szükséges.
 • Az egészséget vagy biztonságot fenyegető súlyos veszélyek elkerülése érdekében. A betegre vonatkozó PHI-ket felhasználhatjuk és kiadhatjuk, ha ez ahhoz szükséges, hogy megelőzzük az ilyen beteg egészségét és biztonságát, vagy a lakosság vagy más személy egészségét és biztonságát fenyegető súlyos veszélyt. Bármilyen közlés azonban csak olyan személyek számára fordulhat elő, akik képesek segíteni a fenyegetés megelőzésében.
 • Üzleti átruházás. A Novocure üzleti tevékenysége során sor kerülhet a Novocure üzleti eszközeinek megvásárlására vagy eladására („Üzleti átruházás”). Az ilyen üzleti átruházások magukban foglalhatják PHI-k eladását vagy megvásárlását. Továbbá abban az esetben, ha a Novocure Inc., a Novocure Ltd. (Jersey-sziget) vagy a Novocure Ltd. (Jersey-sziget) bármely leányvállalatát felvásárolják, vagy a Novocure Inc. eszközeinek lényegében mindenét felvásárolják, a PHI-k valószínűleg az átadott eszközök részét képezik.
 • Dolgozók baleseti kárpótlása. Kiadhatjuk a betegre vonatkozó PHI-ket munkavállalói baleseti kártérítés vagy hasonló programok miatt. Ezek a programok a munkával összefüggő sérülések vagy betegségek esetén nyújtanak juttatást.
 • Közegészségügyi tevékenységek. A betegre vonatkozó PHI-ket felhasználhatjuk vagy felfedhetjük az egészségügyi felügyeleti szervek részére a törvény által engedélyezett tevékenységekhez. Ezek a felügyeleti tevékenységek magukban foglalják például az auditokat, vizsgálatokat, ellenőrzéseket és az engedélyezést. Ezek a tevékenységek szükségesek ahhoz, hogy a kormány figyelemmel kísérhesse az egészségügyi rendszert, a kormányzati programokat és a polgárjogi törvények betartását.
 • Perek és viták. Ha egy beteg perben vagy vitában érintett, bírósági vagy közigazgatási végzésre válaszul kiadhatjuk az ilyen betegre vonatkozó PHI-ket. A beteggel kapcsolatos PHI-ket akkor is kiadhatjuk, ha a vitában részt vevő más személy idézésre, tényfeltáró kérelemre vagy más törvényes eljárásra válaszol, de csak akkor, ha erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a beteget értesítsék az ilyen kérésről, és megszerezzék a beteg írásos engedélyét, vagy hogy megkapja a kért információkat védő végzést.
 • Halottkémek, orvosszakértők és temetkezési igazgatók. A PHI-ket kiadhatjuk halottkémnek vagy orvosszakértőnek. Ez szükséges lehet például egy elhunyt beteg azonosításához vagy az ilyen beteg elhalálozási okának megállapításához.
 • Szerv- és szövetadományozás. A beteg PHI-jeit felhasználhatjuk vagy kiadhatjuk holttest-, szem- vagy szövetadományozási célokra.
 • A védett egészségügyi információk egyéb felhasználásai.
  A PHI-k minden egyéb, az adatvédelmi gyakorlatról szóló értesítés hatálya alá nem tartozó, vagy a Novocure-ra vonatkozó szabályok által más módon meg nem engedett felhasználása és közlése csak a beteg írásos engedélyével történhet. Nincs szükség engedélyre, ha a Novocure egészségügyi információkat az adatvédelmi gyakorlatról szóló nyilatkozatban foglaltaktól vagy a jogszabályokban megengedettektől eltérő célokra használ vagy fed fel, ha a Novocure a fennmaradó információk kiadása előtt eltávolít minden olyan adatot, amely egyénileg azonosítja a beteget. Ha egy beteg felhatalmazást ad a Novocure-nak a róla szóló PHI-k használatára vagy közlésére, a betegnek jogában áll az engedélyét bármikor írásban visszavonni. Ha a beteg visszavonja engedélyét, a Novocure többé nem használhatja vagy adhatja ki az ilyen betegre vonatkozó PHI-ket az ilyen beteg írásos engedélyében foglalt célokból. Nem áll módunkban azonban visszavonni semmilyen olyan közlést, amelyet korábban a beteg felhatalmazása alapján tettünk. A Novocure köteles nyilvántartást készíteni a betegeinek nyújtott termékekről és szolgáltatásokról.
 • Az adatvédelmi nyilatkozat változásai.
  Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy információs gyakorlatunkban változtatásokat vezessünk be, és hogy az új rendelkezéseket az általunk kezelt összes PHI-re érvényesítsük. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsuk. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a felülvizsgálati vagy módosítási értesítést a betegeinkről már rendelkezésünkre álló PHI-kre, valamint a jövőben kapott bármely információra érvényesítsük. A beteg kérheti az adatvédelmi gyakorlatunk jelenlegi változatát a 855-281-9301-as számon vagy a support@novocure.com címen.

VI. Panaszok

Ha a beteg úgy véli, hogy megsértették a személyiségi jogait, panaszt nyújthat be hozzánk vagy az Egészségügyi és Humánszolgáltatások Minisztériumának titkárához a 200 Independence Avenue, S.W. Washington, DC 20201 címen, vagy hívja a titkárt a (202) 690-7000-as telefonszámon. A Novocure-nál panaszbejelentéshez a betegnek írásban kell benyújtania panaszát a Novocure-hoz a 855-281-9301-es számon vagy a support@novocure.com címen.

VII. Tranzakciók és kódkészletek.

A Novocure a HIPAA-ban leírt tranzakciós és kódkészlet-szabványok használatával minden tranzakciót benyújt az egészségügyi kifizetőknek. Konkrétan a termékeinkre vonatkozó, nem jegyzett HCPCS-kódok használatával nyújtunk be igényeket.

Hatálybalépés napja: 2016. május 25.