I. Výchozí informace

Tyto zásady HIPAA („zásady“) popisují, jak společnost Novocure Inc. („Novocure“ nebo „my“) dodržuje požadavky zákona o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění („HIPAA“). Společnost Novocure je poskytovatel zdravotní péče pomocí trvanlivých zdravotnických prostředků („DME“) a poskytuje DME přímo pacientům. Jako poskytovatel DME má společnost Novocure přístup k chráněným zdravotním informacím („PHI“) a také zasílá pohledávky k proplácení. Proto je společnost Novocure subjektem, na který se vztahuje HIPAA. Tyto zásady popisují, jakým způsobem hodlá společnost Novocure dodržovat různé požadavky HIPAA. Tyto zásady se vztahují pouze na PHI (jak jsou definovány níže) u pacientů, kteří žijí v USA.

II. Ochrana soukromí

Zavázali jsme se, že zajistíme, aby chráněné zdravotní informace našich pacientů („PHI“) byly používány a zpřístupňovány v souladu s HIPAA. Zavázali jsme se, že vytvoříme záznam o výrobcích a službách, které poskytujeme našim pacientům. Tento záznam potřebujeme, abychom našim pacientům mohli poskytovat kvalitní výrobky a služby používané při péči o ně a abychom splňovali určité zákonné požadavky. Tyto zásady se vztahují na veškeré PHI pacientů, které používáme a zpřístupňujeme v roli poskytovatele zdravotní péče. Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Novocure.

III. Naše zákonné povinnosti

Podle HIPAA jsme mimo jiné povinni:

 • zajistit, aby PHI byly používány a zpřístupňovány pouze tak, jak to povoluje a/nebo vyžaduje HIPAA;
 • informovat naše pacienty o našich zákonných povinnostech a postupech v oblasti ochrany osobních údajů s ohledem na jejich PHI;
 • informovat naše pacienty, pokud nemůžeme souhlasit s vyžádaným omezením používání a zpřístupňování jejich údajů;
 • vyhovět přiměřeným požadavkům našich pacientů, abychom sdělovali PHI alternativními prostředky nebo na alternativních místech;
 • získat jejich písemné svolení pro účely povolené podle HIPAA, které se liší od účelů uvedených níže; a
 • dodržovat podmínky aktuálně platného oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

IV. Kdo bude dodržovat naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů

Tyto zásady popisují postupy v oblasti ochrany osobních údajů podle HIPAA ve společnosti Novocure a vyžadují, aby je ve společnosti Novocure dodržovali všichni zaměstnanci, personál a případně obchodní partneři. Všechny subjekty, pracoviště a místa mohou navzájem sdílet PHI pro účely léčby, platby a/nebo činností souvisejících se zdravotní péčí podle popisu v oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Pacient má práva ohledně svých chráněných zdravotních informací

Pacient má následující práva ohledně PHI, které o něm uchováváme:

 • Právo na prohlížení a kopírování. Pacient má právo prohlížet a kopírovat PHI, které mohou být použity k rozhodnutím o péči o něj. To obvykle zahrnuje zdravotní a účetní záznamy. Pokud by si pacient chtěl prohlédnout a/nebo zkopírovat své PHI, měl by kontaktovat číslo 855-281-9301 nebo adresu support@novocure.com. Společnost Novocure může za kopírování vyžádaných souborů účtovat poplatek. Společnost Novocure také může za určitých okolností odmítnout žádost pacienta o prohlédnutí a/nebo zkopírování PHI. Pacient, kterému je zamítnut přístup k jeho PHI, může požádat o přezkoumání tohoto zamítnutí. Společnost Novocure vybere nezávislou osobu, která přezkoumá žádost a její zamítnutí, a dodrží výsledek tohoto přezkoumání.
 • Právo na opravu. Když se pacient domnívá, že PHI, které o něm máme, jsou nesprávné nebo neúplné, může nás požádat o opravu těchto údajů. Pacient má právo žádat o opravu po celou dobu, kdy informace uchováváme. S jakoukoli žádostí pacientů o opravu PHI je třeba se obracet na číslo 855-281-9301 nebo adresu support@novocure.com. Pacient musí uvést důvod žádosti o opravu o a my můžeme žádost o opravu odmítnout, pokud důvod na podporu žádosti neuvede. Navíc můžeme odmítnout pacientovu žádost o opravu jeho PHI, pokud nás pacient požádá o opravu PHI, které:
  • jsme nevytvořili, ledaže by fyzická nebo právnická osoba, která informace vytvořila, již nebyla k dispozici, aby opravu provedla;
  • nejsou součástí PHI, které uchováváme nebo jsou pro nás uchovávány;
  • nejsou součástí informací, které by naši pacienti směli kontrolovat a kopírovat; nebo
  • jsou přesné a úplné.
 • Právo na soupis zpřístupnění. Naši pacienti mají právo požádat o „soupis zpřístupnění“. Soupis zpřístupnění je seznam konkrétních zpřístupnění PHI našich pacientů, která jsme provedli. Společnost Novocure poskytne seznam všech zpřístupnění s určitými výjimkami. Společnost Novocure NEOZNÁMÍ následující zpřístupnění:
  • taková, která jsme učinili pro účely léčby, platby a činností souvisejících se zdravotní péčí;
  • taková, jimiž jsme zpřístupnili našim pacientům jejich vlastní PHI;
  • taková, která jsme učinili osobám, které se účastní péče o ně, nebo z jiných oznamovacích důvodů;
  • taková, která jsme učinili na základě svolení podepsaných našimi pacienty, kde se jedná o konkrétní použití a zpřístupnění;
  • tam, kde jsou zpřístupnění součástí omezeného souboru údajů (jak je definován v zákoně HIPAA);
  • tam, kde jsou zpřístupnění náhodnou součástí jinak povoleného zpřístupnění;
  • pro účely bezpečnosti státu nebo zpravodajské účely a
  • pro nápravná zařízení nebo donucovací orgány ve vazebních situacích.

Pacient, který chce požádat o tento seznam nebo soupis zpřístupnění, může kontaktovat číslo 855-281-9301 nebo adresu support@novocure.com. Pacienta můžeme požádat, aby tuto žádost podal písemně. V pacientově žádosti musí být uvedeno období, za které požaduje soupis zpřístupnění, které nesmí být delší než šest let od data žádosti. V pacientově žádosti by mělo být uvedeno, v jaké formě chce pacient seznam obdržet (tj. na papíře nebo elektronicky). První seznam, který pacient obdrží během 12měsíčního období, je zdarma. Za další seznamy pacientovi naúčtujeme přiměřené náklady na poskytnutí seznamu. Výši nákladů pacientovi oznámíme a pacient se může rozhodnout svou žádost stáhnout nebo upravit předtím, než jakékoli náklady vzniknou.

 • Právo požádat o omezení. Pacient má právo požádat o omezení jeho PHI, které používáme nebo zpřístupňujeme pro účely léčby, platby a činností souvisejících se zdravotní péčí. Pacient má také právo požádat o omezení jeho PHI, které zpřístupníme osobám, které jsou zapojeny do péče o něj nebo platby za péči o něj, jako jsou členové rodiny nebo přátelé. Nejsme povinni s takovým požadavkem souhlasit. Když souhlasit budeme, tento požadavek splníme, pokud nebudou informace potřebné kvůli poskytnutí naléhavé léčby pacientovi. Pacient, který chce požádat o omezení, může kontaktovat číslo 855-281-9301 nebo adresu support@novocure.com, ale my můžeme vyžadovat, aby takovou žádost podal písemně. Pacient nám musí oznámit i) jaké informace chce omezit, ii) zda pacient chce, abychom omezili používání, zpřístupňování nebo oboje, a iii) na koho se pacientova omezení mají vztahovat, například zpřístupnění manželovi/manželce.
 • Právo požádat o důvěrnou komunikaci. Pacient má právo požádat, abychom s ním komunikovali o zdravotních záležitostech určitým způsobem nebo na určitém místě. Naši pacienti mohou například požádat, abychom je kontaktovali pouze v práci nebo poštou. Pacient, který chce požádat o důvěrnou komunikaci, může kontaktovat číslo 855-281-9301 nebo adresu support@novocure.com, ale my můžeme vyžadovat, aby takovou žádost podal písemně. Vyhovíme všem přiměřeným žádostem. V pacientově žádosti musí být uvedeno, jak nebo kde si pacient přeje být kontaktován.
 • Právo odvolat svolení. V případech, kdy je vyžadováno písemné svolení, má pacient právo odvolat takové svolení k použití nebo zpřístupnění PHI, to se však netýká případů, kdy již k němu došlo. Takové odvolání musí být písemné a je třeba jej zaslat v souladu se svolením, které pacient podepsal.
 • Právo na papírovou kopii oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Pacient má právo obdržet papírovou kopii oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Pacient si může kdykoli vyžádat kopii oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů. I když pacient souhlasil, že bude dostávat oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů elektronicky, má stále nárok na papírovou kopii oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů, když o ni požádá. Pacient, který chce požádat o papírovou kopii, může kontaktovat číslo 855-281-9301 nebo adresu support@novocure.com.
 • Jak můžeme používat a zpřístupňovat chráněné zdravotní informace o našich pacientech v souladu s tím, co dovoluje nebo vyžaduje zákon.

Následující kategorie popisují různé způsoby, kterými jako poskytovatel zdravotní péče smíme používat a zpřístupňovat PHI. Některé z těchto kategorií se nemusí vztahovat na naše podnikání a my pro takovéto účely nesmíme ve skutečnosti PHI pacientů používat ani zpřístupňovat. Nebudou uvedena veškerá použití ani zpřístupnění v kategorii. Nicméně všechny způsoby, kdy máme povoleno nebo je od nás vyžadováno používání a zpřístupňování PHI bez svolení, budou spadat do některé z těchto kategorií.

 • Pro účely léčby. Můžeme použít nebo zpřístupnit PHI pacienta na pomoc zdravotníkům a poskytovatelům zdravotní péče, kteří našim pacientům poskytují léčbu nebo služby. Například můžeme poskytnout PHI související s pacientovým používáním našich výrobků nebo služeb pacientovu lékaři nebo personálu v jeho ordinaci, a tak pomoci lékaři při dodržování správného způsobu používání zařízení.
 • Pro účely platby. Můžeme použít a zpřístupnit PHI pacienta tak, aby výrobky a služby, které pacientovi poskytujeme, mohly být pacientovi vyúčtovány a platba mohla být inkasována od pacienta, pojišťovny nebo třetí strany. Například můžeme od pacientovy zdravotní pojišťovny, systému Medicare nebo zdravotnického zařízení, kam byl pacient umístěn, získat nebo jim zpřístupnit informace o výrobcích a službách, které jsme pacientovi poskytli, aby nám pacient nebo jiný odpovědný plátce mohl zaplatit. To může konkrétně zahrnovat informace vyžadované pro formulář lékařského předpisu, přidělení dávek, MR a informace ze zdravotních záznamů. Pacientova poskytovatele zdravotní péče nebo pojišťovnu také můžeme informovat o výrobku nebo službě, které pacient obdrží, za účelem předchozího schválení nebo zjištění, zda dotyčný poskytovatel zdravotní péče nebo pojišťovna bude daný výrobek nebo službu hradit.
 • Pro účely marketingu. Společnost Novocure může čas od času ve prospěch klientů, pacientů a trhu, který obhospodařuje, vydat informace, výzvy k finančním sbírkám nebo marketingové materiály o svých výrobcích a službách. Vaše práva podle pravidla ochrany soukromí zahrnují možnost kdykoli požádat o omezení nebo zrušení začlenění Vašich informací do veškeré komunikace a také možnost vyjádření výslovného souhlasu či nesouhlasu s jakýmikoli marketingovými činnostmi nebo finančními sbírkami, použitím nebo zpřístupněním PHI pro účely marketingu včetně komunikace o dotované léčbě; zpřístupněními, která představují prodej PHI a jiné způsoby použití a zpřístupnění, která nejsou v tomto oznámení o ochraně osobních údajů popsána nebo která nepovoluje pravidlo ochrany soukromí.
 • Pro činnosti související se zdravotní péčí. PHI o pacientovi můžeme použít a zpřístupnit pro naše činnosti související se zdravotní péčí a také je můžeme zpřístupnit jiným poskytovatelům zdravotní péče, kteří se účastní péče o daného pacienta, pro určité činnosti související se zdravotní péčí. Tato použití a zpřístupnění jsou nezbytná k provozu společnosti Novocure a zajišťují, aby uživatelé našich výrobků dostávali výrobky, které jsou co nejefektivnější z hlediska nákladů i léčby. Příklady činností společnosti Novocure souvisejících se zdravotní péčí zahrnují zejména dodávky, vyzvedávání a servisní funkce, inkaso plateb, vnitřní audity, obchodní plánování (včetně analýzy délky používání a užitečnosti výrobků nebo vývoje a zdokonalování metod či zásad úhrad), vyhodnocování kvality péče a výsledků v případech jednotlivých pacientů a podobných případech a také činnosti související se zabezpečováním jakosti a jejím zlepšováním. Také můžeme kombinovat PHI většího počtu pacientů kvůli rozhodnutí, jaké další výrobky a služby bychom měli nabízet, jaké výrobky a služby nejsou potřebné, a ke zjištění účinnosti našich výrobků při léčbě osob, jako jsou naši pacienti. Informace můžeme zpřístupnit také zdravotnickým zařízením a nezávislým výzkumným pracovníkům za účelem přezkoumání a vzdělávání. Informace identifikující pacienty můžeme ze souboru PHI odstranit, aby jej ostatní mohli použít ke studiu zdravotní péče a poskytování zdravotní péče, aniž by porušili pravidlo ochrany soukromí.
 • Oznámení/připomenutí. PHI můžeme použít a zpřístupnit, abychom pacienta kontaktovali nebo zařídili, aby jej kontaktoval jeho poskytovatel zdravotní péče ohledně dodání, údržby, servisu nebo vyzvednutí výrobku.
 • Osoby zapojené do péče o naše pacienty nebo zahrnuté do plateb za tuto péči. Rodinnému příslušníkovi, jinému příbuznému, blízkému osobnímu příteli nebo jiné osobě označené pacientem můžeme zpřístupnit PHI, které jsou přímo relevantní pro účast dotyčné osoby při péči o pacienta nebo platbách za zdravotní péči o pacienta, pokud je pacient zpřístupnění není přítomen nebo je jinak před zpřístupněním dostupný a je schopen činit rozhodnutí o zdravotní péči, pokud: i) obdržíme pacientův souhlas; ii) pacientovi dáme možnost vznést proti tomuto zpřístupnění námitku a on tak neučiní nebo iii) na základě odborného úsudku z okolností vyvodíme, že pacient nemá proti zpřístupnění námitky. Můžeme obdržet verbální souhlas nebo nesouhlas pacienta se zpřístupněním. Pokud však pacient není přítomen nebo pokud příležitost souhlasit se zpřístupněním či vznést proti němu námitku nelze prakticky poskytnout z důvodu pacientovy neschopnosti nebo naléhavých okolností, můžeme na základě odborného úsudku rozhodnout, zda je zpřístupnění v nejlepším zájmu pacienta, a pokud tomu tak je, můžeme zpřístupnit pouze PHI, které jsou přímo relevantní pro účast dotyčné osoby na zdravotní péči o pacienta.
 • Výzkum. Za určitých okolností můžeme použít a zpřístupnit PHI o pacientovi pro výzkumné účely. Výzkumný projekt může například zahrnovat porovnání zdravotního stavu a zotavení všech pacientů, kteří obdrželi určitý výrobek nebo službu kvůli stejnému onemocnění. PHI o pacientovi můžeme také zpřístupnit osobám, které připravují výzkumný projekt, například abychom jim pomohli hledat pacienty s konkrétním zdravotním stavem. Pokud má výzkumný pracovník přístup ke jménu, adrese nebo jiným identifikujícím informacím pacienta, které odhalují pacientovu totožnost, jsme povinni pacienta požádat o svolení ke zpřístupnění PHI v souvislosti s výzkumem.
 • Jak je vyžadováno zákonem. PHI o pacientovi zpřístupníme, pokud to vyžadují federální, státní nebo místní zákony. Můžeme například zpřístupnit informace pro soudní nebo správní řízení v souladu se zákonnou pravomocí; abychom nahlásili informace týkající se obětí zneužívání, zanedbání péče nebo domácího násilí nebo abychom pomáhali policistům při výkonu povinností souvisejících s prosazováním práva.
 • Funkce státní správy. PHI o pacientovi můžeme dle požadavků použít a zpřístupnit pro specializované funkce státní správy, jako jsou ochrana veřejných činitelů, oznamování různým složkám ozbrojených sil nebo ze zákona povolené činnosti týkající se bezpečnosti státu.
 • K odvrácení vážného ohrožení zdraví či bezpečnosti. PHI o pacientovi můžeme použít a zpřístupnit, když je to nezbytné k zabránění vážného ohrožení zdraví a bezpečnosti dotyčného pacienta, veřejnosti nebo jiné osoby. Jakékoli zpřístupnění by se však vztahovalo pouze na osoby schopné zabránit danému ohrožení.
 • Převody podniků. V rámci podnikání společnosti Novocure by mohlo dojít k akvizici nebo prodeji obchodních aktiv společnosti Novocure („převody podniků“). Takové převody podniků mohou zahrnovat prodej či nákup PHI. Rovněž v případě, že dojde k akvizici společnosti Novocure Inc., Novocure Ltd. (Jersey Isle) nebo kterékoli dceřiné společnosti Novocure Ltd. (Jersey Isle) anebo podstatné části aktiv společnosti Novocure Inc., budou PHI pravděpodobně tvořit jedno z převáděných aktiv.
 • Odškodnění zaměstnancům. PHI o pacientovi můžeme vydat pro účely odškodnění zaměstnancům nebo podobných programů. Tyto programy poskytují odškodné za pracovní úrazy či nemoc z povolání.
 • Činnosti v oblasti veřejného zdraví. PHI pacienta můžeme použít nebo zpřístupnit úřadu vykonávajícímu dohled nad veřejným zdravím pro činnosti povolené ze zákona. Tyto činnosti dohledu zahrnují například audity, šetření, inspekce a vydávání licencí. Tyto činnosti jsou nezbytné pro dohled státní správy nad systémem zdravotní péče, státními programy a dodržováním občanských práv.
 • Soudní pře a spory. Pokud je pacient stranou v soudní při nebo sporu, můžeme zpřístupnit PHI o tomto pacientovi v reakci na soudní či správní příkaz. PHI o pacientovi můžeme zpřístupnit také v reakci na předvolání, žádost o předložení důkazu nebo jiný zákonný proces jiné strany účastnící se sporu, ale pouze tehdy, pokud bylo vyvinuto úsilí k informování pacienta o tomto požadavku a získání od něj písemného svolení anebo úsilí o získání příkazu na ochranu požadovaných informací.
 • Koroneři, soudní lékaři a majitelé pohřebních ústavů. PHI můžeme vydat koronerovi nebo soudnímu lékaři. To může být například nutné k identifikaci zesnulého pacienta nebo ke zjištění příčiny jeho smrti.
 • Darování orgánů/tkání. Pacientovy PHI můžeme použít nebo zpřístupnit pro účely darování kadaverózních orgánů, očí nebo tkání.
 • Jiná použití chráněných zdravotních údajů
  Jiná použití a zpřístupnění PHI, na která se nevztahuje oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů nebo která jinak nepovolují zákony, jimž podléhá společnost Novocure, se uskuteční pouze s písemným svolením pacienta. Svolení nebude vyžadováno, pokud společnost Novocure použije nebo zpřístupní zdravotní údaje pro jiné účely, než na které se vztahuje oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů nebo které jsou povoleny ze zákona, pokud společnost Novocure odstraní všechny informace, které individuálně identifikují pacienta předtím, než zbývající informace zpřístupní. Pokud pacient poskytne společnosti Novocure svolení k použití nebo zpřístupnění svých PHI, má tento pacient právo toto svolení kdykoli písemně odvolat. Když pacient své svolení zruší, společnost Novocure nebude nadále smět používat ani zpřístupňovat PHI o tomto pacientovi pro účely, na které se vztahuje toto pacientovo písemné svolení. Nejsme však schopni vzít zpět žádná zpřístupnění, která jsme předtím provedli, opírajíce se o svolení poskytnuté pacientem. Společnost Novocure je povinna uchovávat záznamy o výrobcích a službách, které poskytuje svým pacientům.
 • Změny oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů
  Vyhrazujeme si právo změnit naše informační praktiky a učinit nová opatření účinná pro všechny PHI, které uchováváme. Také si vyhrazujeme právo kdykoli změnit toto oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo učinit toto revidované či pozměněné oznámení účinným pro všechny PHI pacientů, které již máme, jakož i pro všechny údaje, které obdržíme v budoucnu. Pacient může požádat o aktuální verzi našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů na čísle 855-281-9301 nebo na adrese support@novocure.com.

VI. Stížnosti

Pokud se pacient domnívá, že došlo k porušení jeho práv na ochranu osobních údajů, může podat stížnost u nás nebo na sekretariátu ministerstva zdravotnictví písemně na adrese Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, S.W.; Washington, DC 20201 anebo telefonicky na čísle (202) 690-7000. Chce-li pacient podat stížnost u společnosti Novocure, musí ji podat společnosti Novocure písemně; kontaktovat číslo 855-281-9301 nebo adresu support@novocure.com.

VII. Transakce a sady kódů

Společnost Novocure provádí všechny transakce plátcům zdravotní péče s použitím standardů pro transakce a sady kódů popsaných v HIPAA. Konkrétně zasíláme pohledávky za naše výrobky s použitím neregistrovaných kódů HCPCS.

Datum účinnosti: 25. května 2016