I Uvodne informacije

Ova Politika prema HIPAA („Politika“) opisuje kako kompanija Novocure Inc. („Novocure“ ili „mi“) poštuje zahteve Zakona o prenosivosti zdravstvenog osiguranja i odgovornosti („HIPAA“). Kompanija Novocure je pružalac zdravstvene zaštite u pogledu trajne medicinske opreme (engl. durable medical equipment; „DME“), i obezbeđuje DME direktno pacijentima. Kao davalac DME opreme, Novocure ima pristup zaštićenim zdravstvenim informacijama (engl. protected health information; „PHI“) i takođe prosleđuje zahteve za obeštećenjem. Stoga kompanija Novocure predstavlja pokriveni subjekat kako je definisano zakonom HIPAA. U ovoj Politici je opisano kako kompanija Novocure namerava da poštuje različite zahteve HIPAA. Ova Politika važi samo za PHI informacije (kako su definisane u nastavku) pacijenata koji imaju prebivalište u Sjedinjenim Američkim Državama.

II Privatnost

Posvećeni smo tome da obezbedimo da se zaštićene zdravstvene informacije o našim pacijentima („PHI“) koriste i otkrivaju u skladu sa HIPAA. Posvećeni smo kreiranju evidencije proizvoda i usluga koje pružamo našim pacijentima. Ova evidencija nam je neophodna da bismo našim pacijentima pružili kvalitetne proizvode i usluge koji se koriste u njihovoj nezi, i da bismo poštovali određene pravne zahteve. Ova Politika se primenjuje na sve PHI informacije pacijenata koje koristimo i otkrivamo u našoj ulozi pružaoca zdravstvene zaštite. Ako imate pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti, obratite se Službeniku za zaštitu privatnosti kompanije Novocure.

III Naši pravni zahtevi

U skladu sa HIPAA, od nas se, između ostalog, zahteva da:

 • obezbedimo da se PHI informacije koriste i otkrivaju samo onako kako je dozvoljeno i/ili kako se zahteva prema HIPAA;
 • obavestimo naše pacijente o našim zakonskim obavezama i praksama u pogledu privatnosti u pogledu njihovih PHI informacija;
 • obavestimo naše pacijente ako nismo u mogućnosti da se saglasimo sa zahtevanim ograničenjem o tome kako se njihove informacije koriste i otkrivaju;
 • ispunimo opravdane zahteve koje naši pacijenti mogu da imaju da saopštimo PHI informacije putem alternativnih sredstava ili na alternativnim lokacijama;
 • pribavimo njihovo pisano ovlašćenje u druge svrhe osim onih navedenih u nastavku i dozvoljenih prema HIPAA; i
 • pridržavamo se uslova Obaveštenja o praksama u pogledu privatnosti koje je trenutno na snazi.

IV Ko će se pridržavati naših praksi u pogledu privatnosti

U ovoj Politici opisane su prakse kompanije Novocure u pogledu privatnosti u odnosu na HIPAA, i njome se zahteva da je se pridržavaju svi zaposleni, osoblje i poslovni saradnici kompanije Novocure, kako je primenljivo. Svi subjekti, centri i lokacije kompanije Novocure mogu da dele PHI informacije jedni sa drugima u svrhe lečenja, plaćanja i/ili operacija zdravstvene zaštite, kako je opisano u Obaveštenju o praksama u pogledu privatnosti.

V Pacijent ima prava u vezi sa svojim zaštićenim zdravstvenim informacijama

Pacijent ima sledeća prava u vezi sa PHI informacijama koje o njemu vodimo:

 • Pravo da ih pregleda i umnožava. Pacijent ima pravo da pregleda i umnožava PHI informacije koje mogu da se koriste za donošenje odluka o njegovoj nezi. Ovo obično uključuje medicinsku evidenciju i evidenciju o plaćanju. Ako pacijent želi da pregleda i/ili umnožava svoje PHI informacije, treba da se obrati na telefon 855-281-9301 ili adresu support@novocure.com. Kompaniji Novocure je dozvoljeno da naplati taksu za umnožavanje traženih datoteka. Kompanija Novocure takođe može da odbije pacijentov zahtev da pregleda i/ili umnožava PHI informacije pod određenim okolnostima. Ako se pacijentu odbije pristup njegovim PHI informacijama, takav pacijent može da zahteva reviziju odbijanja. Kompanija Novocure će odabrati nezavisno lice koje će izvršiti reviziju zahteva i odbijanja, i poštovaće ishod takve revizije.
 • Pravo na izmenu i dopunu. Ako pacijent smatra da su PHI informacije koje imamo o njemu netačne ili nepotpune, pacijent može da zatraži od nas da ih izmenimo i dopunimo. Pacijent ima pravo da zahteva izmenu i dopunu dokle god mi čuvamo informacije. Sve zahteve za izmenu i dopunu PHI informacija treba uputiti na telefon 855-281-9301 ili adresu support@novocure.com. Pacijent mora da navede razlog koji ide u prilog zahtevu, a mi možemo da odbijemo njegov zahtev za izmenom i dopunom ako ne uključuje razlog koji ide u prilog zahtevu. Osim toga, možemo da odbijemo pacijentov zahtev da izmeni i dopuni svoje PHI informacije ako pacijent zatraži da mi izmenimo i dopunimo PHI informacije koje:
  • nismo mi kreirali, osim ako fizičko ili pravno lice koje je kreiralo informacije više nije dostupno da izvrši izmenu i dopunu;
  • nisu deo PHI informacija koje čuvamo mi ili koje se čuvaju za nas;
  • nisu deo informacija za koje bi našim pacijentima bilo dozvoljeno da ih pregledaju i umnožavaju; ili
  • su precizne i kompletne.
 • Pravo na evidenciju otkrivanja podataka. Naši pacijenti imaju pravo da zahtevaju „evidenciju otkrivanja podataka“. Evidencija otkrivanja podataka predstavlja listu određenih otkrivanja PHI informacija u vezi sa našim pacijentima koja smo izvršili. Kompanija Novocure će obezbediti evidenciju za sva otkrivanja podataka uz neke izuzetke. Kompanija Novocure NEĆE objaviti sledeća otkrivanja podataka:
  • ona koja su u svrhu lečenja, plaćanja i operacija zdravstvene zaštite;
  • ona koja su izvršena prema našim pacijentima u vezi sa njihovim sopstvenim PHI informacijama;
  • ona koja su izvršena licima uključenim u njihovu negu ili u druge svrhe obaveštavanja;
  • ona koja su izvršena u skladu sa ovlašćenjem koje potpisuju naši pacijenti kojima se otkrivaju određena korišćenja i otkrivanja;
  • kada su otkrivanja deo Ograničenog skupa podataka (kako je definisano u zakonu HIPAA);
  • kada su otkrivanja slučajna u odnosu na drugačije dozvoljeno otkrivanje;
  • u svrhu nacionalne bezbednosti ili obaveštajnih podataka; i
  • kazneno-popravnom zavodu ili u situacijama lišavanja slobode od strane organa za sprovođenje zakona.

Da bi zatražio ovu listu ili obrazloženje za otkrivanje podataka, pacijent može da se obrati na telefon 855-281-9301 ili adresu support@novocure.com. Možemo da zatražimo da pacijent prosledi zahtev u pisanom obliku. Zahtev pacijenta mora da navodi vremenski period za koji se zahteva evidencija otkrivanja podataka, a koji ne može biti duži od šest godina od datuma zahteva. Zahtev pacijenta treba da navodi u kom obliku pacijent želi listu (tj. papirnom ili elektronskom). Prva lista koju pacijent zatraži u okviru perioda od 12 meseci biće besplatna. Za dodatne liste, naplatićemo pacijentu naše opravdane troškove pružanja liste. Obavestićemo pacijenta o uključenim troškovima, a pacijent može da izabere da povuče ili izmeni svoj zahtev u trenutku pre nego što pretrpi bilo koje troškove.

 • Pravo na ograničenja zahteva. Pacijent ima pravo da zahteva ograničenje u pogledu PHI informacija koje koristimo ili otkrivamo o njemu za operacije lečenja, plaćanja ili zdravstvene zaštite. Pacijent takođe ima pravo da zahteva ograničenje u pogledu PHI informacija koje otkrivamo o njemu nekome ko je uključen u njegovu negu ili plaćanje za njegovu negu, poput člana porodice ili prijatelja. Nismo u obavezi sa se saglasimo sa ovim zahtevom. Ako se saglasimo, uvažićemo zahtev, osim ako informacije nisu neophodne da bi se pacijentu pružilo hitno lečenje. Pacijent može da se obrati na telefon 855-281-9301 ili adresu support@novocure.com da bi zahtevao ograničenja, ali možemo da zatražimo pismeni zahtev. Naši pacijenti nam moraju saopštiti i) koje informacije žele da ograniče, ii) da li žele da ograniče njihovo korišćenje, otkrivanje, ili oba, i iii) na koga žele da se ograničenje primenjuje, na primer, otkrivanja pacijentovom supružniku.
 • Pravo na zahtev za poverljivom komunikacijom. Pacijent ima pravo da zahteva da o medicinskim pitanjima sa njim komuniciramo na određeni način ili na određenoj lokaciji. Na primer, naši pacijenti mogu da zatraže da sa njima kontaktiramo na poslu ili putem e-pošte. Pacijent može da se obrati na telefon 855-281-9301 ili adresu support@novocure.com da bi zahtevao poverljivu komunikaciju, ali možemo da zatražimo pisani zahtev. Uvažićemo sve opravdane zahteve. Pacijentov zahtev mora da navodi kako ili gde pacijent želi da se sa njim kontaktira.
 • Pravo na povlačenje ovlašćenja. U slučajevima kada se zahteva pismeno ovlašćenje, pacijent ima pravo da povuče takvo ovlašćenje za korišćenje ili otkrivanje PHI informacija, osim u meri u kojoj su radnje već preduzete. Takvo povlačenje mora da bude u pismenom obliku, i treba ga poslati u skladu sa ovlašćenjem koje je pacijent potpisao.
 • Pravo na papirni primerak Obaveštenja o praksama u pogledu privatnosti. Pacijent ima pravo da primi papirni primerak Obaveštenja o praksama u pogledu privatnosti. Pacijent može u bilo kom trenutku da zatraži primerak Obaveštenja o praksama u pogledu privatnosti. Čak i ako se pacijent saglasio da primi Obaveštenja o praksama u pogledu privatnosti elektronskim putem, pacijent je i dalje ovlašćen da primi papirni primerak Obaveštenja o praksama u pogledu privatnosti, ako se zatraži. Pacijent može da se obrati telefonom 855-281-9301 ili na adresu support@novocure.com da bi zahtevao papirni primerak.
 • Kako možemo da koristimo i otkrivamo zaštićene zdravstvene informacije o našim pacijentima kako je dozvoljeno zakonom ili kako se zakonom zahteva.

Sledeće kategorije opisuju različite načine na koje nam je dozvoljeno da koristimo i otkrivamo PHI informacije kao pružaoci zdravstvene zaštite. Neke od ovih kategorija možda ne važe za našu organizaciju i možda nećemo zaista koristiti ili otkrivati njihove PHI informacije u takve svrhe. Neće biti navedena sva korišćenja ili otkrivanja u nekoj kategoriji. Međutim, svi načini na koje nam je dozvoljeno ili na koje se od nas zahteva da koristimo ili otkrivamo PHI informacije, bez njihovog ovlašćenja, potpadaće u jednu od kategorija.

 • Radi lečenja. Možemo da koristimo ili otkrivamo PHI informacije o pacijentu da bismo pružili pomoć zdravstvenim radnicima i pružaocima zdravstvenih usluga koji našim pacijentima pružaju medicinsko lečenje ili usluge. Na primer, možemo da pružimo PHI informacije povezane sa pacijentovim korišćenjem naših proizvoda ili usluga pacijentovom lekaru i osoblju u ordinaciji pacijentovog lekara da bismo pružili pomoć lekaru da održava odgovarajući način korišćenja uređaja.
 • Radi plaćanja. Možemo da koristimo i otkrivamo PHI informacije o pacijentu da bi se pacijentu poslao račun za proizvode i usluge koje pružamo i da bi se izvršila naplata od pacijenta, osiguravajuće kompanije ili treće strane. Na primer, možda će biti potrebno da primimo informacije o proizvodima i uslugama koje smo pružili pacijentu od pacijentovog zdravstvenog osiguranja, plana Medicare ili zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent bio smešten, ili da ih otkrijemo njima, kako bi pacijent ili drugi odgovorni platilac mogli da nam plate. Ovo konkretno može da uključuje informacije koje se zahtevaju za Obrazac naloga za izdavanje leka na lekarski recept, Ovlašćenje za plaćanje naknada, MR snimke, i informacije o medicinskoj evidenciji. Takođe možemo da obavestimo pacijentovog pružaoca zdravstvene zaštite ili pacijentovo zdravstveno osiguranje o proizvodu ili usluzi koje pacijent treba da primi i da pribavi prethodno odobrenje, ili da utvrdi da li će navedeni pružalac usluga ili zdravstveno osiguranje pokriti navedeni proizvod ili uslugu.
 • U marketinške svrhe. Kompanija Novocure može, ponekad, u cilju koristi klijenata, pacijenata i tržišta kojem služi, da izda informacije, pozive za prikupljanje sredstava ili marketinške materijale na svojim proizvodima i uslugama. Vaša prava prema Pravilu o privatnosti uključuju Vašu sposobnost da zahtevate ograničenja ili povučete uključivanje Vaših informacija u bilo kom trenutku u svakoj komunikaciji, kao i da se prijavite ili odustanete od bilo kojih marketinških i aktivnosti prikupljanja sredstava, korišćenja i otkrivanja PHI informacija u marketinške svrhe, uključujući komunikaciju o subvencionisanom lečenju; otkrivanja koja predstavljaju prodaju PHI informacija; i drugih korišćenja i otkrivanja koja nisu opisana u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti ili dozvoljena prema Pravilu o privatnosti.
 • Radi operacija zdravstvene zaštite. Možemo da koristimo i otkrivamo PHI informacije o pacijentu za naše operacije zdravstvene zaštite, i možemo da otkrivamo PHI informacije o pacijentu drugim pružaocima zdravstvene zaštite uključenim u njegovu negu radi određenih operacija zdravstvene zaštite. Ova korišćenja i otkrivanja su neophodna za rad kompanije Novocure, i obezbeđuju da korisnici naših proizvoda prime najisplativije moguće terapijske proizvode. Primeri aktivnosti operacija zdravstvene zaštite kompanije Novocure uključuju, između ostalog, usluge isporuke, preuzimanja i servisa, napore prikupljanja, interne revizije, poslovno planiranje (uključujući analizu trajanja korišćenja proizvoda, korisnost ili razvoj/poboljšanje metoda ili politika obeštećenja), procenu kvaliteta nege i ishoda u pacijentovom slučaju i sličnim slučajevima, i kontrolu kvaliteta / aktivnosti poboljšanja. Takođe možemo da kombinujemo PHI informacije o mnogim pacijentima da bismo odlučili koje dodatne proizvode i usluge treba da ponudimo, koji proizvodi i usluge nisu potrebni, i da bismo obrazložili koliko su naši proizvodi efikasni u nezi pojedinaca, kao što su naši pacijenti. Takođe možemo da otkrivamo informacije medicinskim objektima i nezavisnim istraživačima u svrhe pregleda i edukativne svrhe. Možemo da uklonimo informacije koje identifikuju pacijente iz skupa PHI informacija da bi drugi mogli da ih koriste za proučavanje zdravstvene zaštite i isporuku zdravstvene zaštite bez kršenja Pravila o privatnosti.
 • Obaveštenja/podsetnici. Možemo da koristimo i otkrivamo PHI informacije da bismo kontaktirali sa pacijentom ili organizovali da pacijentov pružalac zdravstvenih usluga kontaktira sa pacijentom u vezi sa isporukom, održavanjem, servisom ili preuzimanjem proizvoda.
 • Pojedinci uključeni u negu ili plaćanje za negu naših pacijenata. Možemo da vršimo otkrivanje članovima porodice, drugim srodnicima, bliskim prijateljima pacijenta ili bilo kom drugom licu koje je identifikovao pacijent, PHI informacija koje su neposredno relevantne za uključivanje ovog lica u brigu o pacijentu ili plaćanje zdravstvene zaštite pacijenta kada pacijent nije prisutan tokom otkrivanja, ili na drugi način dostupan pre otkrivanja, i kada je pacijent u stanju da donosi odluke u pogledu zdravstvene zaštite, ako: (i) pribavimo pacijentov pristanak; (ii) pružimo pacijentu priliku da se usprotivi otkrivanju podataka, a pacijent to ne učini; ili (iii) iz okolnosti, na osnovu stručne procene, zaključimo da se pacijent ne protivi otkrivanju podataka. Možemo da pribavimo pacijentov usmeni pristanak ili neslaganje sa otkrivanjem podataka. Međutim, ako pacijent nije prisutan, ili se mogućnost da pristane na otkrivanje podataka ili mu se usprotivi ne može pružiti u praksi zbog pacijentove onesposobljenosti ili zbog hitnih okolnosti, možemo, na osnovu stručne procene, da utvrdimo da li je otkrivanje u najboljem interesu takvog pacijenta, i, ako je tako, da otkrijemo samo PHI informacije koje su direktno relevantne za uključivanje lica u zdravstvenu zaštitu pacijenta.
 • Istraživanje. Pod određenim okolnostima, možemo da koristimo i otkrivamo PHI informacije o pacijentu u istraživačke svrhe. Na primer, istraživački projekat može da uključuje poređenje zdravlja i oporavka svih pacijenata koji su primili proizvod ili uslugu za isto stanje. Takođe možemo da otkrijemo PHI informacije o pacijentu ljudima koji se pripremaju za sprovođenje istraživačkog projekta, na primer, da bismo im pomogli da potraže pacijente sa konkretnim medicinskim okolnostima. Ako istraživač ima pristup imenu i prezimenu pacijenta, adresi ili drugim informacijama kojima se pacijent može identifikovati i koje otkrivaju ko je pacijent, od nas se zahteva da zatražimo ovlašćenje pacijenta da bismo otkrili PHI informacije u vezi sa istraživanjem.
 • Kako se zahteva zakonom. Otkrićemo PHI informacije o pacijentu kada se to zahteva saveznim, državnim ili lokalnim zakonom. Na primer, možemo da otkrijemo informacije za sudske i upravne postupke u skladu sa zakonskim ovlašćenjem; da bismo prijavili informacije u vezi sa žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja ili porodičnog nasilja; ili da bismo pružili pomoć zvaničnicima organa za sprovođenje zakona u vršenju njihovih dužnosti sprovođenja zakona.
 • Državne funkcije. Možemo da koristimo i otkrivamo PHI informacije o pacijentu specijalizovanim državnim funkcijama kao što su zaštita javnih zvaničnika, prijavljivanje različitim granama oružanih snaga ili aktivnosti nacionalne bezbednosti ovlašćene zakonom.
 • U cilju izbegavanja ozbiljne pretnje po zdravlje ili bezbednost. Možemo da koristimo i otkrivamo PHI informacije o pacijentu kada je to neophodno u cilju sprečavanja ozbiljne pretnje po zdravlje i bezbednost takvog pacijenta ili zdravlje i bezbednost javnosti ili drugog lica. Svako otkrivanje, međutim, bilo bi samo licu koje bi bilo u stanju da pomogne u sprečavanju pretnje.
 • Prenosi poslovanja. Tokom poslovanja kompanije Novocure, može doći do akvizicije ili prodaje poslovnih sredstava kompanije Novocure („Prenosi poslovanja“). Takvi Prenosi poslovanja mogu da uključuju prodaju ili kupovinu PHI informacija. Takođe, u slučaju da dođe do akvizicije kompanija Novocure Inc., Novocure Ltd. (Jersey Isle) ili bilo kog zavisnog društva kompanije Novocure Ltd. (Jersey Isle) ili suštinske akvizicije svih sredstava kompanije Novocure Inc., PHI informacije će verovatno biti jedno od prenetih sredstava.
 • Naknada za slučaj povrede na radu. Možemo da otkrivamo PHI informacije o pacijentu u svrhu naknade za slučaj povrede na radu ili sličnih programa. Ovi programi obezbeđuju beneficije za povrede ili bolesti na radu.
 • Aktivnosti javnog zdravstva. Možemo da koristimo i otkrivamo PHI informacije pacijenta zdravstvenoj nadzornoj agenciji za aktivnosti ovlašćene zakonom. Ove nadzorne aktivnosti uključuju, na primer, revizije, istrage, inspekcije i izdavanje dozvola. Ove aktivnosti su neophodne da bi državni organi nadzirali sistem zdravstvene zaštite, državne programe osiguranja i poštovanje zakona o građanskim pravima.
 • Tužbe i sporovi. Ako je pacijent uključen u tužbu ili spor, možemo da otkrivamo PHI informacije o takvom pacijentu kao odgovor na sudski ili upravni nalog. Takođe možemo da otkrivamo PHI informacije o pacijentu kao odgovor na sudski poziv, zahtev za izvođenje dokaza ili drugi zakonski postupak od strane drugog lica uključenog u spor, ali samo ako su uloženi svi napori da se pacijent obavesti o tom zahtevu i da se pribavi pisano ovlašćenje pacijenta ili nalog za zaštitu traženih informacija.
 • Patolozi, islednici i pogrebna preduzeća. Možemo da otkrijemo PHI informacije patologu ili isledniku. To može biti neophodno, na primer, da bi se identifikovao preminuli pacijent ili utvrdio uzrok smrti takvog pacijenta.
 • Doniranje organa/tkiva. Možemo da koristimo ili otkrivamo PHI informacije pacijenta u svrhe doniranja organa, očiju ili tkiva preminulih osoba.
 • Ostale upotrebe zaštićenih zdravstvenih informacija
  Ostale upotrebe i otkrivanja PHI informacija koji nisu obuhvaćeni Obaveštenjem od praksama u pogledu privatnosti ili drugačije dozvoljeni zakonom koji važi za kompaniju Novocure izvršiće se samo uz pismeno ovlašćenje pacijenta. Ovlašćenje neće biti potrebno ako kompanija Novocure koristi ili otkriva zdravstvene informacije na drugi način osim kako je obuhvaćeno Obaveštenjem o praksama privatnosti ili dozvoljeno zakonom ako kompanija Novocure ukloni bilo koje informacije koje pojedinačno identifikuju pacijenta pre otkrivanja ostatka informacija. Ako pacijent dostavi kompaniji Novocure pismeno ovlašćenje da koristi i otkriva PHI informacije o takvom pacijentu, pacijent ima pravo da povuče svoju dozvolu, pismenim putem, u bilo kom trenutku. Ako pacijent povuče svoje ovlašćenje, kompaniji Novocure više neće biti dozvoljeno da koristi ili otkriva PHI informacija o takvom pacijentu iz razloga obuhvaćenih pismenim ovlašćenjem pacijenta. Međutim, nismo u stanju da povučemo bilo koja otkrivanja koja smo prethodno izvršili oslanjajući se na ovlašćenje koje je dao pacijent. Od kompanije Novocure se zahteva da zadrži evidenciju proizvoda i usluga koje pružamo našim pacijentima.
 • Izmene Obaveštenja o praksama u pogledu privatnosti
  Zadržavamo pravo da izmenimo naše prakse u pogledu informacija i da stavimo na snagu nove odredbe za sve PHI informacije koje vodimo. Takođe zadržavamo pravo da izmenimo Obaveštenje o praksama u pogledu privatnosti kompanije Novocure u bilo kom trenutku. Zadržavamo pravo da stavimo na snagu revidirano ili izmenjeno obaveštenje za PHI koje već imamo o pacijentu, kao i bilo koje informacije koje primimo u budućnosti. Pacijent može da zahteva trenutnu verziju naših praksi u pogledu privatnosti tako što će se obratiti na telefon 855-281-9301 ili adresusupport@novocure.com.

VI Žalbe

Ako pacijent smatra da su mu narušena prava u pogledu privatnosti, pacijent može da podnese žalbu nama ili sekretaru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite SAD na adresu 200 Independence Avenue, S.W.; Washington, DC 20201, ili da se obrati sekretaru putem telefona na (202) 690-7000. Da bi podneo žalbu kompaniji Novocure, pacijent mora da podnese žalbu u pismenom obliku kompaniji Novocure, obrati se na telefon 855-281-9301 ili adresu support@novocure.com.

VII Transakcije i skupovi šifara

Kompanija Novocure prosleđuje sve transakcije platiocima zdravstvene zaštite koristeći standarde transakcija i skupova šifara opisane u HIPAA. Konkretno, prosleđujemo zahteve za naše proizvode koristeći šifre HCPCS koje se ne nalaze na listi.

Datum stupanja na snagu: 25. maj 2016.