1. O čemu je ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti?

Novocuregrupa (takođe „mi“, „nas/nama“) prikuplja i obrađuje lične podatke u vezi sa Vama, ali i sa drugim pojedincima („treće strane“). U ovom tekstu naizmenično koristimo termine „podaci“ i „lični podaci“.

Novocure grupa“ označava kompaniju Novocure GmbH i njena zavisna društva i kompanije grupe. Lista ovih zavisnih društava i kompanija grupe nalazi se na adresi https://www.novocure.com/our-global-community/.

Lični podaci“ označavaju podatke u vezi sa pojedincima koji su identifikovani ili koji se mogu identifikovati, što znači da odgovarajući podaci, u kombinaciji sa dodatnim podacima, omogućavaju donošenje zaključaka o identitetu tih pojedinaca. „Osetljivi lični podaci“ predstavljaju podskup ličnih podataka koji su posebno zaštićeni prema važećem zakonu o zaštiti podataka. Ovo uključuje, na primer, zdravstvene podatke, podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, religijska ili filozofska uverenja, biometrijski podaci u svrhe identifikacije, i informacije u vezi sa članstvom u sindikatima. U odeljku ‎3, pronaći ćete informacije o podacima koje obrađujemo u skladu sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti. „Obrada“ označava svaku radnju koja se obavlja na ličnim podacima, kao što je prikupljanje, skladištenje, korišćenje, izmena, otkrivanje i brisanje.

U ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti opisujemo šta radimo sa Vašim podacima kada koristite veb lokaciju https://www.novocure.com/ i naše druge veb lokacije i aplikacije (zajednički „veb lokacija“), pribavljate usluge ili proizvode od nas, stupate sa nama u interakciju u vezi sa ugovorom, komunicirate sa nama ili na drugi način poslujete sa nama. Kada je to odgovarajuće, pružićemo pravovremeno obaveštenje da bismo obuhvatili dodatne aktivnosti obrade koje nisu navedene u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti. Osim toga, možemo zasebno da Vas obavestimo o obradi Vaših podataka, na primer u obrascima pristanka, uslovima, drugim obaveštenjima o zaštiti privatnosti, obrascima i napomenama. U nekim okolnostima, naše korišćenje Vaših podataka podleže zahtevima Zakona o prenosivosti zdravstvenog osiguranja i odgovornosti (poznat i kao „HIPAA“). Na primer, ovo je slučaj u nekim situacijama kada se uključite u jedno od naših kliničkih ispitivanja, ili ako ste građanin SAD koji se leči proizvodom kompanije Novocure. U tim okolnostima, takođe će se primenjivati Obaveštenje o zaštiti privatnosti u pogledu HIPAA dostupno na adresi https://www.novocure.com/privacy-policy/. Osim toga, naše korišćenje Vaših podataka u nekim slučajevima podleže Zakonu o zaštiti privatnosti potrošača Kalifornije („CCPA“). U ovim slučajevima, takođe će se primenjivati Obaveštenje o zaštiti privatnosti dostupno na adresi https://www.novocure.com/https-www-novocure-com-california-consumer-privacy-notice/.

Ako imate pitanja o tome koja politika se primenjuje na informacije koje ste prosledili, slobodno nam se obratite. Naši kontakt podaci se nalaze u odeljku ‎2.

Ako nam otkrijete ili sa nama podelite podatke o drugim pojedincima, kao što su članovi porodice, bliski prijatelji, zdravstveni radnici, itd., pretpostavljamo da ste ovlašćeni da to učinite i da su relevantni podaci tačni. Kada sa nama delite podatke o drugima, potvrđujete navedeno. Proverite da li su ovi pojedinci obavešteni o ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti.

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti usaglašeno je sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka („GDPR“), Zakonom o zaštiti podataka Švajcarske (DPA) i revidiranim Zakonom o zaštiti podataka Švajcarske („revDPA“). Međutim, primena ovih zakona zavisi od svakog pojedinačnog slučaja.

2. Ko je kontrolor za obradu Vaših podataka?

Kompanija Novocure GmbH, Park 6, CH-6039 Root D4 („Novocure GmbH“) je kontrolor za obradu podataka Novocuregrupe prema ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti, osim ako Vas ne obavestimo drugačije u pojedinačnom slučaju, na primer u dodatnim napomenama o zaštiti podataka, u obrascu ili u ugovoru. Međutim, osim ako Vas ne obavestimo drugačije, ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti takođe će važiti kada je kompanija Novocuregrupe kontrolor podataka umesto kompanije Novocure GmbH. Ovo naročito važi ako Vaše podatke obrađuje kompanija grupe u kontekstu svojih zakonskih obaveza ili ugovora sa takvom kompanijom grupe, kada se podaci razmenjuju sa kompanijom grupe, ili kada Vi na drugi način stupate u interakciju sa kompanijom grupe. U ovim slučajevima, kompanija grupe je kontrolor podataka, i samo ako počne da deli Vaše podatke sa drugim kompanijama grupe u sopstvene svrhe (videti odeljak ‎6) ove kompanije će postati zasebni kontrolori podataka.

Za svaku aktivnost obrade postoji jedna ili nekoliko strana koje su odgovorne da obezbede da obrada bude u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Ova strana se naziva kontrolor podataka. Zadužena je, na primer, da odgovori na zahteve za pristup (odeljak ‎10) ili da obezbedi da se lični podaci obrađuju bezbedno i da se ne koriste na nezakonit način.

Dodatne strane mogu da budu zajednički kontrolori zaobradu utvrđenu u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti ako učestvuju u određivanju svrhe ili sredstva obrade. Sve kompanije grupe mogu da deluju kao zajednički kontrolori podataka. Ako želite da primate informacije o kontrolorima podataka za konkretnu aktivnost obrade, slobodno nam se obratite na osnovu svog prava na pristup (odeljak ‎10). Ostajemo Vaš primarni kontakt, čak i ako postoje drugi zajednički kontrolori podataka.

U odeljku ‎3, odeljku ‎6 i odeljku ‎11, pronaći ćete dodatne informacije o trećim stranama sa kojima sarađujemo i koje su kontrolori podataka za sopstvenu obradu. Ako imate pitanja za ove treće strane ili ako želite da ostvarite svoja prava, obratite im se direktno.

Možete nam se obratiti u vezi sa nedoumicama u pogledu zaštite podataka i da biste ostvarili svoja prava prema odeljku ‎10 na sledeći način:

Novocure GmbH
Park 6
CH-6039 Root D4
dataprotection@novocure.com

Imenovali smo sledeće dodatne pozicije:

 • Službenik za zaštitu podataka prema članu 37 et seq. GDPR:

Novocure GmbH
Data Protection Officer
Park 6
CH-6039 Root D4
dataprotection@novocure.com

 • Predstavnik za zaštitu podataka za EU prema članu 27 GDPR:

Novocure GmbH
Elektrastr. 6
81925 Minhen, Nemačka
dataprotection@novocure.com

Takođe se možete obratiti ovim stranama za nedoumice u vezi sa privatnošću.

3. Koje podatke obrađujemo?

Obrađujemo različite kategorije podataka o Vama, uključujući trenutne, ali i prethodne verzije kada se informacije menjaju tokom vremena. Osnovne kategorije podataka su sledeće:

 • ·        Tehnički podaci: Kada koristite našu veb lokaciju ili druge ponude na mreži, prikupljamo IP adresu Vašeg terminalnog uređaja i druge tehničke podatke da bismo obezbedili funkcionalnost i bezbednost ovih ponuda. Ovi podaci uključuju evidencije sa podacima o korišćenju naših sistema. Tehničke podatke generalno čuvamo 6 meseci. Da bismo obezbedili funkcionalnost ovih ponuda, takođe možemo da dodelimo pojedinačnu šifru Vama ili Vašem terminalnom uređaju (na primer u vidu kolačića, videti odeljak ‎11). Tehnički podaci kao takvi ne dozvoljavaju nam da donosimo zaključke o Vašem identitetu. Međutim, tehnički podaci mogu da se povežu sa drugim kategorijama podataka (i potencijalno sa Vašom ličnošću) u vezi sa korisničkim nalozima, registracijama, kontrolama pristupa ili realizacijom ugovora.

Tehnički podaci uključuju IP adresu i informacije o operativnom sistemu Vašeg terminalnog uređaja, datum, region i vreme korišćenja, kao i vrstu pregledača koji koristite da biste pristupili našim elektronskim ponudama. To nam može pomoći da pružimo odgovarajući raspored veb lokacije. Na osnovu IP adrese znamo putem kojeg pružaoca usluga pristupate našim ponudama (i stoga znamo i region), ali to nam uobičajeno ne pruža informacije o tome ko ste Vi. Međutim, to se menja, na primer, kada kreirate korisnički nalog, jer se lični podaci tada mogu povezati sa tehničkim podacima (na primer, možemo da znamo koji pregledač koristite da biste pristupili nalogu putem naše veb lokacije). Primeri za tehničke podatke obuhvataju protokole („evidencije“) koje se kreiraju u našim sistemima (na primer, evidencija prijavljivanja korisnika na našu veb lokaciju).

 • ‎6). Podaci o registraciji mogu da se zahtevaju u vezi sa pristupom kontrolnim sistemima, i potencijalno uključuju biometrijske podatke, u zavisnosti od kontrolnog sistema. Generalno, ove informacije čuvamo 12meseci od datuma prestanka korišćenja usluge ili zatvaranja korisničkog naloga.

Podaci o registraciji uključuju informacije koje dostavite kada kreirate nalog na našoj veb lokaciji (na primer, korisničko ime, lozinka, ime i prezime, e-pošta). Takođe uključuju podatke koje možemo tražiti od Vas pre nego što možete da koristite određene besplatne usluge, kao što su, na primer, naše WLAN usluge, u tom slučaju: Ime i prezime, e-pošta i broj telefona; ili iskorišćavanje vaučera, u tom slučaju: Ime i prezime, adresa, podaci za kontakt, vreme iskorišćavanja. Takođe morate da se registrujete ako želite da se pretplatite na naš bilten. U vezi sa kontrolama pristupa, možda ćemo morati da Vas registrujemo sa Vašim podacima (pristupni kodovi u bedževima, biometrijski podaci za identifikaciju) (videti kategoriju „ostali podaci“).

 • uključujući Vaše podatke za kontakt i metapodatke komunikacije. Ako moramo da utvrdimo Vaš identitet, na primer u vezi sa zahtevom za informacije, zahtevom za pristup medijima, itd., prikupljamo podatke da bismo Vas identifikovali (na primer, kopija Vašeg pasoša ili lične karte). Generalno, ove informacije čuvamo 12meseci od poslednje razmene između nas. Ovaj period može biti duži kada se to zahteva u svrhe dokazivanja, radi usaglašenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtevima, ili iz tehničkih razloga. E-poruke u ličnim sandučićima i pisana korespondencija generalno se čuvaju najmanje 10godina.

Podaci o komunikaciji uključuju Vaše ime i prezime i podatke za kontakt, sredstvo, mesto i vreme komunikacije, obično i njen sadržaj (tj. sadržaj e-poruka, dopisa, itd.). Ovi podaci mogu da uključuju i informacije o trećim stranama. U svrhe identifikacije, takođe možemo da obrađujemo Vaš broj pasoša ili lične karte, lozinku koju Vi postavite, ili Vašu novinarsku legitimaciju. Radi bezbedne identifikacije, moraju se pružiti sledeće neophodne informacije za medijske upite: Izdavač, naziv publikacije, pozicija, ime, prezime, poštanska adresa, adresa e-pošte i broj telefona izveštača.

 • Podaci o poslovnom odnosu: Pod podacima o poslovnom odnosu podrazumevamo osnovne podatke koji su nam potrebni o Vama, pored ugovornih podataka (videti u nastavku), radi izvršenja naših ugovornih i drugih poslovnih odnosa ili u marketinške svrhe, kao što su ime i podaci za kontakt i informacije o Vama, na primer, Vaša uloga ili funkcija, bankovni podaci, datum rođenja, istorija lečenja, zakonski zastupnici, ovlašćenja za potpisivanje i izjave pristanka. Obrađujemo Vaše podatke o poslovnom odnosu ako ste pacijent, negovatelj, pružalac usluga, dobavljač, pružalac zdravstvenih usluga ili drugi poslovni kontakt, ili ako radite za neku od ovih kompanija (na primer, kao osoba za kontakt poslovnog partnera), ili zato što želimo da Vam se obratimo u sopstvene svrhe ili u svrhe ugovornog partnera (na primer, u kontekstu marketinga i oglašavanja, poziva na događaje ili za klinička ispitivanja, biltene, itd.). Podatke o poslovnom odnosu primamo od Vas (na primer, kada potpišete ugovor sa nama), strana za koje radite, ili od trećih strana (kao što su ugovorni partneri, saradnici) i iz javnih izvora (kao što su javni registri ili internet). Takođe obrađujemo zdravstvene podatke i informacije o trećim stranama u okviru podataka o poslovnom odnosu. Možemo da prikupljamo i podatke o poslovnom odnosu od naših akcionara i investitora. Generalno, podatke o poslovnom odnosu čuvamo 10godina od poslednje razmene između nas, ili od isteka ugovora. Ovaj period može biti duži ako se to zahteva u svrhe dokazivanja, radi usaglašenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtevima, ili iz tehničkih razloga. Kod kontakata koji se koriste samo za marketing i oglašavanje, period zadržavanja u principu je mnogo kraći, obično ne duži od 2godine od poslednjeg kontakta.

Podaci o poslovnom odnosu uključuju podatke kao što su ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona i drugi podaci za kontakt, pol, datum rođenja, državljanstvo, status, podaci o članovima porodice i srodnicima, podaci za kontakt u hitnom slučaju i podaci za kontakt negovatelja, informacije o zdravstvenom osiguranju, broj socijalnog osiguranja, povlastice socijalnog osiguranja, interni ID broj Novocure pacijenta, veb lokacije, fotografije i video zapisi, kopije lične karte, poslovna funkcija, radni modaliteti i uslovi; osim toga, uključuju pojedinosti o Vašem odnosu sa nama (klijent, klinički pacijent, dobavljač, pružalac usluga, posetilac, itd.), podatke o Vašem učešću na događajima ili u kliničkim ispitivanjima, liste klasifikacije i slanja, podatke o našim interakcijama sa Vama (ako je primenljivo, njihova istorija sa odgovarajućim unosima), izveštaje (na primer iz medija, iz kliničkih ispitivanja), ili zvanične dokumente (na primer, izvodi iz privrednih registara, dozvole, itd.) koji se tiču Vas. Kao informacije o plaćanju,prikupljamo, na primer, Vaše bankovne podatke, broj računa i podatke o kreditnoj kartici. Izjave pristanka i informacije o odustajanju takođe predstavljaju deo podataka o poslovnom odnosu, kao i informacije o trećim stranama, na primer, informacije o osobama za kontakt, primaocima usluga, primaocima reklamnih poruka ili predstavnicima.

U vezi sa osobama za kontakt i predstavnicima naših pacijenata, dobavljača, pružalaca usluga i partnera, podaci o poslovnom odnosu uključuju, na primer, ime i prezime i adresu, informacije o ulozi ili funkciji u kompaniji, kvalifikacije i (kada je primenljivo) informacije o nadređenima, kolegama i podređenima, i informacije o interakcijama sa ovim licima.

Podaci o poslovnom odnosu se ne prikupljaju sveobuhvatno za sve kontakte. Podaci prikupljeni u pojedinačnom slučaju uglavnom zavise od svrhe aktivnosti obrade.

 • Zdravstveni podaci pacijenta: Ako ste pacijent, prikupljamo informacije o Vašem zdravstvenom stanju, pokriću zdravstvenim osiguranjem i pružaocu zdravstvenih usluga. Ovo obuhvata zdravstvene podatke i informacije o trećim stranama, na primer, o Vašem pružaocu zdravstvenih usluga ili negovatelju. Ove podatke primamo uglavnom od Vas, ali i od trećih strana, kao što je Vaš pružalac zdravstvenih usluga. Generalno, ove podatke čuvamo 5godina od završetka Vašeg lečenja ili od isteka ugovora. Ovaj period može biti duži kada je to neophodno u svrhe dokazivanja, radi usaglašenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtevima, ili iz tehničkih razloga.

Zdravstveni podaci pacijenta uključuju informacije o Vašem zdravstvenom stanju, na primer, medicinsku evidenciju koju priprema Vaš lekar (na primer, analize krvi, dijagnostički izveštaji, istorija lečenja, krvni pritisak, rezultati pregleda, procene ordinirajućeg lekara, lečenje i/ili intervencije, informacije o lekovima koji se izdaju na lekarski recept), biometrijske informacije (na primer, kopije MR ili drugih snimaka relevantnih za Vašu terapiju), mentalno i fizičko zdravstveno stanje, proizvode i usluge koji Vam se pružaju radi lečenja. Takođe obuhvataju informacije o Vašoj pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem i informacije o Vašem pružaocu zdravstvenih usluga.

 • Podaci o ugovoru: Ovo označava podatke koji se prikupe u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom ugovora, na primer informacije o ugovorima i uslugama koje su pružene ili koje treba pružiti, kao i podatke iz perioda koji prethodi zaključivanju ugovora, informacije koje su neophodne ili se koriste za realizaciju ugovora, i povratne informacije. Ovo može da obuhvata zdravstvene podatke i informacije o trećim stranama, na primer o naslednim bolestima u porodici. Generalno prikupljamo ove podatke od Vas, od ugovornih partnera i trećih strana uključenih u realizaciju ugovora, ali i od izvora trećih strana (na primer pružaoci usluga kreditnih informacija) i javnih izvora. Generalno, ove podatke čuvamo 10godina od poslednje ugovorne aktivnosti ili od isteka ugovora. Ovaj period može biti duži kada je to neophodno u svrhe dokazivanja, radi usaglašenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtevima, ili iz tehničkih razloga.

Podaci u vezi sa ugovorom uključuju informacije o zaključivanju ugovora, Vašim ugovorima (uključujući ugovore sa pružaocima zdravstvenih usluga, ugovore sa dobavljačima, ugovore o uslugama za pacijente), na primer, vrstu i datum zaključivanja, informacije o ugovoru (na primer, njegovo trajanje) i realizaciji i sprovođenju ugovora (na primer, informacije u vezi sa plaćanjem, korisničkom podrškom, tehničkom podrškom i sprovođenjem ugovornih potraživanja). Podaci u vezi sa ugovorom takođe obuhvataju informacije o pritužbama i izmenama ugovora, kao i informacije o zadovoljstvu klijenta koje možemo da prikupimo, na primer, putem ankete. Podaci u vezi sa ugovorom takođe obuhvataju finansijske podatke,kao što su kreditne informacije (što znači informacije koje nam omogućavaju da donosimo zaključke o verovatnoći isplate dospelih potraživanja), poreske obrasce za dobavljače, informacije o podsetnicima i naplati dugovanja. Ove informacije delimično dobijamo od Vas (na primer, kada vršite plaćanja), ali i od kreditnih agencija i kompanija koje se bave naplatom dugovanja i iz javnih izvora (na primer, privredni registri).

 • Podaci o ponašanju i prioritetima: U zavisnosti od našeg odnosa sa Vama, pokušavamo da Vas bolje upoznamo i prilagodimo naše proizvode, usluge i ponude prema Vama. U ovu svrhu, prikupljamo i obrađujemo podatke o Vašem ponašanju i prioritetima. To radimo tako što procenjujemo informacije o Vašem ponašanju na našem domenu, a ove informacije možemo da dopunimo informacijama trećih strana, uključujući javne izvore. Na osnovu ovih podataka, možemo, na primer, da utvrdimo verovatnoću da ćete koristiti određene usluge ili se ponašati na određeni način. Podaci obrađeni u ovu svrhu su nam već poznati (na primer, gde i kada koristite naše usluge) ili ih prikupljamo evidentiranjem Vašeg ponašanja (na primer, načina na koji se krećete po našoj veb lokaciji ili, na primer, otkrivanjem Vašeg profila kretanja prilikom upotrebe mobilnog telefona). Mi anonimizujemo ili brišemo ove podatke kada više nisu relevantni u svrhe za koje su prikupljeni, što, u zavisnosti od prirode podataka, može biti od 2-3meseca (za određene podatke o upotrebi aplikacije) do 24meseca (za prioritetne proizvode i usluge). Ovaj period može biti duži kada je to neophodno u svrhe dokazivanja, radi usaglašenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtevima, ili iz tehničkih razloga. Opisujemo kako praćenje funkcioniše na našoj veb lokaciji u odeljku ‎11.

Podaci o ponašanju su informacije o određenim radnjama, kao što su Vaši odgovori na elektronska saopštenja (na primer, da li ste otvorili e-poruku, i kada) ili Vaša lokacija, kao i Vaša interakcija sa našim stranicama društvenih medija i Vaše učešće u događajima. Na primer, možemo da prikupljamo podatke o Vašoj lokaciji kada koristite našu veb lokaciju.

Podaci o prioritetima nam govore koje su Vaše potrebe, koji proizvodi ili usluge Vas mogu zanimati, ili kada i kako biste verovatno odgovorili na poruke od nas. Ove informacije pribavljamo na osnovu analize postojećih podataka, kao što su podaci o ponašanju, da bismo Vas bolje upoznali, preciznije prilagodili naše savete i ponude prema Vama, i generalno poboljšali naše ponude. Da bismo poboljšali kvalitet naših analiza, možemo da kombinujemo ove podatke sa drugim podacima koje takođe pribavljamo od trećih strana.

Podaci o ponašanju i prioritetima mogu da se analiziraju na osnovu lične identifikacije (na primer, da bismo Vam prikazali personalizovano oglašavanje), ali i na osnovi bez lične identifikacije (na primer, za istraživanje tržišta ili razvoj proizvoda). Podaci o ponašanju i prioritetima takođe mogu da se kombinuju sa drugim podacima.

 • Drugi podaci: Takođe prikupljamo podatke od Vas u drugim situacijama. Na primer, podatke koji se mogu odnositi na Vas i koji se obrađuju u vezi sa upravnim ili sudskim postupcima. Takođe možemo prikupljati podatke u svrhu zdravstvene zaštite (na primer, kao deo našeg koncepta zdravstvene zaštite) i kliničkog istraživanja. Možemo da pribavljamo ili kreiramo fotografije, video zapise i zvučne zapise u kojima može biti moguće da budete identifikovani (na primer, za naša medijska saopštenja ili pomoću naših bezbednosnih kamera), za šta možemo da tražimo dodatni pristanak. Takođe možemo da prikupljamo podatke o licima koja ulaze u određene objekte i vremenu ulaska, ili licima koja imaju pravo pristupa (uključujući u vezi sa kontrolom pristupa, na osnovu podataka o registraciji ili liste posetilaca, itd.), licima koja učestvuju u događajima ili kliničkim ispitivanjima, i licima koja koriste našu infrastrukturu i sisteme, i vremenu kada ih koriste. Osim toga, prikupljamo i obrađujemo podatke o našim akcionarima i drugim investitorima, pored podataka o poslovnom odnosu, uključujući informacije za registre, u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i događajima (na primer, skupštine akcionara). Period zadržavanja ovih podataka zavisi od svrhe obrade, i ograničen je na ono što je neophodno. Ovaj period varira od nekoliko dana za mnoge bezbednosne kamere, do nekoliko nedelja za praćenje kontakata i podatke o posetiocu, koji se uobičajeno čuvaju 3meseca, do nekoliko godina ili više za izveštaje o kliničkim ispitivanjima i događaje sa slikama. Podaci u vezi sa Vama kao akcionarom ili investitorom čuvaju se u skladu sa korporativnim zakonom, ali u svakom slučaju tokom celokupnog trajanja Vašeg ulaganja.

Većinu podataka utvrđenu u ovom odeljku 3 dobijamo od Vas (putem obrazaca, kada komunicirate sa nama, u kontekstu zaključivanja ugovora, kada koristite veb lokaciju, itd.). Niste dužni, niti se od Vas traži da nam dostavite podatke, osim u određenim slučajevima, na primer u okviru obavezujućih koncepata zdravstvene zaštite (zakonske obaveze). Ako želite da sa nama zaključujete ugovore ili koristite naše usluge, takođe morate da nam dostavite određene podatke, naročito podatke o poslovnom odnosu, podatke u vezi sa ugovorom i podatke o registraciji, kao deo Vaših ugovornih obaveza, da bismo mogli da realizujemo ugovor u skladu sa tim. Kada koristite našu veb lokaciju, ne može se izbeći obrada tehničkih podataka. Ako želite da dobijete pristup određenim sistemima ili objektima, takođe nam morate dostaviti podatke o registraciji. Međutim, u slučaju podataka o ponašanju i prioritetima, generalno imate mogućnost da se usprotivite ili uskratite pristanak.

Pružamo Vam određene usluge samo ako nam dostavite podatke o registraciji, zato što mi ili naši ugovorni partneri želimo da znamo ko koristi naše usluge ili ko je prihvatio poziv na događaj, zato što je to tehnički zahtev ili zato što želimo da komuniciramo sa Vama. Ako Vi ili lice koje zastupate (na primer, Vaš poslodavac) želite da zaključite ili realizujete ugovor sa nama, od Vas moramo da prikupimo podatke o poslovnom odnosu, podatke u vezi sa ugovorom i podatke o komunikaciji, a obrađujemo tehničke podatke ako želite da koristite našu veb lokaciju ili druge elektronske ponude u ovu svrhu. Ako nam ne dostavite neophodne podatke za zaključivanje i realizaciju ugovora, možete da očekujete da možemo odbiti da zaključimo ugovor, da time možete da prekršite ugovor, ili da mi nećemo realizovati ugovor. Slično tome, možemo da prosledimo odgovor na Vaš zahtev samo ako obradimo podatke o komunikaciji i, ako komunicirate sa nama na mreži, moguće i tehničke podatke. Takođe, korišćenje naše veb lokacije nije moguće ako ne primimo tehničke podatke.

U meri u kojoj to nije nezakonito, takođe prikupljamo podatke iz javnih izvora ili primamo podatke od drugih kompanija u okviru grupe, od organa vlasti i ostalih trećih strana.

Kategorije ličnih podataka koje primamo o Vama od trećih strana uključuju, naročito, informacije iz javnih registara, informacije koje primamo u vezi sa upravnim i sudskim postupcima, informacije u vezi sa Vašom profesionalnom funkcijom i aktivnostima (da bismo, na primer, mogli da zaključujemo i obrađujemo transakcije sa Vašim poslodavcem bez Vaše pomoći), informacije o Vama iz korespondencije i sastanaka sa trećim licima, kreditne informacije (kada poslujemo sa Vama kao fizičkim licem), informacije o Vama koje lica koja su povezana sa Vama (članovi porodice, savetnici, zakonski zastupnici, itd.) dele sa nama da bismo mogli da zaključujemo ili realizujemo ugovore sa Vama ili koji uključuju Vas (na primer, adresa isporuke, reference, punomoćja), informacije o usaglašenosti sa pravnim zahtevima kao što su oni koji se odnose na sprečavanje prevare i borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, izvozna ograničenja, informacije od banaka, osiguravajućih društava, naših prodajnih i drugih ugovornih partnera o Vašem korišćenju ili pružanju usluga (na primer, plaćanja, kupovine, itd.), informacije iz medija i sa interneta o Vašem korišćenju ili pružanju usluga (na primer, izvršena plaćanja, kupovine, itd.), informacije iz medija i sa interneta o Vama (kada je odgovarajuće u određenom slučaju, recenzije u medijima, klinička istraživanja, itd.), Vašu adresu i moguće interese i druge sociodemografske podatke (naročito u marketinške svrhe i svrhe istraživanja) i podatke u vezi sa korišćenjem veb lokacija i ponuda na mreži trećih strana kada se takvo korišćenje može povezati sa Vama.

4. U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo u svrhe objašnjene u nastavku. Dodatne informacije utvrđene su u odeljku ‎11 i odeljku ‎12 za usluge na mreži. Ove svrhe i njihovi ciljevi predstavljaju naše interese i, potencijalno, interese trećih strana. Dodatne informacije o pravnom osnovu naše obrade potražite u odeljku ‎5.

Vaše podatke obrađujemo u sledeće svrhe: da bismo Vam obezbedili naše proizvode, uređaje i tekuću terapiju. U ovu svrhu, koristimo naročito podatke o komunikaciji, podatke o poslovnom odnosu, podatke u vezi sa ugovorom i zdravstvene podatke pacijenta

Vaše podatke obrađujemo da bismo isporučili naše proizvode na Vašu kućnu adresu, ili adresu ordinacije Vašeg pružaoca zdravstvenih usluga. Vaše podatke (na primer, medicinsku evidenciju i MR snimke) obrađujemo da bismo prilagodili proizvode Vašem konkretnom medicinskom stanju i dijagnozi (na primer, da bismo kreirali mapu nizova). Vaše podatke obrađujemo da bismo Vam obezbedili početnu i tekuću podršku u vezi sa Vašom terapijom kod kuće ili u ordinaciji Vašeg pružaoca zdravstvenih usluga (na primer, tehnička podrška za uređaj, nadgledanje pridržavanja korišćenja uređaja). Vaše podatke obrađujemo da bismo Vam pomogli sa prosleđivanjem zahteva za obeštećenje Vašem osiguravajućem društvu.

Vaše podatke obrađujemo u svrhe povezane sa komunikacijom sa Vama, naročito u vezi sa odgovorom na upite i ostvarivanjem Vaših prava (odeljak ‎10), i da bismo mogli da stupimo sa Vama u kontakt u slučaju upita. U ovu svrhu, koristimo naročito podatke o komunikaciji, podatke o poslovnom odnosu, i podatke o registraciji u vezi sa ponudama i uslugama koje koristite. Ove podatke čuvamo da bismo dokumentovali našu komunikaciju sa Vama, u svrhe obuke, radi kontrole kvaliteta i odgovora na upite.

Gorenavedeno uključuje sve svrhe u vezi sa kojima komuniciramo sa Vama, bilo u kontekstu korisničke podrške ili saveta, tekuće podrške za Vašu Novocure terapiju, pomoći oko obeštećenja od osiguravajuće kuće u vezi sa našim proizvodima, potvrde identiteta kada koristite veb lokaciju, kao i radi obuke i kontrole kvaliteta (na primer, kod korisničke podrške). Dodatno obrađujemo podatke o komunikaciji da bismo mogli da komuniciramo sa Vama putem e-pošte, telefona, pošte, i putem društvenih medija. Komunikacija sa Vama uobičajeno se odvija u vezi sa drugim svrhama obrade, na primer, da bismo mogli da pružimo usluge ili odgovorimo na zahtev za pristup. Naša obrada takođe služi da dokumentuje komunikaciju i njen sadržaj.

Podatke obrađujemo u cilju zaključivanja, realizacije ugovornih odnosa i upravljanja njima.

Zaključujemo različite ugovore sa našim poslovnim i privatnim klijentima, dobavljačima, podizvođačima i drugim stranama, kao što su partneri na projektima ili strane u sudskim postupcima. Naročito, obrađujemo podatke o poslovnom odnosu, podatke u vezi sa ugovorom i podatke o komunikaciji i, u zavisnosti od okolnosti, podatke o registraciji u vezi sa klijentom ili licima u čiju korist je klijent primio uslugu.

U periodu koji prethodi poslovnom odnosu, prikupljaju se lični podaci, naročito podaci o poslovnim odnosima, podaci u vezi sa ugovorom i podaci o komunikaciji, od potencijalnih klijenata ili drugih ugovornih partnera (na primer, u obrascu narudžbenice ili ugovoru), ili proističu iz komunikacije. U vezi sa zaključivanjem ugovora, obrađujemo podatke da bismo pristupili kreditnoj sposobnosti i stupili u odnos sa klijentom. U nekim slučajevima, ove informacije se pregledaju u svrhu naše usaglašenosti sa pravnim zahtevima.

U okviru realizacije ugovornih odnosa, obrađujemo podatke radi upravljanja odnosima sa klijentima, pružanja i potraživanja ugovornih usluga (što obuhvata uključivanje trećih strana), pružanja pomoći Vašem lekaru da nastavi sa odgovarajućim načinom korišćenja naših proizvoda, radi davanja saveta i korisničke podrške. Sprovođenje pravnih zahteva koji proističu iz ugovora (naplata dugovanja, sudski postupci, itd.) takođe predstavlja deo realizacije, kao i računovodstvo, raskid ugovora i javna komunikacija.

Podatke obrađujemo u marketinške svrhe i svrhe oglašavanja i upravljanja odnosima, na primer, da bismo slali pacijentima, klijentima i drugim ugovornim partnerima personalizovano oglašavanje za proizvode i usluge od nas ili trećih strana. To može biti u obliku biltena i drugih redovnih kontakata (putem e-pošte ili telefona), putem drugih kanala za koje imamo kontakt podatke od Vas, ali i kao deo marketinških kampanja (na primer, događaji itd.), a može da uključuje i besplatne usluge (na primer, pozivnice, vaučere, itd.). Možete se usprotiviti takvom kontaktiranju u bilo kom trenutku (videti odredbe na kraju ovog odeljka ‎4), ili odbiti ili povući saglasnost da se sa Vama kontaktira u marketinške svrhe.

Na primer, ako se saglasite, možemo da Vam šaljemo informacije, reklamne poruke i ponude proizvoda od nas i u obliku štampanog materijala, elektronske komunikacije, ili putem telefona. U ovu svrhu, obrađujemo naročito podatke o komunikaciji i registraciji. Kao i većina kompanija, personalizujemo saopštenja da bismo Vam dostavili prilagođene informacije i ponude koje ispunjavaju Vaše potrebe i interesovanja. Stoga, kombinujemo podatke koje obrađujemo o Vama, prikupljamo podatke o prioritetima i koristimo ih kao osnovu za personalizaciju (videti odeljak 3). Takođe obrađujemo podatke u vezi sa događajima i kliničkim ispitivanjima.

Upravljanje odnosima uključuje obraćanje postojećim klijentima i njihovim osobama za kontakt, moguće personalizovano, na osnovu podataka o ponašanju i prioritetima. U kontekstu upravljanja odnosima, takođe možemo da rukujemo sistemom za upravljanje odnosa sa klijentima („CRM“) u kojem čuvamo podatke o klijentima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima, koji su neophodni za upravljanje odnosima, na primer, podatke o osobama za kontakt, istoriji odnosa (na primer, informacije o kupljenim ili isporučenim proizvodima i uslugama, interakcijama, itd.), interesovanjima, marketinškim merama (bilteni, pozivnice za događaje, itd.), i druge informacije.

Sva ova obrada nam je važna ne samo da bismo podsticali naše ponude što je delotvornije moguće, već da bismo naš odnos sa klijentima i ostalim trećim stranama učinili ličnijim i pozitivnijim, da bismo se usmerili na najvažnije odnose i što efikasnije koristili naše resurse.

Vaše podatke obrađujemo u cilju razvijanja proizvoda, da bismo poboljšali naše zdravstvene usluge i operacije, i radi kliničkog i istraživačkog razvoja.

Težimo stalnom razvijanju i poboljšavanju naših proizvoda i usluga. U tom smislu, analiziramo koje grupe ljudi koriste određene proizvode, za koje lečenje i na koji način, i kako se novi proizvodi i usluge mogu dizajnirati. Takođe sprovodimo redovnu analizu kliničkih istraživanja na našim proizvodima (na primer, trajanje korišćenja, korisnost, ishodi lečenja pacijenta i kontrola kvaliteta). To nam omogućava da bolje razumemo kako se naši proizvodi koriste, da procenimo njihovu delotvornost u lečenju naših kliničkih pacijenata, i da ih na osnovu toga optimizujemo i poboljšamo. U tom smislu, naročito obrađujemo podatke o poslovnom odnosu, podatke o ponašanju i prioritetima, ali i podatke o komunikaciji i informacije iz anketa za klijente, upitnika, studija, i druge informacije. U ove svrhe koristimo pseudonimizovane ili anonimizovane podatke u najvećoj mogućoj meri.

Dodatno obrađujemo Vaše podatke u cilju istraživanja tržišta.

U okviru našeg istraživanja tržišta, analiziramo kako se krećete po našoj veb lokaciji da bismo bolje razumeli koji proizvodi Vas interesuju (više detalja potražite u odeljku ‎11). Ovo nam pomaže da razumemo tržišnu prihvaćenost postojećih proizvoda i usluga, i tržišni potencijal novih proizvoda i usluga. U tom smislu, naročito obrađujemo podatke o poslovnom odnosu, podatke o ponašanju i prioritetima, ali i podatke o komunikaciji i informacije iz anketa za klijente, upitnika, studija, i druge informacije. U ove svrhe koristimo pseudonimizovane ili anonimizovane podatke u najvećoj mogućoj meri. Takođe možemo koristiti usluge nadgledanja medija ili sami sprovoditi nadgledanje medija i obrađivati lične podatke da bismo sprovodili nadgledanje medija, ili razumeli i odgovorili na trenutna dešavanja i trendove.

Vaše podatke možemo da obrađujemo i u bezbednosne svrhe i svrhe kontrole pristupa.

Stalno revidiramo i poboljšavamo odgovarajuću bezbednost naše IT i druge infrastrukture (na primer, objekata). Kao i sve kompanije, ne možemo uz apsolutnu sigurnost da isključimo kršenja bezbednosti podataka, ali ulažemo sve napore da smanjimo rizike. Stoga podatke obrađujemo, na primer, u svrhu nadgledanja, inspekcije, analize i testiranja naših mreža i IT infrastrukture, provera sistema i grešaka, dokumentovanja, i u kontekstu kreiranja rezervnih kopija. Kontrole pristupa uključuju kontrolu pristupa elektronskim sistemima (na primer, prijavljivanje na korisničke naloge), kao i kontrole fizičkog pristupa (na primer, pristup objektima). U bezbednosne svrhe (da bismo sprečili i istražili incidente), takođe održavamo protokole pristupa i liste posetilaca

Lične podatke obrađujemo u cilju poštovanja zakona, smernica i preporuka organa vlasti i internih propisa („Usaglašenost“).

Ovo obuhvata, na primer, sprovođenje koncepata zdravstvene bezbednosti ili propisane borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U određenim slučajevima, od nas se može tražiti i da pružimo određena pojašnjenja o našim klijentima („Upoznajte svog klijenta“), ili da podnesemo izveštaj organima vlasti. Obaveze u vezi sa otkrivanjem informacija ili podnošenjem izveštaja, na primer, u vezi sa obavezama nadzora i poreskim obavezama, takođe zahtevaju ili podrazumevaju obradu podataka, na primer, obaveze arhiviranja i sprečavanja, otkrivanja i istrage krivičnih dela i drugih kršenja zakona. Ovo takođe uključuje primanje i obradu pritužbi i drugih izveštaja, nadgledanje komunikacije, sprovođenje internih istraga ili otkrivanje dokumenata organima vlasti ako imamo dovoljno razloga za to, ili ako smo u zakonskoj obavezi da to učinimo. Vaše lične podatke takođe možemo da obrađujemo u vezi sa spoljnim istragama, na primer, od strane organa za sprovođenje zakona ili nadzornog organa ili ovlašćenog privatnog subjekta. Osim toga, obrađujemo podatke da bismo služili našim akcionarima i drugim investitorima i ispunili naše obaveze u tom pogledu. U sve navedene svrhe, obrađujemo naročito podatke o poslovnom odnosu, podatke u vezi sa ugovorom i podatke o komunikaciji, ali, pod određenim uslovima, i podatke o ponašanju i podatke iz kategorije „drugi podaci“. Pravne obaveze mogu da proističu prema švajcarskom zakonu, ali i inostranim propisima kojima podležemo, kao i sopstvenim propisima, standardima branše, našem sopstvenom „korporativnom upravljanju“ i uputstvima i zahtevima organa vlasti.

Podatke takođe obrađujemo u svrhe našeg upravljanja rizikom i u okviru našeg korporativnog upravljanja, uključujući poslovnu organizaciju i razvoj.

U ove svrhe, naročito obrađujemo podatke o poslovnom odnosu, podatke u vezi sa ugovorom, registracijom i tehničke podatke, ali i podatke o ponašanju i podatke o komunikaciji. Na primer, u okviru našeg upravljanja finansijama, moramo da nadgledamo našu aktivu i pasivu, i da izbegnemo da postanemo žrtve kriminala i zloupotrebe, usled čega od nas može da se zahteva da analiziramo podatke u pogledu relevantnih šablona takvih aktivnosti. U kontekstu planiranja naših resursa i organizovanja naših operacija, možda ćemo morati da procenimo i obradimo podatke u vezi sa korišćenjem naših usluga i drugih ponuda, ili da delimo informacije o tome sa drugima (na primer, sa eksternim partnerima), što može da uključuje i Vaše podatke. Isto važi za usluge koje nama pružaju treće strane. U okviru našeg razvoja poslovanja, možemo da prodajemo organizacije, delove organizacija ili kompanije drugima, ili da vršimo njihovu akviziciju od drugih ili da zaključujemo partnerstva, što takođe može da dovede do razmene i obrade podataka (uključujući Vaše podatke, na primer, kao klijenta ili dobavljača ili kao predstavnika dobavljača).

Takođe obrađujemo podatke radi javnog interesa u oblasti javnog zdravlja.

Ovo obuhvata, na primer, obezbeđivanje visokih standarda bezbednosti naših Novocure proizvoda i uređaja, personalizaciju i prilagođavanje naših proizvoda konkretnim zdravstvenim stanjima i dijagnozama naših pacijenata (na primer, kreiranjem mape nizova) da bismo im obezbedili odgovarajuće lečenje.

Vaše podatke možemo da obrađujemo u dodatne svrhe, na primer, u okviru naših internih procesa i administracije.

Ove dodatne svrhe uključuju, na primer, svrhe obuke i edukativne svrhe, administrativne svrhe (kao što su upravljanje podacima o poslovnim odnosima, računovodstvo i arhiviranje podataka, kao i testiranje, upravljanje i stalno poboljšavanje IT infrastrukture), zaštitu naših prava (na primer, za sprovođenje potraživanja u sudovima ili van njih, i pred vlastima u Švajcarskoj i inostranstvu, ili u svrhu odbrane od tužbi, na primer čuvanjem dokaza, sprovođenjem zakonskih procena i učešćem u sudskim ili upravnim postupcima), ocenjivanje i poboljšanje internih procesa. Ovo takođe obuhvata zaštitu drugih legitimnih interesa koji se ne mogu navesti u celosti.

5. Po kom osnovu obrađujemo Vaše podatke?

Kada zahtevamo Vašu saglasnost zaodređene aktivnosti obrade (na primer, za obradu osetljivih ličnih podataka, za javnu upotrebu fotografija, za marketinšku poštu, upravljanje oglašavanjem i analizu ponašanja na veb lokaciji), obavestićemo Vas zasebno o relevantnim svrhama obrade. Možete da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku sa dejstvom na budućnost tako što ćete nam dostaviti pisano obaveštenje (putem pošte) ili, osim ako nije drugačije naznačeno ili ugovoreno, tako što ćete nam poslati e-poruku; pogledajte naše kontakt podatke u odeljku ‎2. Za povlačenje saglasnosti za praćenje na mreži, pogledajte odeljak ‎11. Ako imate korisnički nalog, takođe možete da povučete saglasnost ili da nam se obratite i putem relevantne veb lokacije ili druge usluge, kako je primenljivo. Nakon što primimo obaveštenje o povlačenju saglasnosti, više nećemo obrađivati Vaše informacije u svrhe za koje ste se saglasili, osim ako nemamo drugi pravni osnov da to činimo. Međutim, povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre povlačenja.

Ako ne tražimo saglasnost za obradu, obrada Vaših ličnih podataka oslanja se na zahteve za obradu radi pokretanja ili sprovođenja ugovora sa Vama (ili subjektom koga zastupate) ili na naše legitimne interese ili legitimne interese treće strane kod konkretne obrade, naročito kod ostvarivanja svrha i ciljeva utvrđenih u odeljku ‎4 i kod sprovođenja povezanih mera. Ovo takođe obuhvata obradu Vaših ličnih podataka u cilju zaštite vitalnih interesa lica na koja se podaci odnose, radi javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, ili poštovanja zakonskih propisa, kada poštovanje propisa nije prepoznato kao pravni osnov prema važećem zakonu o zaštiti ličnih podataka (na primer, u slučaju GDPR, zakona u Evropskom ekonomskom prostoru (EEP) i u slučaju DPA, švajcarskog zakona). Ovo takođe obuhvata marketing naših proizvoda i usluga, interes da bolje razumemo naša tržišta i upravljamo našom kompanijom i dodatno je razvijamo, uključujući njene operacije, na bezbedan i efikasan način.

Ako primamo osetljive lične podatke (na primer, zdravstvene podatke, biometrijske podatke u svrhe identifikacije, podatke o političkim stavovima, i religijskim ili filozofskim uverenjima), možemo da obrađujemo Vaše podatke po drugim pravnim osnovama, na primer, u slučaju spora, kako se zahteva u vezi sa mogućom parnicom ili radi sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva. U nekim slučajevima, mogu da važe drugi pravni osnovi, o kojima ćemo Vas zasebno obavestiti ako je potrebno.

6. Sa kim delimo Vaše podatke?

U vezi sa našim kontaktima, veb lokacijom, našim uslugama i proizvodima, našim zakonskim obavezama ili drugačije, štiteći naše legitimne interese i u druge svrhe utvrđene u odeljku ‎4, možemo da otkrivamo Vaše lične podatke trećim stranama, naročito sledećim kategorijama primalaca:

 • Kompanije grupe: Lista kompanija grupe nalazi se na adresi https://www.novocure.com/our-global-community/. Ove kompanije grupe mogu da koriste podatke u skladu sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti u iste svrhe kao i mi (videti odeljak ‎4). Takođe možemo da otkrivamo zdravstvene podatke našim kompanijama grupe.

Kompanije grupe imaju pristup naročito Vašim podacima o poslovnom odnosu, podacima u vezi sa ugovorom, kao i podacima o ponašanju i prioritetima, da bi Vam ponudile svoj sopstveni asortiman proizvoda i usluga, ili da bi ih oglašavale. Ako želite da se usprotivite otkrivanju i korišćenju podataka u marketinške svrhe, to možete da učinite preko nas (odeljak ‎2), čak i ako se obrada odnosi na drugu kompaniju grupe, nakon što su podaci već preneti. Takođe otkrivamo podatke drugim kompanijama grupe za određene proizvode i usluge, na primer, ako određeni proizvodi i usluge potiču od drugih kompanija grupe gde mi samo koordiniramo sprovođenje.

 • Pružaoci usluga: Sarađujemo sa pružaocima usluga u Švajcarskoj i inostranstvu koji obrađuju Vaše podatke u naše ime ili kao zajednički kontrolori podataka sa nama, ili koji primaju podatke o Vama od nas kao zasebni kontrolori podataka (na primer, pružaoci IT usluga, pružaoci usluga oglašavanja, kompanije za bezbednost, itd.). Ovo može da obuhvata zdravstvene podatke. Više informacija o pružaocima usluga za veb lokaciju, potražite u odeljku ‎11.

Da bismo naše proizvode i usluge mogli efikasno da isporučimo i fokusiramo se na naše osnovne kompetencije, pribavljamo usluge trećih strana u različitim oblastima. Ovo obuhvata, na primer, IT usluge, marketinške, prodajne, komunikacione usluge ili usluge štampe, upravljanje objektima, bezbednost i čišćenje, organizovanje kliničkih ispitivanja i događaja, pružaoce usluga provere adrese (na primer, da bismo ažurirali liste adresa u slučaju promene lokacije), mere za sprečavanje prevare i usluge konsultantskih kompanija, advokata, banaka, osiguravača i telekomunikacionih kompanija. U svakom slučaju, ovim pružaocima usluga otkrivamo podatke koji su im neophodni za njihove usluge, a koji se mogu odnositi i na Vas. Ovi pružaoci usluga takođe mogu da koriste ove podatke u sopstvene svrhe, na primer, informacije o dospelim potraživanjima i Vašoj istoriji plaćanja u slučaju agencija koje pružaju kreditne informacije ili anonimizovane podatke u cilju poboljšanja svojih usluga. Osim toga, zaključujemo ugovore sa ovim pružaocima usluga koji uključuju odredbe o zaštiti podataka kada takva zaštita ne proističe iz zakona.

 • ‎11).

Ako delujete u svojstvu zaposlenog kompanije sa kojom imamo zaključen ugovor, radi realizacije ovog ugovora može biti potrebno da obavestimo kompaniju, na primer, o načinu na koji ste koristili naše usluge. Partneri za saradnju i partneri u oglašavanju primaju od nas odabrane podatke o poslovnom odnosu, podatke u vezi sa ugovorom, podatke o ponašanju i prioritetima, da bi mogli da sprovode analizu koja se ne odnosi na ličnost u svojoj oblasti (na primer, o broju naših klijenata koji su pregledali njihove reklamne poruke) i, sa druge strane, da bi mogli da koriste podatke u svrhe oglašavanja (uključujući ciljanje na Vas). Na primer, partneri u oglašavanju će moći da komuniciraju sa našim odabranim klijentima i da im šalju naše reklamne poruke.

 • Organi vlasti: Možemo da otkrivamo lične podatke agencijama, sudovima i drugim organima vlasti u Švajcarskoj i u inostranstvu ako smo zakonski obavezani ili ovlašćeni da vršimo takvo otkrivanje, ili ako se to čini neophodnim u cilju zaštite naših interesa. Ovo može da obuhvata zdravstvene podatke. Ovi organi vlasti deluju kao zasebni kontrolori podataka.

Primeri uključuju krivične istrage, policijske mere (na primer, koncepti zdravstvene zaštite, borba protiv nasilja, itd.), regulatorne zahteve i istrage, sudske postupke, obaveze prijavljivanja i predsudske i vansudske postupke, kao i zakonske obaveze pružanja informacija i saradnje. Podaci se takođe mogu otkriti ako želimo da pribavimo informacije od javnih organa, na primer, da bismo obrazložili zahtev za informacijama ili zato što moramo da navedemo za koje lice su nam potrebne informacije (na primer, iz registra).

 • Pružalac zdravstvenih usluga i druga lica: Vaše informacije delimo sa pružaocima zdravstvenih usluga, što može biti neophodno u vezi sa Vašom Novocure terapijom, kao i sa trećim stranama u meri u kojoj je to potrebno da bismo ostvarivali ciljeve utvrđene u odeljku ‎4, na primer, primaocima usluga, članovima porodice, istraživačkim organizacijama, medijima i udruženjima u kojima mi učestvujemo, ili ako Vi budete uključeni u neku od naših publikacija.

Ostali primaoci uključuju, na primer, pružaoce zdravstvenih usluga, članove porodice ili druga lica koja Vi identifikujete, platioce zdravstvenih usluga, primaoce isporuke ili eksterne primaoce plaćanja koje Vi navedete, patologe, islednike, pogrebna preduzeća, istraživačke organizacije, lica uključena u upravne ili sudske postupke, ili ostale treće strane u vezi sa zastupničkim odnosima (na primer, ako delimo Vaše podatke sa Vašim advokatom ili Vašom bankom). Ako sarađujemo sa medijima i delimo materijale sa njima (na primer, fotografije), to može takođe da utiče na Vas u zavisnosti od okolnosti. Isto važi ako objavimo sadržaj (na primer, fotografije, intervjue, citate, itd.) na našoj veb lokaciji ili u našim drugim publikacijama. U okviru našeg razvoja poslovanja, možemo da prodajemo organizacije, delove organizacija ili kompanije drugima, ili da vršimo njihovu akviziciju od drugih ili da zaključujemo partnerstva, što može da dovede i do otkrivanja podataka (uključujući Vaše, na primer, kao klijenta ili dobavljača ili kao predstavnika dobavljača) licima uključenim u ove transakcije. U vezi sa komunikacijom sa konkurentima, organizacijama, udruženjima i drugim telima branše, mogu se razmenjivati podaci koji takođe utiču na Vas.

Sve ove kategorije primalaca mogu da uključuju treće strane, tako da se Vaši podaci mogu otkriti i njima. Možemo da ograničimo obradu od strane određenih trećih strana (na primer, pružaoci IT usluga), ali ne i od drugih (na primer, organi vlasti, banke, itd.).

Osim toga, omogućavamo određenim trećim stranama (na primer, fotografi za štampu, pružaoci alatki na našoj veb lokaciji, itd.) da prikupljaju lične podatke od Vas na našoj veb lokaciji i na događajima koje mi organizujemo. Kada nemamo kontrolu nad ovim prikupljanjem podataka, navedene treće strane predstavljaju jedine kontrolore podataka. Ako ste zabrinuti ili želite da ostvarite svoja prava na zaštitu podataka, obratite se direktno ovim trećim stranama. Pogledajte odeljak ‎11 za veb lokaciju.

7. Da li se Vaši lični podaci otkrivaju u inostranstvu?

Kako je objašnjeno u odeljku ‎6, Vaše podatke otkrivamo drugim stranama. Neke od njih se ne nalaze u Švajcarskoj. Vaši podaci stoga mogu da se obrađuju i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama; u izuzetnim slučajevima, u bilo kojoj zemlji na svetu.

Pripadamo kompaniji Novocure Limited, globalnoj grupi povezanih društava sa bazama podataka u različitim zemljama. Lični podaci koje prikupljamo mogu da se prenose, čuvaju i na drugi način obrađuju na različitim destinacijama izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP“), uključujući zemlje čije odredbe o zaštiti podataka nisu uporedive sa onima u zemljama EEP u kojima su Vaši lični podaci prikupljeni ili pruženi. Kompanija Novocure ima međunarodno prisustvo, i takođe mora da deli Vaše podatke u ugovorne ili medicinske svrhe sa takozvanim trećim zemljama u okviru Novocure grupe, naročito sa kompanijom Novocure Inc., koja ima poslovno sedište na adresi Portsmouth NH, Malvern PA, New York NY, SAD). U meri u kojoj se primalac Vaših podataka nalazi u zemlji bez adekvatne zakonom propisane zaštite podataka, zahtevamo od primaoca da poštuju odredbe o zaštiti podataka (u ovu svrhu, koristimo trenutne standardne ugovorne klauzule Evropske komisije, kojima se može pristupiti ovde, ovde, ovde i koristićemo revidirane standardne ugovorne klauzule Evropske komisije kojima se može pristupiti ovde, nakon što stupe na snagu), osim ako primalac ne podleže zakonski prihvaćenom skupu pravila kojim se obezbeđuje zaštita podataka, i osim u slučaju da ne možemo da se oslonimo na izuzimanje od obaveza. Izuzimanje od obaveza može da se primenjuje, na primer, u slučaju sudskog postupka u inostranstvu, ali i u slučajevima preovlađujućeg javnog interesa, ili ako se otkrivanje zahteva zbog realizacije ugovora, ako ste se saglasili ili ako ste Vi učinili podatke generalno dostupnim i niste se usprotivili obradi. Više informacija

Mnoge zemlje izvan Švajcarske ili EEP trenutno nemaju zakone kojima se obezbeđuje adekvatan stepen zaštite podataka prema DPA ili GDPR. Navedeni ugovorni aranžmani u određenoj meri nadoknađuju ovu slabiju ili nedostajuću pravnu zaštitu. Međutim, ugovorne mere opreza ne mogu da eliminišu sve rizike (naročito pristup od strane državnih organa u inostranstvu). Morate biti svesni ovih preostalih rizika, čak i ako mogu biti mali u pojedinačnom slučaju, a mi preduzimamo dodatne mere (na primer, pseudonimizacija ili anonimizacija) da bismo ih maksimalno smanjili.

Imajte u vidu da se podaci razmenjeni putem interneta često usmeravaju kroz treće zemlje. Vaši podaci stoga mogu da se pošalju u inostranstvo čak i kada se pošiljalac i primalac nalaze u istoj zemlji.

8. Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo onoliko dugo koliko se to zahteva našim svrhama obrade, zakonskim periodima zadržavanja i našim legitimnim interesima za dokumentovanje i čuvanje dokaza, ili ako njihovo skladištenje predstavlja tehnički zahtev. Dodatne informacije o odgovarajućim periodima skladištenja i obrade za pojedinačne kategorije podataka potražite u odeljku ‎3, a o kolačićima u odeljku ‎11. Ako ne postoje suprotne zakonske ili ugovorne obaveze, obrisaćemo ili anonimizovati Vaše podatke nakon isteka perioda skladištenja ili obrade u okviru naše uobičajene procedure.

Svrhe dokumentovanja i dokazivanja uključuju naš interes da dokumentujemo obradu, interakcije i druge činjenice u pogledu pravnih zahteva, nedoslednosti, zahteva u vezi sa informacionim tehnologijama i bezbednošću infrastrukture i iskazivanja dobrog korporativnog upravljanja i usaglašenosti. Zadržavanje može da predstavlja tehnički zahtev ako određeni podaci ne mogu da se razdvoje od drugih podataka, i stoga moramo da ih čuvamo zajedno sa njima (na primer, u slučaju rezervnih kopija ili sistema za upravljanje dokumentima).

9. Kako štitimo Vaše podatke?

Preduzimamo odgovarajuće bezbednosne mere da bismo održavali neophodnu bezbednost Vaših ličnih podataka i obezbedili njihovu poverljivost, integritet i dostupnost, kao i da bismo ih zaštitili od neovlašćene i nezakonite obrade i da bismo ublažili rizik od gubitka, slučajne izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa.

Tehničke i organizacione bezbednosne mere mogu da uključuju šifrovanje i pseudonimizaciju podataka, vođenje evidencije, ograničenja pristupa, čuvanje rezervnih kopija, davanje uputstava našim zaposlenima, zaključivanje ugovora o poverljivosti, i nadgledanje. Vaše podatke koji se pošalju putem naše veb lokacije štitimo odgovarajućim šifrovanjem dok su u tranzitu. Međutim, možemo da obezbedimo samo područja u našoj kontroli. Zahtevamo da i naša lica koja obrađuju podatke preduzmu odgovarajuće bezbednosne mere. Međutim, bezbednosni rizici se nikada ne mogu u potpunosti isključiti; preostali rizici su neizbežni.

10. Koja su Vaša prava?

Važeći zakoni o zaštiti podataka daju Vam pravo da se u određenim okolnostima usprotivite obradi Vaših podataka, posebno u svrhe direktnog marketinga, profilisanja koje se vrši u svrhe direktnog marketinga, i drugih legitimnih interesa za obradu.

Da biste lakše kontrolisali obradu svojih ličnih podataka, imate sledeća prava u vezi sa našom obradom Vaših podataka, u zavisnosti od važećeg zakona o zaštiti podataka:

 • pravo da zahtevate informacije od nas u pogledu toga da li obrađujemo podatke od Vas i koje podatke obrađujemo;
 • pravo da tražite da ispravimo podatke ako su neprecizni;
 • pravo da zahtevate da izbrišemo podatke;
 • pravo da zahtevate da obezbedimo određene lične podatke u uobičajeno korišćenom elektronskom formatu ili da ih prenesemo drugom kontroloru podataka;
 • pravo da povučete saglasnost kada je naša obrada zasnovana na Vašoj saglasnosti;
 • pravo da primite, na zahtev, dodatne informacije koje su korisne za ostvarivanje ovih prava.

Ako želite da ostvarite gorenavedena prava u odnosu na nas (ili neku od naših kompanija grupe), obratite nam se pisanim putem, u našim prostorijama ili, osim ako nije konkretno drugačije naznačeno ili dogovoreno, putem e-pošte; naše kontakt podatke pronaći ćete u odeljku ‎2. Da bismo mogli da sprečimo zloupotrebu, potrebno je da Vas identifikujemo (na primer, putem kopije Vaše lične karte, osim ako identifikacija nije moguća na drugi način).

Takođe imate ova prava u odnosu na druge strane koje sarađuju sa nama kao zasebni kontrolori podataka – obratite im se direktno ako želite da ostvarite svoja prava u vezi sa njihovom obradom. Informacije o našim glavnim partnerima i pružaocima usluga pronaći ćete u odeljku ‎6, a dodatne informacije u odeljku ‎11.

Imajte u vidu da se na ova prava primenjuju uslovi, izuzeci ili ograničenja prema važećem zakonu o zaštiti podataka (na primer, da bi se zaštitile treće strane ili poslovne tajne). Obavestićemo Vas u skladu sa tim, kada je primenljivo.

Naročito, možda ćemo morati da nastavimo da obrađujemo i čuvamo Vaše lične podatke da bismo realizovali ugovor sa Vama, zaštitili svoje sopstvene zakonite interese, kao što su tvrdnje u pogledu pravnih zahteva, njihovo ostvarivanje ili odbrana od njih, ili da bismo poštovali zakonske obaveze. U meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno, naročito da bismo zaštitili prava i slobode drugih lica na koja se podaci odnose i legitimne interese, takođe možemo da odbijemo zahtev lica na koje se podaci odnose u celosti ili delimično (na primer, redigovanjem sadržaja koji se tiče trećih strana ili naših poslovnih tajni).

Ako niste saglasni sa načinom na koji se ophodimo sa Vašim pravima ili sa našim praksama zaštite podataka, obavestite nas ili našeg Službenika za zaštitu podataka (odeljak ‎2). Ako se nalazite u EEP, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švajcarskoj, takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka u Vašoj zemlji. Listu organa vlasti u EEP možete pronaći ovde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Nadzornom organu u UK možete se obratiti ovde: https://ico.org.uk/global/contact-us/. Nadležnom organu u Švajcarskoj možete se obratiti ovde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html.

11. Da li koristimo praćenje na mreži i tehnike oglašavanja na mreži?

Koristimo različite tehnike na našim veb lokacijama koje omogućavaju nama i trećim stranama koje angažujemo da Vas prepoznamo dok koristite našu veb lokaciju, i moguće, da Vas pratimo tokom nekoliko poseta. U ovom odeljku, navedene su informacije u vezi sa tim.

U suštini, želimo da napravimo razliku između pristupa sa Vaše strane (putem Vašeg sistema) i pristupa drugih korisnika, da bismo mogli da obezbedimo funkcionalnost veb lokacije i sprovedemo analizu i personalizaciju. Ne nameravamo da utvrđujemo Vaš identitet, čak ni ako je to moguće kada mi ili treće strane koje angažujemo možemo da Vas identifikujemo kombinovanjem sa podacima o registraciji. Međutim, čak i bez podataka o registraciji, tehnologije koje koristimo osmišljene su na takav način da Vi budete prepoznati kao pojedinačni posetilac svakog puta kada pristupite veb lokaciji, na primer, od strane našeg servera (ili servera trećih strana) koji Vama ili Vašem pregledaču dodeljuju poseban identifikacioni broj (takozvani „kolačić“).

Kolačići predstavljaju pojedinačne šifre (na primer, serijski broj) koje naš server ili server naših pružalaca usluga ili partnera u oglašavanju prenosi Vašem sistemu kada se povežete na našu veb lokaciju, i koje Vaš sistem (pregledač, mobilni telefon) prihvata i skladišti do podešenog vremena isteka. Vaš sistem prenosi ove šifre našem serveru ili serveru treće strane prilikom svakog dodatnog pristupa. Na taj način, Vi ste prepoznati čak i ako Vaš identitet nije poznat.

Mogu se koristiti druge tehnologije za Vaše prepoznavanje uz određeni stepen verovatnoće (tj. da bi se napravila razlika između Vas i drugih korisnika), kao što je „popisivanje“ (engl. „fingerprinting“). Kod popisivanja, kombinuju se Vaša IP adresa, pregledač koji koristite, rezolucija ekrana, podešavanja jezika i druge informacije koje Vaš sistem saopštava svakom serveru, čime se dobija manje ili više jedinstven „otisak“. Time se omogućava odsustvo kolačića.

Kad god pristupite serveru (na primer,kada koristite neku veb lokaciju ili aplikaciju, ili zato što neka e-poruka uključuje vidljivu ili nevidljivu sliku), Vaša poseta se stoga može „pratiti“. Ako integrišemo ponude od partnera u oglašavanju ili pružaoca usluga alatke za analizu na našoj veb lokaciji, oni mogu da Vas prate na isti način, čak i ako Vaš identitet ne može da se utvrdi u određenom slučaju.

Koristimo ove tehnologije na našoj veb lokaciji, i možemo da dozvolimo određenim trećim stranama da to čine. Međutim, u zavisnosti od svrhe ovih tehnologija, možemo da zatražimo saglasnost pre nego što budu korišćene. Takođe možete da podesite pregledač da blokira ili obmane određene tipove kolačića ili alternativnih tehnologija, ili da izbriše postojeće kolačiće. Takođe možete da dodate softver svom pregledaču koji blokira određeno praćenje trećih strana. Više informacija možete pronaći na stranicama za pomoć Vašeg pregledača (obično za ključnu reč „privatnost“) ili na veb lokacijama trećih strana utvrđenih u nastavku.

Razlikujemo sledeće kategorije „kolačića“ (uključujući druge tehnologije):

 • „kolačići sesije“). Ako ih blokirate, veb lokacija možda neće raditi pravilno. Ostali kolačići su neophodni da bi server skladištio opcije ili informacije (koje ste uneli) nakon isteka sesije (tj. posete veb lokaciji) ako koristite ovu funkciju (na primer podešavanja jezika, saglasnosti, funkcija automatskog prijavljivanja, itd.). Ovi kolačići imaju rok važnosti do 24meseca.

Osim marketinških kolačića, koristimo i druge tehnologije za kontrolisanje oglašavanja na mreži na drugim veb lokacijama, čime smanjujemo rasipanje oglašavanja. Na primer, možemo da prenosimo adrese e-pošte naših korisnika, klijenata i drugih lica kojima želimo da prikažemo reklamne poruke operaterima platformi za oglašavanje (na primer, društveni mediji). Ako su ova lica registrovana kod njih sa istom adresom e-pošte (što platforma za oglašavanje utvrđuje procesom podudaranja), pružaoci usluga prikazuju naše reklamne poruke konkretno tim licima. Pružaoci usluga ne primaju adrese e-pošte lica koja im nisu već poznata. U slučaju poznate adrese e-pošte, međutim, oni će saznati da su ova lica u kontaktu sa nama i koji je sadržaj kojem pristupaju.

Takođe možemo da integrišemo dodatne ponude trećih strana na našoj veb lokaciji, naročito od pružalaca usluga društvenih medija. Ove ponude su podrazumevano deaktivirane. Čim ih aktivirate (na primer, pritiskom na dugme), njihovi pružaoci mogu da utvrde da koristite našu veb lokaciju. Ako imate nalog kod pružaoca usluga, on može da dodeli ove informacije Vama i tako prati Vaše korišćenje ponuda na mreži. Pružaoci usluga obrađuju ove podatke kao zasebni kontrolori podataka.

Trenutno koristimo ponude sledećih pružalaca usluga i partnera u oglašavanju (kada koriste podatke od Vas ili kolačiće podešene na Vašem računaru u svrhe oglašavanja):

 • „Google Analytics“. U svrhe GDPR i DPA, kompanija Google Ireland Ltd. predstavlja kontrolora podataka (obe kompanije u daljem tekstu „Google“). Google prati ponašanje posetilaca naše veb lokacije (trajanje, pregledanje stranica, geografsko područje pristupa, itd.) putem kolačića performansi (videti iznad), i na ovoj osnovi kreira izveštaje za nas o korišćenju naše veb lokacije. Konfigurisali smo ovu uslugu tako da Google skraćuje IP adrese posetilaca u Evropi pre njihovog prosleđivanja u Sjedinjene Američke Države, nakon čega ne može da se utvrdi odakle potiču. Google nam pruža izveštaje i stoga se može smatrati našim obrađivačem podataka, ali i Google obrađuje podatke u sopstvene svrhe. Google će možda moći da donese zaključke o identitetu posetilaca na osnovu prikupljenih podataka, kreira profile ličnosti i poveže ove podatke sa Google nalozima ovih pojedinaca. Trebalo bi da pretpostavite da se ova obrada dešava ako se saglasite sa korišćenjem kolačića performansi. Informacije o zaštiti podataka pri korišćenju Google Analytics mogu se pronaći ovde [https://support. google. com/analytics/answer/6004245] a ako imate Google nalog, više detalja o obradi od strane kompanije Google možete pronaći ovde [https://policies. google. com/technologies/partner-sites? hl=en].

12. Koje podatke obrađujemo na našim stranicama društvenih mreža?

Možemo da upravljamo stranicama i drugim priključnim tačkama na mreži („stranice ljubitelja“, „kanali“, „profili“, itd.) na društvenim mrežama i drugim platformama kojima upravljaju treće strane, i prikupljamo podatke o Vama kako je opisano u odeljku ‎3 i u nastavku. Ove podatke primamo od Vas i sa platformi kada stupate u interakciju sa nama putem naših priključnih tačaka (na primer, kada komunicirate sa nama, komentarišete naš sadržaj ili posetite naše priključne tačke na mreži). Istovremeno, platforme analiziraju Vaše korišćenje naših priključnih tačaka na mreži i kombinuju ove podatke sa drugim podacima koje imaju o Vama (na primer, o Vašem ponašanju i prioritetima). Takođe obrađuju ove podatke u svoje sopstvene svrhe, naročito u svrhe marketinga i istraživanja tržišta (na primer, radi personalizacije oglašavanja) i upravljanja svojim platformama (na primer, koji sadržaj Vam prikazuju) i, u tom smislu, oni deluju kao zasebni kontrolori podataka.

Primamo podatke o Vama kada komunicirate sa nama putem priključnih tačaka na mreži ili pregledate naš sadržaj na odgovarajućim platformama, posećujete naše priključne tačke na mreži ili ste aktivni na njima (na primer, objavljujete sadržaj, prosleđujete komentare). Ove platforme takođe, između ostalog, od Vas ili o Vama prikupljaju tehničke podatke, podatke o registraciji, podatke o komunikaciji, podatke o ponašanju i prioritetima (videti odeljak ‎3 o ovim uslovima). Ove platforme obično vrše statističku analizu načina na koji stupate u interakciju sa nama, načina na koji koristite naše priključne tačke na mreži i naš sadržaj ili druge delove platforme (šta pregledate, komentarišete, Vaša „sviđanja“, šta prosleđujete, itd.) i kombinuju ove podatke sa drugim informacijama o Vama (na primer, informacije o Vašoj starosti i polu i druge demografske podatke). Na taj način kreiraju profile o Vama i statistiku o korišćenju naših priključnih tačaka na mreži. One koriste ove podatke i profile da bi Vam prikazale naše ili druge reklamne poruke i drugi personalizovani sadržaj na platformi i da bi upravljale ponašanjem platforme, ali i u svrhe istraživanja tržišta i korisnika, kao i da bi nama i drugim stranama pružile informacije o Vama i korišćenju naših priključnih tačaka na mreži. Ne možemo da kontrolišemo analizu koju ove platforme generišu u vezi sa korišćenjem naših priključnih tačaka na mreži u određenoj meri.

Ove podatke obrađujemo u svrhe utvrđene u odeljku ‎4, naročito u svrhe komunikacije, marketinga (uključujući oglašavanje na ovim platformama, pogledajte odeljak ‎11) i istraživanja tržišta. Više informacija o važećem pravnom osnovu pronaći ćete u odeljku ‎5. Možemo da delimo sadržaj koji Vi objavite (na primer komentare o nekoj objavi), na primer u okviru našeg oglašavanja na platformi ili na drugom mestu. Mi ili operateri platformi takođe možemo da izbrišemo ili ograničimo sadržaj od Vas ili o Vama u skladu sa njihovim uslovima (na primer, neprimereni komentari).

Za više informacija o obradi od strane operatera platformi, pogledajte politiku privatnosti odgovarajućih platformi. Tamo možete dobiti više informacija i o zemljama u kojima se obrađuju Vaši podaci, Vašim pravima pristupa i brisanja podataka, i drugim pravima lica na koja se podaci odnose i načinu na koji ih možete ostvariti ili pribaviti dodatne informacije. Trenutno koristimo sledeće platforme:

 • www.linkedin.com/psettings/advertising-data. U pogledu podataka koji se prikupljaju i obrađuju kada posetite našu veb lokaciju u svrhu „uvida u stranicu“, mi smo kontrolori podataka zajedno sa kompanijom LinkedIn Ireland Unlimited Company, Dablin, Irska. U okviru uvida u stranicu, kreira se statistika o radnjama koje obavljaju posetioci na našoj veb lokaciji (komentarisanje objava, deljenje sadržaja, itd.). Ovo je objašnjeno na adresi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Ovo nam pomaže da razumemo kako se koristi naša stranica i kako da je poboljšamo. Primamo samo anonimne, grupisane podatke. Ugovorili smo naše dužnosti u pogledu zaštite podataka u skladu sa informacijama na adresi https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

13. Možemo li da ažuriramo ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti?

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti ne predstavlja deo ugovora sa Vama. Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti možemo da izmenimo u bilo kom trenutku. Verzija objavljena na ovoj veb lokaciji predstavlja trenutnu verziju.

Poslednji put ažurirano dana: 28. jula 2021.