Omówienie

Badanie KEYNOTE B36 jest przeznaczone dla pacjentów, u których rozpoznano, ale nie rozpoczęto jeszcze leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), zaawansowanego lub z przerzutami w klatce piersiowej. To badanie kliniczne ocenia bezpieczeństwo stosowania i skuteczność pól elektrycznych do leczenia nowotworów (TTFields) dostarczanych przez urządzenie NovoTTF-200T, w skojarzeniu ze standardowym lekiem immunoterapeutycznym pembrolizumabem, w leczeniu pierwszego rzutu NDRP.

Wszyscy pacjenci włączeni do badania otrzymają leczenie polami elektrycznymi TTFields w skojarzeniu z pembrolizumabem [badanie KEYNOTE B36].

Spółka Novocure GmbH, która jest sponsorem badania, prowadzi tę witrynę internetową, aby pomóc pacjentom w znajdowaniu podstawowych informacji o badaniu.

Osoby chcące wziąć udział w badaniu KEYNOTE B36 prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu [OŚRODKI BADAWCZE BADANIA KEYNOTE B36].

Pacjentów, u których rozpoznano progresję niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w trakcie lub po terapii opartej na związkach platyny, prosimy o zapoznanie się z Badaniem LUNAR.

O polach elektrycznych TTFields

Pola elektryczne do leczenia nowotworów (TTFields) są polami elektrycznymi, które zakłócają podział komórek nowotworowych [Informacje naukowe na temat pól elektrycznych TTFields]. Pola elektryczne TTFields mogą oddziaływać ze strukturami komórkowymi nowotworów obdarzonymi ładunkiem elektrycznym, zaburzając ich normalne działanie i w rezultacie prowadząc do śmierci komórki. Podział komórek nowotworowych może więc ulegać spowolnieniu, a nawet zatrzymaniu, hamując tym samym wzrost guza.

Pola elektryczne TTFields są dostarczane do obszaru ciała, gdzie znajduje się nowotwór, za pomocą badanego urządzenia medycznego nazywanego NovoTTF-200T. Urządzenie NovoTTF-200T to przenośne, lekkie urządzenie zasilane akumulatorem, mające za zadanie przekazywanie pól TTFields do niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).

Pacjentom otrzymującym leczenie polami elektrycznymi TTFields umieszcza się na klatce piersiowej cztery samoprzylepne matryce izolowanych przetworników ILE, które nieinwazyjnie dostarczają pola TTFields do płuc. Urządzenie jest przeznaczone do ciągłego stosowania w domu przez pacjentów [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields].

Stosowanie urządzenia NovoTTF-200T w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca stanowi terapię eksperymentalną: nie zostało zatwierdzone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność pól elektrycznych TTFields w tej chorobie nadal nie są znane i będą oceniane w tym badaniu klinicznym [Badanie KEYNOTE B36].

Terapia polami elektrycznymi TTFields u dorosłych pacjentów z nawrotem (jako monoterapia) i nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym (GBM) (w skojarzeniu z chemioterapeutykiem o nazwie temozolomid) została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych w ramach PMA (Premarket Approval), uzyskała w Europie znak CE i została zatwierdzona w Japonii w tym samym wskazaniu. Pola elektryczne TTFields w skojarzeniu z chemioterapią zostały również oznaczone znakiem CE w Europie i zatwierdzone przez FDA do stosowania u dorosłych pacjentów ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej (MPM) jako wyrób medyczny warunkowo dopuszczony do użytku ze względów humanitarnych (HDE).

Badanie KEYNOTE B36

Badanie KEYNOTE B36 jest pilotażowym, prowadzonym w jednej grupie, otwartym badaniem mającym na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i skuteczności pól elektrycznych do leczenia nowotworów (TTFields) generowanych przez urządzenie medyczne NovoTTF-200T [O polach elektrycznych TTFields]. Uczestnicy badania stosują urządzenie w skojarzeniu z pembrolizumabem w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca, zaawansowanego lub z przerzutami w klatce piersiowej (NDRP). Planuje się włączenie do badania 66 pacjentów. Wkrótce rozpocznie się nabór pacjentów do badania w wielu ośrodkach medycznych w Ameryce Północnej [OŚRODKI BADAWCZE BADANIA KEYNOTE B36].

Schemat badania KEYNOTE B36

Badanie jest przeznaczone dla pacjentów z nowo rozpoznanym NDRP, zaawansowanym lub z przerzutami w klatce piersiowej.

O ostatecznym zakwalifikowaniu pacjenta do badania będzie decydować wyłącznie lekarz prowadzący badanie w jednym z ośrodków badawczych.

Wszyscy pacjenci włączeni do badania otrzymają leczenie polami elektrycznymi TTFields, dostarczanymi średnio przez co najmniej 18 godzin na dobę przy użyciu urządzenia NovoTTF-200T, w skojarzeniu z pembrolizumabem, standardowym lekiem immunoterapeutycznym, który jest podawany dożylnie.

Używanie urządzenia

Aby otrzymać leczenie, pacjent musi nosić na klatce piersiowej samoprzylepne plastry nazywane matrycami, które dostarczają nieinwazyjnie pola elektryczne TTFields do miejsca nowotworu. Założenie matryc wymaga ogolenia skóry klatki piersiowej/pleców przed rozpoczęciem stosowania urządzenia oraz golenia jej dwa razy w tygodniu przez cały okres stosowania urządzenia. Matryce należy regularnie wymieniać przez cały okres otrzymywania leczenia.

Stosowanie urządzenia NovoTTF-200T będzie obejmować instruktaż w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzony przez specjalistę ds. obsługi urządzenia (DSS) firmy Novocure. Pacjenci będą kontynuować stosowanie urządzenia w domu [Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields].

Po przeszkoleniu pacjenci korzystający z urządzenia NovoTTF-200T mogą je konfigurować i stosować samodzielnie (w razie potrzeby z pomocą członka rodziny lub opiekuna) lub uzyskać pomoc specjalisty DSS.

Urządzenie zostało zaprojektowane jako przyjazne dla użytkownika, a wszystkimi aspektami technicznymi jego używania zajmuje się specjalista DSS. Specjalista DSS może również pomóc pacjentom w znalezieniu takich rozwiązań technicznych, aby mogli korzystać z pól TTFields bez zakłócania codziennego trybu życia.

Kwalifikowanie się do udziału
Pełną listę kryteriów kwalifikacji można znaleźć na stronie clinicaltrials.gov lub uzyskać od lekarza prowadzącego badanie KEYNOTE B36:

Kryteria włączenia (podsumowanie, niepełna lista)

 1. Rozpoznanie NDRP w III stadium lub z przerzutami w klatce piersiowej.
 2. Dodatni wynik ekspresji PD-L1 (TPS ≥ 1%) nowotworu.
 3. Brak wcześniejszego leczenia NDRP (dozwolone jest leczenie paliatywne).
 4. Ukończone co najmniej 22 lata.

Kryteria wyłączenia (podsumowanie, niepełna lista)

 1. Przerzuty pozaklatkowe (tj. element M to M1b lub M1c)
 2. Mutacja aktywująca EGFR i (lub) translokacja ALK.
 3. Leczenie z zamiarem wyleczenia poprzez wycięcie chirurgiczne i (lub) chemioradioterapię.
 4. Wcześniejsza ogólnoustrojowa terapia przeciwnowotworową lub radioterapia w leczeniu NDRP.
 5. Brak możliwości obsługi urządzenia NovoTTF-200T samodzielnie przez pacjenta lub z pomocą opiekuna.
 6. Kobiety w ciąży.
 7. Istotna choroba niezwiązana z chorobą podstawową.
 8. Wszczepione elektroniczne urządzenia (np. rozrusznik serca) w górnej części tułowia.

Włączenie do badania
Planuje się włączenie 66 pacjentów. Nabór pacjentów do badania rozpocznie się w wielu ośrodkach medycznych w Ameryce Północnej. Osoby chętne do udziału w badaniu KEYNOTE B36 prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z jednym z ośrodków.

Koszty badania
Uczestnicy badania nie poniosą żadnych kosztów w związku z udziałem w badaniu. Sponsor badania (firma Novocure) pokryje uzasadnione koszty materiałów związanych z leczeniem, w tym koszty urządzenia NovoTTF-200T i jego akcesoriów. Pacjenci i ich ubezpieczyciele pokryją koszty leczenia otrzymywanego w ramach standardu opieki. Sponsor badania może też zwrócić pacjentom uzasadnione koszty dojazdu bezpośrednio związanego z procedurami badania. Taki zwrot będzie dokonywany zgodnie z polityką ośrodka badawczego, w którym pacjent jest leczony. Przed przystąpieniem do udziału w badaniu należy skonsultować się z zespołem badania klinicznego w ośrodku w sprawie miejscowych zasad zwrotu kosztów i praw pacjenta.

Ośrodki badawcze badania KEYNOTE B36

Aktualna lista ośrodków badawczych uczestniczących w badaniu KEYNOTE B36 i ich dane kontaktowe są dostępne na stronie clinicaltrials.gov.

W razie problemów z kontaktem z ośrodkiem badawczym i (lub) dostępem do pełnych informacji o badaniu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z danymi pacjenta i swoimi pytaniami, umieszczając w temacie wiadomości „KEYNOTE B36”.

Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields

Pacjenci biorący udział w badaniu KEYNOTE B36 korzystają z urządzenia nieprzerwanie średnio przez co najmniej 18 godzin na dobę, jednak mogą robić przerwy podczas codziennego używania urządzenia na niektóre czynności. Zależnie od potrzeb lekarz prowadzący może zmienić schemat leczenia i korzystania z urządzenia.

Pacjenci i opiekunowie otrzymają wsparcie w zakresie urządzenia ze strony firmy Novocure.

Proszę pamiętać, że: Specjalista DSS zapewnia wszechstronną pomoc techniczną w stosowaniu urządzenia, jednak wszelkie pytania natury medycznej należy kierować do lekarza prowadzącego badanie.

Korzystanie z urządzenia NovoTTF-200T

Urządzenie NovoTTF-200T jest przeznaczone do ciągłego używania przez co najmniej 18 godzin na dobę. Urządzenie nie zakłóca działania domowych ani osobistych urządzeń elektrycznych. Inne osoby, niepoddawane terapii, nie są narażone na działanie pół elektrycznych TTFields i można bezpiecznie używać urządzenie w pobliżu współpracowników i członków rodziny.

Jak wygląda urządzenie?

Urządzenie NovoTTF-200T jest przenośne i przeznaczone do noszenia na ciele. Korzystanie z urządzenia wymaga ogolenia skóry na klatce piersiowej i plecach, i nałożenia na skórę samoprzylepnych plastrów zwanych matrycami. Oczywiście niektórzy pacjenci mogą mieć obawy dotyczące swojego wyglądu lub możliwości zachowania swojego trybu życia podczas używania urządzenia. Przewody łączące matryce izolowanych przetworników z urządzeniem można ukryć pod ubraniem. W ten sposób torba do noszenia urządzenia jest jedynym widocznym dla innych elementem urządzenia NovoTTF-200T. Zespół medyczny zapewni indywidualną pomoc dostosowaną do potrzeb każdego pacjenta w celu zapewnienia wygodnego noszenia urządzenia.

Aby zapewnić ciągłe leczenie oprócz regularnego golenia klatki piersiowej, pacjenci będą regularnie zmieniać matryce. Zespół medyczny pomoże pacjentowi w przygotowaniu planu i pokaże, jak rozmieszczać matryce.

Możliwość noszenia

Urządzenie umożliwia pacjentom kontynuowanie stylu życia bez zakłóceń codziennych czynności. W sprawie podejmowania jakichkolwiek czynności należy wcześniej porozmawiać z lekarzem prowadzącym badanie. Ponadto specjalista DSS udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania pacjenta dotyczące trybu życia.

Torbę na urządzenie można nosić jako torbę na ramię, plecak, torbę kurierską lub w ręku. Całkowita waga urządzenia wraz z akumulatorem wynosi około 1,3 kilograma (2,7 funta). Firma Novocure dostarczy tyle akumulatorów przenośnych, ile potrzeba.

Aby zapewnić ciągłość leczenia podczas przebywania w danym miejscu przez ponad kilka godzin, należy podłączać urządzenie NovoTTF-200T do zasilania sieciowego.

Informacje naukowe na temat pól elektrycznych TTFields

Komórki nowotworowe ulegają szybkim podziałom i namnażaniu w guzie płuca. Takie komórki mają różnego typu struktury obdarzone ładunkiem elektrycznym, które uczestniczą w procesie podziału komórkowego. Inne, zdrowe komórki w klatce piersiowej, jeśli w ogóle ulegają namnażaniu, to w znacznie wolniejszym tempie.

Mechanizm działania pól elektrycznych TTFields

Urządzenie NovoTTF-200T dostarcza przypominające fale pola elektryczne o małej intensywności do miejsca nowotworu. Pola te są nazywane polami elektrycznymi do leczenia nowotworów (ang. TTFields).

Badania przedkliniczne wykazały, że, w związku z wielkością i kształtem komórek nowotworowych podczas namnażania, pola TTFields powodują przemieszczenie obdarzonych ładunkiem elektrycznym struktur komórkowych dzielącej się komórki, zaburzając ich czynności i potencjalnie prowadząc do śmierci komórki.

Ponadto komórki nowotworowe zawierają również miniaturowe elementy, działające jak małe silniki uczestniczące w transporcie ważnych struktur komórkowych. Ponieważ te silniki również mają ładunek elektryczny, pola elektryczne TTFields zaburzają ich orientację. Podział komórek nowotworowych jest więc spowolniony, a nawet zatrzymany, hamując tym samym wzrost guza.

Podsumowanie mechanizmu działania pól elektrycznych TTFields przedstawiono w poniższej animacji:

POLA TTFIELDS NIE SĄ ZAREJESTROWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH DO LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA, ZAAWANSOWANEGO LUB Z PRZERZUTAMI W KLATCE PIERSIOWEJ. NIE OKREŚLONO BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA I SKUTECZNOŚCI PÓL ELEKTRYCZNYCH TTFIELDS W TYM WSKAZANIU.

Wcześniejsze doświadczenie kliniczne

Do tej pory sponsor zbadał szereg podobnych urządzeń opracowanych w celu dostarczania pól elektrycznych TTFields do różnych nowotworów. Główna różnica pomiędzy wcześniej badanymi urządzeniami a urządzeniem NovoTTF-200T polega na częstotliwości pól TTFields dostarczanych przez poszczególne urządzenia. Częstotliwość jest dostosowywana przez producenta urządzeń do leczenia danego typu nowotworu na podstawie danych z badań laboratoryjnych.

Urządzenie NovoTTF-100L, wcześniejszy model urządzenia NovoTTF-200T, zostało ocenione w badaniu pilotażowym u 42 pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy otrzymali leczenie polami elektrycznymi TTFields w skojarzeniu ze standardową chemioterapią w celu oceny bezpieczeństwa stosowania pól elektrycznych TTFields w tym wskazaniu.

Podobne urządzenie NovoTTF-200A (o nazwie Optune®) dostarcza pola elektryczne TTFields do mózgu i zostało zarejestrowane przez FDA do leczenia dorosłych z nawrotem i nowo rozpoznanym glejakiem, agresywnym typem pierwotnego nowotworu złośliwego mózgu. System Optune uzyskał w Europie znak CE w leczeniu glejaka i jest obecnie zatwierdzony również w Japonii.

Działania niepożądane

Na podstawie wiedzy naukowej o działaniu pól elektrycznych TTFields i dotychczasowych wyników klinicznych nie przewiduje się, aby urządzenie NovoTTF-200T powodowało jakiekolwiek niepożądane działania ogólnoustrojowe u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, zaawansowanym lub z przerzutami w klatce piersiowej. Podczas wcześniejszych badań prowadzonych z urządzeniem Optune®, stosowanym w leczeniu glejaka, u znacznego odsetka pacjentów pod matrycami występowało miejscowe podrażnienie skóry, w większości przypadków o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym.

We wcześniej wspomnianym badaniu urządzenia u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca lekarze prowadzący badanie nie powiązali żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych z zastosowaniem pól TTFields. Jedynym działaniem niepożądanym, które powiązano z urządzeniem, było łagodne lub umiarkowane podrażnienie skóry pod matrycami umieszczonymi na skórze głowy.

Ta strona internetowa nie zawiera wszystkich informacji i należy zwrócić się do lekarza prowadzącego, aby uzyskać pełną charakterystykę bezpieczeństwa stosowania pól TTFields.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest cel tego badania?

Niniejsze badanie pilotażowe ma na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i skuteczności pól elektrycznych TTFields wraz ze standardowym lekiem immunoterapeutycznym (pembrolizumabem) w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego NDRP lub NDRP z przerzutami do klatki piersiowej.

Jak mogę wziąć udział w badaniu KEYNOTE B36?

Należy skontaktować się z badaczem w najbliższym ośrodku badawczym. Można również skontaktować się z firmą Novocure, która jest sponsorem badania, aby uzyskać pomoc w skontaktowaniu się z ośrodkiem [Kontakt].

Jakie są przewidywane działania niepożądane pól TTFields?

Na podstawie naszych dotychczasowych danych klinicznych dotyczących stosowania systemu w różnych chorobach nie przewidujemy, aby urządzenie NovoTTF-200T powodowało ogólnoustrojowe działania niepożądane. U pacjentów zdarzały się podrażnienia skóry pod matrycami przetworników. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Informacje naukowe na temat pól TTFields.

Podczas dostarczania pól elektrycznych TTFields matryce mogą powodować łagodne nagrzewanie i uczucie mrowienia w skórze pod matrycami.

W sprawie dodatkowych informacji o potencjalnych działaniach niepożądanych używania urządzenia NovoTTF-200T i innych leków w badaniu klinicznym KEYNOTE B36 prosimy o zwrócenie się do lekarza prowadzącego badanie w jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu [Ośrodki badawcze badania KEYNOTE B36].

Czy muszę nosić urządzenie przez cały czas?

Przez większość czasu pacjenci nie będą przenosić urządzenia. Najczęściej będą z niego korzystać, kiedy będzie ono pozostawać w jednym miejscu (np. na biurku, stole lub na podłodze w torbie). Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby umożliwić pacjentom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia. Urządzenie i przenośny akumulator ważą razem około 1,3 kg (2,7 funta) i można je nosić na zewnątrz w dedykowanej torbie na ramię lub w plecaku.

Czy korzystanie z pól TTFields może stanowić zagrożenie dla członków rodziny lub dla innych osób?

Korzystanie z urządzenia nie będzie zakłócać działania urządzeń gospodarstwa domowego ani działania standardowych urządzeń osobistych. Inne osoby, niepoddawane terapii, nie są narażone na działanie pół elektrycznych TTFields i można bezpiecznie używać urządzenie w pobliżu współpracowników i członków rodziny.

W jakim zakresie urządzenie wpłynie na moje życie towarzyskie?

Można korzystać z urządzenia podczas wykonywania większości rutynowych czynności. Matryce będą całkowicie ukryte pod ubraniem pacjenta. Pacjentom otrzymującym leczenie polami TTFields specjalista ds. obsługi urządzenia (DSS) zaoferuje pomoc i wsparcie związane z kwestiami wyglądu. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields.