תנאים והתניות של מחקרי נובוקיור

אתר אינטרנט זה נועד לספק מידע כללי אודות Novocure. ("Novocure Ltd", "אנחנו", או "אותנו"). נא לעיין היטב בתנאים וההתניות האלה, החלים על הגישה לאתר אינטרנט זה ועל השימוש בו. גישה או שימוש באתר אינטרנט זה מהווים התחייבות לעמוד בתנאים וההתניות הנ"ל. אם אינך מסכים להתחייב לתנאים והתניות אלה, נא להפסיק לגשת או להשתמש באתר.

שינויים לתנאים והתניות של אתר האינטרנט
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאים והתניות באלה כל עת. המשך שימוש באתר זה לאחר פרסומם של תנאים והתניות חדשים, אשר יצוין באמצעות "עודכן בתאריך" בתחתית הדף, יהוו הסכמה לתנאים וההתניות המעודכנים. לכן, חשוב לעיין בתנאים וההתניות בכל פעם שמבקרים באתר. אנו לא נהיה אחראים בשום צורה ואופן על תוצאות אפשריות של שינויים כאמור או אי-דיוקים, שגיאות דפוס או השמטות בתכנים של האתר. אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק את גישתך לאתר או לתכונות מסוימות בן בכל עת וללא הודעה מראש, לרבות, ללא הגבלה, בשל כל הפרה שלך של התנאים וההתניות האלה.

אתר זה מיועד לקהל בארה"ב
למרות שהוא נגיש לאחרים, אתר אינטרנט זה והתכנים שבו מכוונים בעיקר לגישה ושימוש של תושבי ארה"ב.

אתר האינטרנט אינו מספק ייעוץ רפואי או הוראות שימוש במוצר
המידע המובא באתר זה אינו מיועד לספק ייעוץ רפואי או הוראת שימוש במוצרים שלנו, ואין להסתמך עליו כבסיס לכל החלטה הקשורה לטיפול רפואי. מידע זה לא נועד לבוא במקום ייעוץ רפואי מושכל של רופא המשפחה שלך לגבי כל שאלה או חשש שאולי יש לך לגבי בריאותך או ליתרונות הפוטנציאליים והתופעות השליליות האפשריות של כל מוצר רפואי.

ללא הצהרות או אחראיות
חברת Novocure עושה כל מאמץ לספק באמצעות אתר זה מידע מדויק ועדכני. עם זאת, Novocure אינה מציגה כל הצהרה לגבי התאמתו של המידע הכלול או המפורסם באתר אינטרנט זה לכל מטרה שהיא. בנוסף, Novocure עשויה שלא לעדכן את האתר שלה על בסיס קבוע ולכן המידע והחומרים המצויים בו עלולים להיות לא מעודכנים או לכלול השמטות או שגיאות אחרות. כל המידע מסופק "כמות שהוא" ("AS IS") וללא ערובה מכל סוג שהוא. לא ניתנת כל ערבות או הצגה, במפורש או במשתמע, בדבר דיוקו, עדכניותו או שלמותו של המידע הכלול או המצוטט בו. יתרה מכך, Novocure לא תישא בכל חבות בכל צורה שהיא בשל נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים כתוצאה משימוש, או אי-יכולת חהשתמש, במידע זה או בכל מידע אשר מסופק דרך האתרים המקושרים. שימוש באתר זה מהווה הכרה בכך שחברת Novocure מספקת את החומר המפורסם כאן למטרות הסברה בלבד, וכמתואר בפסקה הקודמת, לא כדי להעניק לך ייעוץ רפואי. Novocure ממליצה לך להתייעץ עם רופא לגבי כל אופציות הטיפול הזמינות עבורך.

שימוש אישי בלבד
תכני האתר מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וקניין רוחני רלוונטיים אחרים של ארה"ב ושל שאר הארצות, והם רכושה ובשליטתה או הרשאתה של Novocure או של כל גוף שנבחר כספק של תכנים ספציפיים. באפשרותך לצפות ולהשתמש בחומרים שבאתר למטרות אישיות ולא-מסחריות בלבד. כל שימוש אחר אינו מורשה, לרבות תכנת HTML או קודי הוראת תכנה אחרים הכלולים באתר האינטרנט שלנו, או מהווים חלק ממנו, ללא אישור שלנו מראש ובכתב. בנוסף, אסור להעתיק את המסמכים המפורסמים על ידי Novocure באתר זה, למעט לצורך שימוש אישי לא-מסחרי, תוך שמירה על כל ההודעות בדבר זכויות קניין, ולאחר שימוש זה אסור להעתיק, לשכפל או להפיץ אותם בכל צורה אחרת.

האיסור כמפורט בפסקה לעיל כולל גם, בין השאר, איסור על איסוף (scraping) או על שימוש ב-"רובוט", "בוט", "עכביש", "כריית מידע", "קוד תוכנה" מכל סוג, או כל התקן אוטומטי, תוכנה, כלי, אלגוריתם, תהליך, מתודולוגיה או שיטה ידנית אחרים בעלי תהליכים או פונקציונאליות דומים כדי לגשת, להשיג, להעתיק או לנטר חלק כלשהו מהאתר או הנתונים או התכנים שבאתר ללא אישור שלנו מראש. בנוסף, קישור לכל דף אינטרנט שאינו אחד מדפי הבית של אתרי Novocure (הידוע גם כ"קישור-עמוק" – Deep Linking), אסור ללא אישור מראש של Novocure.

זכותה של Novocure להשתמש בתכנים שנשלחו על ידי משתמשים
במקרה שאחד המבקרים באתר זה יספק משוב, מידע או נתונים כלשהם, בין אם בצורת שאלות, תגובות, הצעות, פרסומים בפלטפורמות ציבוריות אינטראקטיביות נגישות כגון בלוג או לוח מודעות, או בכל דרך אחרת, כל המידע כאמור ייחשב כלא חסוי, והמשתמשים מעניקים לנו בזאת במפורש הרשאה גלובלית לא-בלעדית לפרסם, להעתיק, למכור, לחשוף, להפיץ או להשתמש בחומרים האמורים לכל מטרה שהיא ללא הגבלה. אתה מעניק לנו זכות גלובלית לא-בלעדית להשתמש בכל הרעיונות, המושגים ו/או הטכניקות המגולמות בחומרים כאמור. לא תחול על Novocure כל התחייבות מכל סוג לגבי המידע הנ"ל, והיא תהיה רשאית להשתמש בכל המידע, הרעיונות, המושגים, הידע המעשי או הטכניקות הכלולים במידע כאמור לכל מטרה שהיא וכן לשכפל, להשתמש, לחשוף ולהפיץ את המידע כאמור בקרב צדדים שלישיים ללא הגבלה. בנוסף, אתה מוותר בזאת על כל זכות אינטלקטואלית שיתכן שיש לך בקשר לחומרים כאמור. בנוסף, אתה מאשר לנו לערוך את החומרים ולשנותם בכל דרך אחרת לפני שנשתמש, נפרסם, נפיץ, נמכור, נשכפל או נחשוף אותם. אסור לשלוח חומרים מוגנים בזכויות יוצרים ללא אישור של בעלי הזכויות, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל כשל בהשגת האישור כאמור.

כללים לגבי תכנים שנשלחו על ידי משתמשים לתכונות אינטראקטיביות הניתנות לצפייה חופשית
אנו שומרים לעצמנו את הזכות (אך איננו נוטלים כל התחייבות) לעקוב אחר הגשות או פרסומים כלשהם ולמחוק, להעביר או לערוך כל תוכן שייראה לנו בלתי ראוי או בלתי קביל מכל סיבה שהיא. יש להימנע משליחת הודעות או תכנים כלשהם המפרים או פוגעים בזכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, לרבות הודעות או תכנים המכילים דברי תועבה או שיש בהם הוצאת דיבה, הטרדה, איום, גרימת נזק, פריצות, פורנוגרפיה, חדירה לפרטיות, מעשה לא חוקי או מעודדים בכל דרך אחרת פעילות בלתי חוקית; או עשויים להפר זכויותיהם של אחרים או לחולל אחראיות, או מהווים ניסיון למכור מוצרים או שירותים אחרים. במקרים שבהם אנו מנהלים תכונות אינטראקטיביות כגון בלוגים, אנו רשאים לבדוק תגובות ופרסומים כדי להעריך את מידת הרלוונטיות, השייכות לנושא והנאותות שלהם. כמוכן אנו רשאים להסתיר או להסיר פרסומים מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. לא סביר שנפרסם תגובות בקשר לנושאים משפטיים הנמצאים בדיון או לסוגיות רגולטוריות. פרסומם של חומרים שהוגשו ונבחרו לפרסום יתעכב במהלך הבדיקה שלנו.

קישורים של צד שלישי
אתר זה עשוי גם להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. Novocure מספקת את הקישורים האלה מטעמי נוחות בלבד והכללתם של קישורים כאמור אין בה המלצה מטעם Novocure על אתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים כאמור. Novocure אינה שולטת על המידע הכלול באתרי צד שלישי, ולכן אינה נוטלת כל אחראיות לגבי כל מידע, תכנים או קישורים הכלולים באתרים של צדדים שלישיים כאמור, או לכל שינוי באתרי צד שלישי אלה.

זכות לשנות
Novocure שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכני אתר האינטרנט שלה בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש, ולא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לתוצאות אפשריות של שינויים כאמור או אי-דיוקים, שגיאות דפוס או השמטות בתכנים של האתר.

קניין רוחני
כל התכנים הכלולים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, ואין לשנותם, להפיצם, לפרסמם, או להעבירם ללא אישור שלנו מראש ובכתב. אין להסיר הודעות בדבר זכויות יוצרים, קניין רוחני או סוגיות משפטיות, או כל מידע מזהה אחר מחומרים שהורדו.

במלי הלוגו NovocureTM, NovocureTM, TTFieldsTM, ו-NovoTTFTM הינם סימנים מסחריים של Novocure Ltd ויירשמו בארה"ב ו/או באזורי שיפוט אחרים. שמות של מוצרים או שירותים אחרים של Novocure המוזכרים במסמך זה הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Novocure Ltd. היעדר שמם של מוצר או שירות או הלוגו שלהם מרשימה זו אינו מהווה וויתור על הסימן המסחרי של Novocure או על כל זכות קניין רוחני אחרת בקשר לשמות או ללוגו כאמור.

שמות וסימנים מסחריים אחרים הם קניינם של בעליהם. אין באתר האינטרנט שלנו דבר שיכול להתפרש כמתן רישיון או זכות להשתמש בכל סימנים מסחריים או סמלי לוגו שהם.

ללא זכויות משתמעות
אין באתר זה דבר שיכול להתפרש כמשתמע, בהשתק (estoppel) או בכל דרך אחרת כמתן רישיון או זכות כלשהם בקשר לפטנט, סימן מסחרי או זכות יוצרים של Novocure או של צד שלישי כלשהו. שימוש או שימוש לרעה בכל סימן מסחרי, פטנט או זכות יוצרים המפורטים להלן, למעט כפי שהותר כאן, אסורים בתכלית האיסור ועלולים להוות הפרה של חוקים בדבר פטנטים, סימנים מסחריים וזכויות יוצרים; חוקי לשון הרע והוצאת דיבה; חוקי פרטיות ופרסום; וחוקי ותקנות תקשורת. שים לב שחברת Novocure שומרת לעצמה את הזכות לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה וכן את התנאים וההגבלות של אתר זה במלוא מידת הדין.

פרטיות
מידע המאפשר זיהוי אישי ומידע דמוגרפי שאתם מוסרים לנו כפופים למדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא מתעדכנת מעת לעת. אנו עשויים להשתמש במידע מסוג זה ולשתף אותו בהתאם למדיניות הפרטית שלנו, הזמינה באתר זה או בכתובת: generalinfo@novocure.com.

שיפוי
כניסה לאתר ו/או שימוש בו מהווים הסכמה לשפות, לגונן ולשחרר את Novocure ואת חברות הבת שלה והחברות המסונפות אליה וכן עובדים, מנהלים, פקידים, חברי צוות, סוכנים, נציגים, שותפים עסקיים, מספקי מידע, מעניקי רישיונות ובעלי רישיונות לרבות ממוניהם ויורשיהם (ביחד: "הגורמים המפוצים") הקשורים לחברות כאמור, בשל, כנגד ומכל אחראיות ועלויות מכל סוג שהוא לרבות, בין השאר, שכר טירחת עו"ד והחזר הוצאות סבירים עבור ייעוץ משפטי ששילמו הגורמים המפוצים בקשר לתביעה כלשהי שתוגש על יסוד "תנאים והגבלות" אלו או בשל הפרתם על ידי המשתמש, או על יסוד שימוש בלתי-מורשה כלשהו באתר זה. אתה מסכים בזאת לשתף פעולה במידה הסבירה הדרושה בהגנה כנגד כל תביעה כאמור. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקחת על עצמנו באופן בלעדי את ההגנה והשליטה בכל סוגיה אשר, אחרת, כפופה לשיפוי על ידיך. אין לחתום על הסכם פשרה כלשהו שעשוי להשפיע על מי מ"הגורמים המפוצים", או מחייב מי מהם לנקוט בפעולה כלשהי, ללא אישור שלנו מראש ובכתב.

כתב וויתור אחריות וחבות
תוכן אתר האינטרנט של Novocure מסופק על בסיס "כמות שהוא"AS IS") "(, עם כל הפגמים ו"כפי שזמין" וחברת NOVOCURE אינה מצהירה או נוטלת אחריות מכל סוג שהוא מפורשת או משתמעת או נוצרת על פי דין, חוזה או בכל דרך אחרת לרבות, בין השאר, כל התחייבות בדבר סחירותו, התאמתו למטרה ספציפית, בעלות או אי-הפרה בקשר לתוכן האמור. חברת NOVOCURE אינה מצהירה או נוטלת אחריות לכך שהכניסה לאתר תתאפשר על בסיס קבוע וללא הפסקה, או שהמידע הכלול באתר האינטרנט יהיה מעודכן, שלם או חופשי מטעויות.

כל אדם לוקח אחריות מלאה על כל הסיכונים הנובעים מגישה לאתר ושימוש בו. חברת Novocure, חברות הבת והחברות המסונפות אליה וכן עובדים, מנהלים, פקידים, חברי צוות, סוכנים, נציגים, שותפים עסקיים, מספקי מידע, מעניקי רישיונות ובעלי רישיונות לרבות ממוניהם ויורשיהם של כל הנ"ל לא יישאו באחריות כלשהי בשל נזקים מכל סוג שהוא לרבות, בין השאר, נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, תוצאתיים, טיפוסיים, מיוחדים (כולל אבדן רווחים), עונשיים או אחרים כתוצאה או בקשר לקיומו, לרבות כניסה ושימוש, של אתר אינטרנט כלשהו של NOVOCURE או בשל אבדן נתונים הכלולים באתרי האינטרנט, ללא קשר לשאלה האם NOVOCURE או מי מהישויות שפורטו לעיל קיבלו הודעה בדבר יתכנותם של נזקים מסוג זה. במדינות שאינן מאפשרות להחריג או להגביל סוגים מסוימים של נזקים, אחריותה של NOVOCURE ושל חברות הבת והחברות המסונפות אליה וכן אחריותם של עובדים, מנהלים, פקידים, חברי צוות, סוכנים, נציגים, שותפים עסקיים, מספקי מידע, מעניקי רישיונות ובעלי רישיונות לרבות ממוניהם ויורשיהם של הנ"ל תהיה מוגבלת ככל שניתן על פי חוקי המדינות האמורות.

איננו ערבים לכך שהתכונות או חומרי המידע הכלולים או הזמינים באתר האינטרנט שלנו חופשיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. על אף שאנו עושים בתום לב מאמצים לעדכן מעת לעת את תכני האתר שלנו, לא חלה עלינו חובה לעדכן את המידע הכלול באתר שלנו ולא נישא באחריות בשל כשל כלשהו בעדכון המידע כאמור. Novocure אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או התחייבות הנובעות מתכנים כלולים באתר, ואף לא בשל טעות, הוצאת דיבה, לשון הרע, השמטה, דבר שקר, תועבה, פורנוגרפיה, ניבול פה, סכנה או אי-דיוק הכלולים במידע כלשהו הנמצא באתר או הושג דרכו.

החוק המסדיר
כל הסוגיות בקשר לגישתך לאתר האינטרנט של Novocure או לשימוש בו יהיו כפופים לחוקים הפדרליים של ארה"ב ולחוקי מדינת ניו יורק, ללא קשר להוראות המשפט הבין-לאומי הפרטי (conflict of law provisions). כל פעולה או הליך משפטי בקשר לגישתך לאתר האינטרנט של Novocure או לשימושך בו יתנהלו בבית משפט מחוזי מדינתי או פדרלי במדינת מסצ'וסטס. אתה מסכים לקבל את סמכות השיפוט של בתי המשפט האמורים, וכן שהם המקום הראוי, לגבי כל פעולה או הליך משפטי.

שונות
"תנאים והתניות" אלה מהווים את מלוא ההסכם בינך לבין Novocure והם חלים על השימוש שלך באתר שלנו ובכל מידע או שירותים שמוצעים בו. הסכם זה גובר על תנאי שימוש קודמים כלשהם או על הסכמים אחרים בינך לבין Novocure לגבי השימוש באתר זה.

הימנעות מצידנו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה מתוך "תנאים והתניות" אלו לא תהווה ויתור על כל זכות או הוראה כאמור; ושום ויתור לא יהיה בר-אכיפה, אלא אם כן הוא בכתב וחתום על ידי הצד שכנגדו מבקשים אכיפה.

היה וחלק כלשהו של "תנאים והתניות" אלו יוכרז כאינו בר-אכיפה, החלק שאינו בר-אכיפה יתפרש בהתאם לחוק הרלוונטי באופן שהוא ישקף קרוב ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים, בעוד ששאר ההסכם ייאכף ככתבו.

למעט כפי שנקבע באופן מפורש ב"תנאים והתניות" אלו (ומלבד Novocure והחברות המסונפות אליה), אתה מסכים בזאת שלא יהיו נהנים מצד שלישי מ"תנאים והתניות" אלו.

אם יש לך כל שאלה או הערה בקשר ל"תנאים והתניות" או לגבי האתר שלנו, צור עמנו קשר בכתובת: generalinfo@novocure.comאוקטובר 2011