מדיניות פרטיות HIPAA של מחקרי נובוקיור

1. רקע

הודעת פרטיות זו לפי HIPAA ("מדיניות") מתארת את האופן שבו חברת Novocure Inc. (להלן "Novocure" או "אנחנו") ממלאת אחר הדרישות של חוק ניידות ואחריות ביטוח בריאות (HIPAA). Novocure הנה חברה למתן שירותי בריאות המספקת ציוד רפואי בר-קיימא (DME), גם ישירות למטופלים. כספקית של ציוד רפואי בר-קיימא יש לחברת Novocure גישה למידע רפואי חסוי (PHI) וגם מגישה תביעות להחזרים כספיים. מכאן שחברת Novocure הינה יישות מכוסה כהגדרתה בחוק HIPAA.  מדיניות זו מתארת כיצד Novocure מתכוונת לעמוד במגוון הדרישות של HIPAA. מדיניות זו חלה על רק PHI (כהגדרתו להלן) של מטופלים המתגוררים בארה"ב.

2. פרטיות

אנו מחויבים להקפיד שהשימוש במידע הרפואי המוגן (PHI) של המטופלים שלנו וחשיפתו יתבצעו בהתאם ל-HIPAA. אנו מחויבים ליצירת תיעוד של המוצרים והשירותים שאנחנו מספקים למטופלים שלנו. אנחנו זקוקים לתיעוד הזה כדי לספק למטופלים שלנו מוצרים ושירותים איכותיים ועל מנת לעמוד בדרישות משפטיות מגוונות. מדיניות זו חלה על כל המידע הרפואי הרגיש של מטופלים בו אנחנו משתמשים או חושפים בתפקידנו כספקי שירותי בריאות. אם יש לך כל שאלה בנוגע למדיניות זו, צור קשר עם הממונה על הפרטיות של Novocure.

3. הדרישות המשפטיות שלנו

בהתאם ל-HIPAA אנו נדרשים, בין השאר:

 • לוודא שהשימוש והחשיפה של מידע רפואי מוגן (PHI) ייעשה אך ורק כפי שמותר ו/או נדרש בהתאם ל-HIPAA;
 • למסור למטופלים שלנו הודעה על החובות המשפטיות ונוהלי הפרטיות שלנו לגבי המידע הרפואי הרגיש שלהם;
 • להודיע למטופלים שלנו במקרה שאנחנו לא יכולים להסכים להגבלה שנתבקשה בקשר לדרך השימוש והחשיפה של המידע שלהם;
 • להיענות לבקשות סבירות שהמטופלים שלנו עשויים להעלות בקשר למסירת מידע רפואימוגן באמצעים או מקומות חלופיים;
 • לקבל את אישורם בכתב להשתמש במידע למטרות שונות מאלה המפורטות להלן, המותרות בהתאם ל-HIPAA;
 • ולמלא אחר התנאים המפורטים בהודעת נוהלי הפרטיות שבתוקף כיום.

4. מי אמור למלא אחר נוהלי הפרטיות שלנו

מדיניות זו מתארת את נוהלי הפרטיות של Novocure לפי חוק HIPAA ומחייבת את כל העובדים, הצוות והשותפים העסקיים של Novocure — ככול שהדבר רלוונטי — לציית להוראותיה. כל גוף, אתר ומקום של Novocure עשויים לחלוק ביניהם מידע רפואי מוגן למטרות טיפול, תשלום ו/או מתן שירותים רפואיים כמפורט בהודעת נוהלי פרטיות.

5. למטופל יש זכויות לגבי המידע הרפואי המוגן שלו

למטופל יש את הזכויות הבאות לגבי המידע הרפואי הרגיש שנמצא ברשותנו לגביו:

 • זכות לבדוק ולהעתיק. זכותו של מטופל לבדוק ולהעתיק מידע רפואי מוגן אשר עשוי לשמש לצורך קבלת החלטות בקשר לטיפול שלו. בדרך כלל זכות זו חלה גם על רשומות רפואיות וחשבונות. מטופלים המעוניינים לבדוק ו/או להעתיק את המידע הרפואי הרגיש שלהם מתבקשים לפנות לטלפון 855-281-9301 או לכתובת support@novocure.com. חברת Novocure רשאית לגבות תשלום עבור העתקת הקבצים המבוקשים. בנוסף, בנסיבות ספציפיות רשאית Novocure לסרב לבקשת מטופל או מטופלת לבדוק ו/או להעתיק מידע רפואי מוגן. אם מטופל או מטופלת מסורבי גישה למידע הרפואי הרגיש שלהם הם רשאים לבקש שההחלטה לסרב לבקשה תיבחן שנית. Novocure תבחר גורם בלתי-תלוי כדי שיבדוק הן את הבקשה והן את הסירוב. Novocure תציית לתוצאה של בדיקה שכזו.
 • הזכות לתקן. אם מטופל או מטופלת מרגישים שהמידע הרפואי הרגיש שלהם שגוי או חסר, הם רשאים לבקש מאיתנו לתקן אותו. זכותו של מטופל לבקש תיקון כל עוד המידע שמור אצלנו. יש להפנות כל בקשת תיקון מידע רפואי מוגן של מטופל לטלפון 855-281-9301 או support@novocure.com. לבקשת התיקון על המטופל לצרף סיבה תומכת בבקשתו ואנו רשאים לסרב לבקשת התיקון שלו אם היא לא מלווה בסיבה תומכת. בנוסף, ייתכן שנסרב לבקשת מטופל לתקן את המידע הרפואי הרגיש שלו במידה והבקשה מתייחסת לתיקון של מידע רפואי מוגן אשר:
  • לא נוצר על ידנו, למעט אם האדם או הגוף שיצרו את המידע אינם זמינים עוד כדי לעשות את התיקון;
  • אינו מהווה חלק מהמידע הרפואי הרגיש השמור אצלנו או עבורנו;
  • אינו מהווה חלק מהמידע שהמטופלים שלנו רשאים לבדוק ולהעתיק;
  • הוא מדויק ושלם.
 • הזכות לקבל דיווח על חשיפת מידע רפואי מוגן למטופלים שלנו יש זכות לבקש "דיווחי חשיפה" (accounting of disclosures). דיווח חשיפה היא רשימה של חשיפות מסוימות שעשינו של מידע רפואי מוגן על המטופלים שלנו. Novocure תספק דיווח אודות כל החשיפות, למעט חריגים מסוימים. Novocure לא תדווח על החשיפות הבאות:
  • חשיפה לצורך טיפול, תשלום ופעולות רפואיות;
  • חשיפה בפני מטופלים של מידע רפואי מוגן שלהם עצמם;
  • חשיפה בפני אנשים שמעורבים בטיפול שלהם, או לצורך הודעות שונות;
  • חשיפה שנעשתה על פי אישור חתום על ידי המטופלים שלנו, לצורך שימושים וחשיפות ספציפיים;
  • חשיפה שנעשתה במסגרת "מערך נתונים מוגבל" (Limited Data Set) (על פי הגדרתו בחוק HIPAA);
  • חשיפה נלווית שנעשתה אגב חשיפה מותרת;
  • חשיפה לצרכים של ביטחון לאומי או מודיעיניים;
  • וחשיפה בפני מוסדות בתי סוהר או במצבי משמורת של רשויות אכיפת החוק.

מטופלים המעוניינים לבקש את הרשימה הזאת או דיווח חשיפות מתבקשים לפנות לטלפון 855-281-9301, או לכתובת support@novocure.com. יתכן שנבקש מהמטופל להגיש את הבקשה בכתב. בקשת מטופל צריכה לכלול פירוט של התקופה עבורה הוא מבקש דיווח חשיפות, אשר אינה יכולה להיות בת יותר משש שנים ממועד הבקשה. בקשת המטופל צריכה לכלול ציון של האופן בו הוא רוצה לקבל את הרשימה (דהיינו כתובה על נייר או בצורה אלקטרונית). הרשימה הראשונה שמטופל יבקש תוך פרק זמן של 12 חודשים תהיה ללא עלות. עבור רשימות נוספות נחייב את המטופלים בעלויות הסבירות שלנו הכרוכות במתן הרשימה. אנו נודיע למטופלים על העלות הכרוכה בבקשתם והם יוכלו לבטל או לשנות את הבקשה לפני שנגרמות עלויות כלשהן.

 • הזכות לבקש סייגים. זכותו של מטופל לבקש לקבוע סייג או הגבלה לגבי המידע הרפואי המוגן שלו שאנו חושפים או עושים בו שימוש לצורכי טיפול, תשלום, או פעולות רפואיות. בנוסף, זכותו של מטופל גם לבקש לקבוע סייג או הגבלה לגבי המידע הרפואי המוגן שלו שאנו חושפים בפני אנשים המעורבים בטיפול שלו או בתשלום עבורו, כגון בן משפחה או חבר. איננו מחויבים להיענות בחיוב לבקשה. במידה ונענה בחיוב, אנו נמלא אחר הבקשה, למעט אם המידע נחוץ כדי להעניק למטופל טיפולי חירום על מנת לבקש לקבוע סייגים ניתן להתקשר לטלפון 855-281-9301 או לשלוח אימייל לכתובת support@novocure.com. עם זאת, אנחנו רשאים לבקש להגיש בקשה בכתב. עלינו לדעת: א' איזה מידע רוצים להגביל; ב' האם רוצים להגביל את השימוש שלנו, את החשיפה, או את שניהם; ג' על מי רוצים שיחולו ההגבלות (לדוגמה, חשיפה בפני בן או בת הזוג).
 • הזכות לבקש תקשורת חסויה. זכותו של מטופלו לבקש מאיתנו לתקשר אתו לגבי נושאים רפואיים בדרך מסוימת או במקום מסוים. לדוגמה: מטופלים רשאים לבקש שניצור איתם קשר אך ורק במקום העבודה או באמצעות דואר רגיל. על מנת לבקש תקשורת חסויה ניתן להתקשר לטלפון 855-281-9301 או לשלוח אימייל לכתובת support@novocure.com. עם זאת, אנחנו רשאים לבקש להגיש בקשה בכתב. אנו נשתדל להיענות בחיוב לכל בקשה סבירה. הבקשה חייבת לכלולו פירוט לגבי האופן או המקום בהם המטופל רוצה שניצור איתו קשר.
 • הזכות לבטל הרשאה. במקרים בהם נדרשת הרשאה בכתב, זכותו של מטופל לבטל את ההרשאה להשתמש או לחשוף מידע רפואי מוגן, למעט במידה שננקטה כבר פעולה. ביטול כזה חייב להיעשות בכתב ויש לשלוח אותו בהתאם להרשאה שחתמו המטופל או מטופלת.
 • הזכות לקבל עותק מודפס של הודעת נוהלי פרטיות. זכותו של מטופלו לקבל עותק מודפס של הודעת נוהלי פרטיות. מטופלים רשאים בכל עת לבקש עותק מודפס של הודעת נוהלי הפרטיות. גם אם מטופל הסכים לקבל את הודעת נוהלי הפרטיות באופן אלקטרוני, זכותו לקבל עותק מודפס של הודעת נוהלי הפרטיות, אם ביקש זאת. ניתן להתקשר לטלפון 855-281-9301 או לשלוח אימייל לכתובת support@novocure.com על מנת לבקש עותק כאמור.
 • מטרות השימוש והחשיפה של מידע רפואי חסוי של מטופלינו כפי שמותר או נדרש על פי דין.

הדרכים השונות שבהן מותר לנו, כספקי שירותי בריאות, להשתמש ולחשוף מידע רפואי מוגן מתוארות להלן. יתכן שחלק מקטגוריות אלה אינן רלוונטיות לעסקים שלנו ושלמעשה לא נשתמש או נחשוף מידע רפואי חסוי למטרות אלה. לא כל סוג חשיפה של מידע רפואי חסוי או שימוש בו יופיעו ברשימה. מצד שני, כל צורה שבה אנו רשאים או חייבים להשתמש ו/או לחשוף מידע רפואי חסוי, ללא אישור המטופלים, תיכלל באחת הקטגוריות.

 • לצורך טיפול. יתכן שנשתמש או נחשוף מידע רפואי חסוי על מטופל כדי לסייע לאנשי רפואה ולספקי שירותי בריאות להעניק למטופלים שלנו טיפולים או שירותים רפואיים. למשל, אנו עשויים לחשוף מידע רפואי מוגן של השימוש של המטופל במוצרים או בשירותים שלנו — בפני הרופא שלהם וצוות הקליניקה שלו. זאת על מנת לסייע לרופא להקפיד על שימוש נכון במכשיר.
 • לצורך תשלום. אנו עשויים להשתמש ו/או לחשוף מידע רפואי חסוי על מטופל על מנת שניתן יהיה לחייב את המטופל עבור המוצרים או השירותים שאנו מספקים ולגבות תשלום ממנו, מחברת ביטוח או מגורם שלישי. לדוגמה, יתכן שנצטרך למסור — או לקבל — מאחת מקופות החולים, או ממוסד רפואי שבו מתגורר מטופל, מידע אודות המוצרים והשירותים שסיפקנו לו על מנת שהוא, או הגורם האחראי לכך, יוכלו לשלם לנו. דבר זה מתייחס במיוחד לטופס הזמנת מרשם, הקצאת הטבות, סריקות MRI ומידע על התיק הרפואי. בנוסף, אנו עשויים להודיע לקופת החולים או לספק שירותי הבריאות של מטופל על מוצר או שירות שהוא עתיד לקבל על מנת להשיג אישור מראש או כדי לברר אם קופת החולים או ספק שירותי הבריאות יכסו את עלות המוצר או השירות.
 • למטרות שיווקיות. מעת לעת, ולטובת לקוחותיה, מטופליה והשווקים שהיא משרתת, עשויה חברת Novocure לפרסם מידע, פניות לגיוס תרומות או חומרים שיווקיים על המוצרים והשירותים שהיא מציעה. זכויותיך במסגרת לכללי הפרטיות כוללות: הזכות לבקש לקבוע סייגים או הגבלות; הזכות להתנגד להכללת המידע שלהם בתקשורת מכל סוג ובכל עת; הזכות להשתתף או להפסיק להשתתף בפעילות כלשהי לגיוס תרומות; הזכות להתנגד לשימוש או חשיפה של מידע רפואי מוגן לצורכי שיווק, לרבות הודעות על טיפול מסובסד; הזכות להתנגד לחשיפות המהוות מכירה של מידע רפואי מוגן; וכן הזכות להתנגד לשימושים או חשיפות מסוג אחר שאינם מפורטים בהודעת פרטיות זו או שהם מותרים על פי כללי הפרטיות.
 • לצורך פעילות במסגרת מתן שירותי בריאות. אנו עשויים להשתמש ולחשוף מידע רפואי מוגן של מטופל לצורך פעילות במסגרת מתן שירותי בריאות, וכן לטובת ספקים אחרים של שירותי בריאות המעורבים בטיפול, ביחס לפעולות רפואיות ספציפיות. סוגים אלה של שימוש וחשיפה הכרחיים לתפעולה של Novocure וכדי להבטיח שהמוצרים שהמטופלים מקבלים הם המשתלמים והיעילים ביותר. הפעולות של חברת Novocure במסגרת מתן שירותי בריאות כוללות בין השאר פעולות איסוף, משלוח, איסוף ופונקציות שירות; מאמצי גבייה; ביקורת פנימית; תכנון עסקי (לרבות ניתוח משך השימוש במוצר, יעילותו וכן פיתוח או שיפור של אופן ביצוע החזרים כספיים או של המדיניות בנושא זה), בחינת איכות הטיפול ותוצאותיו לגבי מטופל או מטופלת מסוימים ומקרים דומים, ופעולות שיפור/אבטחת איכות. בנוסף, אנו עשויים להצליב מידע רפואי מוגן של מטופלים רבים על מנת להחליט אילו מוצרים ושירותים נוספים כדאי לנו להציע; אילו מוצרים ושירותים אינם נחוצים עוד; וכדי ללמוד עד כמה המוצרים שלנו יעילים בטיפול באנשים כמו המטופלים שלנו. אנו עשויים לגלות מידע למוסדות רפואיים וחוקרים עצמאיים למטרות בדיקה ולמידה. אנו עשויים להסיר מקובץ של מידע רפואי מוגן נתונים מזהים של מטופלים כדי שאנשים אחרים יוכלו להשתמש ללימוד דרכי טיפול וכיצד לטפל, כל זאת מבלי להפר את כללי הפרטיות.
 • הודעות/תזכורות. אנו עשויים להשתמש ולחשוף מידע רפואי מוגן כדי ליצור קשר עם מטופל או בשביל להסדיר שספק שירותי הבריאות שלו ייצור עמו קשר לגבי מסירה, תחזוקה, שירות או איסוף של מוצר.
 • אנשים המעורבים בטיפול במטופלים שלנו או בתשלום עבור טיפול זה. אנחנו עשויים לחשוף מידע רפואי מוגן בפני בני משפחה, קרובי משפחה, חברים אישיים קרובים של מטופל, או כל אדם אחר שיצוין על ידי המטופל, מידע אישי מוגן שיהיה רלוונטי באופן ישיר למעורבותו בטיפול במטופלים או בתשלום עבור הטיפול, כאשר המטופל אינו נוכח או זמין בכל דרך אחרת לפני חשיפת המידע והמטופל מסוגל לקבל החלטות בנושאי בריאות, כל עוד: 1. המטופל נתן את הסכמתו; 2. למטופל יש אפשרות להתנגד לחשיפה אך אינו עושה זאת; 3. לאור הנסיבות ועל בסיס שיקול דעת מקצועית, אנו מסיקים שהמטופל אינו מתנגד לחשיפת המידע. אנו רשאים לקבל מהמטופל את הסכמתו או אי-הסכמתו לחשיפת מידע. עם זאת, אם המטופל אינו נוכח, או שנבצר ממנו בפועל להסכים או להתנגד לחשיפה בשל אי-יכולת או נסיבות חירום, אנו רשאים לקבוע — תוך שיקול דעת מקצועי — אם חשיפת המידע תשרת את טובת המטופל ואם כן, לחשוף רק מידע רפואי מוגן רלוונטי באופן ישיר למעורבותם של האנשים בפניהם ייחשף המידע במתן שירותי בריאות למטופל.
 • מחקר. בנסיבות מסוימות אנו עשויים להשתמש במידע רפואי מוגן של מטופל ולחשוף אותו למטרות מחקר. לדוגמה: מחקר יכול להיות כרוך בהשוואת בריאותם והתאוששותם של כל המטופלים שקיבלו מוצר או שירות עבור אותה מחלה. בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע רפואי מוגן של מטופל בפני אנשים המתכוננים לערוך מחקר, למשל כדי לעזור לעורכי המחקר למצוא אנשים עם בעיות רפואיות ספציפיות. במידה ולחוקר יש גישה לשם או לכתובת של מטופל, או לכל מידע מזהה אחר שלו אנו מחויבים לבקש את אישורו של המטופל כדי לחשוף מידע רפואי מוגן בהקשר של המחקר.
 • כנדרש על פי דין. אנו נחשוף מידע רפואי חסוי של מטופל כאשר נידרש לעשות כך על פי החוק הממלכתי או חוקי הרשויות המקומיות. אנו עשויים לחשוף מידע, לדוגמה, לצורך הליכים משפטיים ומנהליים, בכפוף לסמכות המשפטית; מידע הקשור לקורבנות הטרדה מינית, הזנחה או אלימות במשפחה; וכדי לסייע לרשויות החוק בפעולות אכיפה חוקיות.
 • פעולות ממשלה אנו עשויים לחשוף מידע רפואי חסוי של מטופל כנדרש לצורך פעילות ממשלתית, למשל על מנת לשמור על ביטחונם של משרתי ציבור; לדווח לזרועות השונות של כוחות הביטחון; או לצורך פעולות חוקיות הקשורות לביטחון המדינה.
 • מניעת איום חמור לבריאות או לבטיחות. אנו עשויים לחשוף מידע רפואי חסוי של מטופל כאשר הדבר הכרחי כדי למנוע איום חמור על הבריאות או הבטיחות שלו, של אדם אחר, או של הציבור. עם זאת, כל חשיפת מידע שכזו חייבת להיעשות אך ורק בפני מי שמסוגל למנוע את האיום.
 • העברת עסקים. במהלך ניהול עסקיה, יתכן שחברת Novocure תבצע רכישה או מכירה של נכסיה העסקיים ("העברת עסקים"). יתכן שהעברת עסקים כאמור תכלול מכירה או רכישה של מידע רפואי חסוי. בנוסף, במקרה שחברת Novocure Inc., או Novocure Ltd. (Jersey Isle), או כל חברת-בת של Novocure Ltd. (Jersey Isle), או רוב רובם של נכסיה של .Novocure Inc יימכרו, סביר שמידע רפואי מוגן יהיה אחד מהנכסים המועברים.
 • פיצויי עובדים. אנו עשויים לחשוף מידע רפואי מוגן של מטופל לצורך פיצויי עובדים וכדומה. קרנות פיצויים נועדו לפצות עובדים במקרים של תאונת עבודה או מחלה תעסוקתית.
 • פעולות בריאות הציבור. אנו עשויים לחשוף בפני לרשויות הבריאות מידע רפואי מוגן של מטופל לצורך פעילויות פיקוח חוקיות. לרבות, בין השאר, ביקורות, חקירות, בדיקות ומבחני רישוי. פעילויות אלו נחוצות לצורך פיקוח ממשלתי על מערכת הבריאות, ביצוע תכניות ממשלתיות ואכיפת חוקי זכויות האזרח.
 • תביעות משפטיות ומחלוקות. אם מטופל מעורב בתביעה משפטית או מחלוקת, אנו עשויים לחשוף מידע רפואי מוגן שלו בפני בית משפט או על פי צו מנהלי. אנחנו עשויים לחשוף מידע רפואי מוגן של מטופל כתגובה לצו בית משפט, דרישה לגילוי או הליך חוקי אחר שננקט על ידי אדם המעורב במחלוקת, אולם רק עם נעשו מאמצים ליידע את המטופל על הדרישה ולקבל את אישורו בכתב, או לחליפין להוציא צו המגן על המידע שנדרש.
 • חוקרי מקרי מוות, פתולוגים ומנהלי חברות קדישא. אנחנו עשויים למסור מידע רפואי מוגן לחוקר מקרי מוות או לפתולוג. בין השאר, הדבר עשוי להיות נחוץ לצורך זיהוי מטופל שנפטר או כדי לקבוע את סיבת מותו.
 • תרומת אברים או רקמות. אנו עשויים לחשוף מידע רפואי מוגן של מטופל למען תרומה של איבר, קרניות או רקמות לאחר המוות.
 • מידע רפואי מוגן– שימושים נוספים
  כל שימוש או חשיפה נוספים של מידע רפואי מוגן שאינם מכוסים במסגרת הודעת נוהלי פרטיות זו, או המותרות בדרך אחרת על פי החוקים החלים על חברת Novocure ייעשו אך ורק באישור בכתב של המטופל. לא יידרש אישור אם Novocure תשתמש או תחשוף מידע רפואי למטרות שאינן מכוסות במסגרת הצהרת נהלי פרטיות זו או מותרות על פי דין, כל עוד Novocure תסיר כל מידע המאפשר זיהו אישי של המטופל לפני חשיפת שאר המידע המוגן. אם מטופל אישר לחברת Novocure להשתמש או לחשוף את המידע רפואי המוגן שלו, זכותו לבטל בכל עת את האישור, בכתב. כאשר מטופל מבטל את האישור שלו, Novocure כבר לא תהיה רשאית להשתמש או לחשוף מידע רפואי מוגן של אותו מטופל בשל הסיבות המכוסות על ידי האישור בכתב של המטופל. עם זאת, אין לנו יכולת להחזיר לאחור כל חשיפה שנעשתה בעבר על סמך האישור שנתן המטופל. חברת Novocure מחויבת לשמור רשימות שונות של מוצרים ושירותים שאנו מספקים למטופלים שלנו.
 • שינויים להצהרת נוהלי פרטיות
  שמורה לנו הזכות לשנות את נוהלי המידע שלנו ולקבוע הוראות חדשות שיחולו על כל מידע רפואי מוגן שברשותנו. בנוסף, שמורה לנו הזכות לשנות בכל עת את הצהרת נוהלי הפרטיות. שמורה לנו הזכות להחיל את הגרסה המעודכנת של הצהרת הפרטיות על כל מידע רפואי מוגן של מטופלים שכבר נמצא ברשותנו וכן כל מידע שנקבל בעתיד. מטופל המעוניין לקבל עותק של הגרסה המעודכנת של נוהלי הפרטיות מתבקש לפנות לטלפון 855-281-9301, או לשלוח אימייל לכתובת support@novocure.com.

6. קובלנות

אם מטופל סבור שזכויות הפרטיות שלו הופרו, הוא רשאי להגיש קובלנה, לנו או ל-Secretary of the Department of Health and Human Services at 200 Independence Avenue, S.W.; Washington, DC 20201, או ליצור קשר עם המזכירות בטלפון 690-7000(202)-. את הקובלנה לחברת Novocure יש להפנות בכתב, בטלפון 855-281-9301, או באימייל לכתובת support@novocure.com.

7. עסקאות ומערכי קוד

Novocure מגישה את כל העסקאות לחברות המבטחות על פי הסטנדרטים של תקני העסקאות ומערכי הקוד המפורטים בחוק HIPAA. ספציפית, אנו מגישים דרישות תשלום עבור המוצרים שלנו באמצעות קודי HCPCS לא רשומים.

בתוקף החל מ: 25 במאי 2016