I. Преамбюл

Настоящата Политика съгласно HIPAA („Политика“) описва как Novocure Inc. („Novocure“ или „Ние“) спазва изискванията на Закона за преносимост и отчетност в здравното осигуряване („HIPAA“). Novocure е доставчик на здравни услуги в областта на трайното медицинско оборудване („ТМО“) и предоставя ТМО директно на пациентите. Като доставчик на ТМО Novocure има достъп до защитена здравна информация („ЗЗИ“) и също така подава искове за възстановяване на разходи. Следователно Novocure е попадащ в обхвата субект, както е дефинирано в HIPAA. Настоящата политика описва как Novocure възнамерява да спазва различните изисквания на HIPAA. Настоящата политика се прилага само за ЗЗИ (както е определено по-долу) на пациенти, които живеят в Съединените американски щати.

II. Поверителност

Ние се задължаваме да гарантираме, че защитената здравна информация за нашите пациенти („ЗЗИ“) се използва и разкрива в съответствие с HIPAA. Поемаме ангажимент да създадем запис за продуктите и услугите, които предоставяме на нашите пациенти. Този запис ние е необходим, за да предоставим на нашите пациенти качествени продукти и услуги, използвани в грижата за тях, и да спазваме определени законови изисквания. Настоящата Политика се прилага за цялата ЗЗИ на пациенти, която използваме и разкриваме в ролята си на доставчик на здравни услуги. Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на Novocure.

III. Нашите правни изисквания

Съгласно HIPAA от нас се изисква включително следното:

 • да се уверим, че ЗЗИ се използва и разкрива само както е разрешено и/или се изисква съгласно HIPAA;
 • да уведомим нашите пациенти за нашите законови задължения и практики за поверителност по отношение на тяхната ЗЗИ;
 • да уведомим нашите пациенти, ако не можем да приемем искано ограничение за начина, по който се използва и разкрива тяхната информация;
 • да приемем разумни искания, които нашите пациенти могат да отправят, за съобщаване на ЗЗИ с алтернативни средства или на алтернативни места;
 • да получим тяхното писмено разрешение за цели, различни от изброените по-долу и разрешени от HIPAA; и
 • да спазваме условията на Декларацията за практиките за поверителност, която понастоящем е в сила.

IV. Кой ще следва нашите практики за поверителност

Тази политика описва практиките на Novocure за поверителност съгласно HIPAA и изисква всички служители, персонал и бизнес партньори на Novocure да я спазват. Всички юридически лица, обекти и представителства на Novocure могат да споделят ЗЗИ помежду си за цели, свързани с лечение, заплащане и/или здравни дейности, както е описано в Декларацията за практиките за поверителност.

V. Пациентът има права по отношение на защитената си здравна информация

Пациентът има следните права по отношение на ЗЗИ, която поддържаме за него:

 • Право на преглед и копиране. Пациентът има право да прегледа и копира ЗЗИ, която може да се използва за вземане на решения относно грижите за него. Обикновено това включва медицински записи и записи за плащания. Ако пациентът би искал да прегледа и/или копира своята ЗЗИ, пациентът трябва да се свърже с 855-281-9301 или support@novocure.com. Novocure има право да начисли такса за копиране на исканите файлове. Novocure може при определени обстоятелства да отхвърли искането на пациент за преглед и/или копиране на ЗЗИ. Ако на пациент е отказан достъп до неговата/нейната ЗЗИ, пациентът може да поиска преразглеждане на отказа. Novocure ще избере независимо лице, което да разгледа искането и отказа, и ще се съобрази с резултатите от това преразглеждане.
 • Право на изменение. Ако пациентът смята, че ЗЗИ, която имаме за него/нея, е неправилна или непълна, пациентът има право да поиска да променим информацията. Пациентът има право да поиска изменение, при положение че информацията се съхранява от нас. Всяко искане на пациент за изменение на ЗЗИ трябва да бъде отправено на 855-281-9301 или support@novocure.com. Пациентът трябва да посочи основание в подкрепа на своето искане и ние имаме право да отхвърлим искането му за изменение, ако то не включва основание. Освен това имаме право да отхвърлим искането на пациент за промяна на неговата/нейната ЗЗИ, ако пациентът поиска от нас да променим ЗЗИ, която:
  • не е създадена от нас, освен ако лицето или структурата, която е създала информацията, вече не е на разположение за извършване на изменението;
  • не е част от ЗЗИ, съхранявана от или от наше име;
  • не е част от информацията, която нашите пациенти биха имали право да преглеждат и копират; или
  • е точна и пълна.
 • Право на отчет за разкриване на ЗЗИ. Нашите пациенти имат право да поискат „отчет за разкриване на ЗЗИ“. Отчетът за разкриване е списък на определени оповестявания на ЗЗИ за нашите пациенти, които сме направили. Novocure ще предостави отчет за всички оповестявания с някои изключения. Novocure НЯМА да включва в отчета следните оповестявания:
  • тези, направени за лечение, плащания и здравни грижи;
  • тези, направени на нашите пациенти относно тяхната собствена ЗЗИ;
  • тези, направени на лица, участващи в грижите за тях или за други цели на уведомяването;
  • тези, направени по силата на разрешение, подписано от нашите пациенти, разкриващо специфични употреби и оповестяване;
  • когато оповестяването е част от Ограничен набор от данни (както е дефинирано в Закона за HIPAA);
  • когато оповестяването е в резултат на друго допустимо оповестяване;
  • за цели, свързани с националната сигурност или разузнаване; и
  • към изправителни институции или в ситуации, свързани със задържане от страна на правоприлагащите органи.

За да поиска този списък или отчет на оповестяванията, пациентът може да се свърже с 855-281-9301 или support@novocure.com. Можем да поискаме пациентът да подаде искането писмено. В искането на пациента трябва да се посочва периодът от време, за който се иска отчет на оповестяванията, който не може да бъде по-дълъг от шест години от датата на искането. В искането на пациента трябва да се посочва също в какъв формат пациентът иска да бъде списъкът (т.е. хартиен или електронен). Първият списък, който пациентът поиска в рамките на 12-месечен период, ще бъде безплатен. За допълнителни списъци пациентът ще трябва да заплати нашите разумни разходи за предоставянето на списъка. Ние ще уведомим пациента за свързаните с това разходи и пациентът може да избере да оттегли или да промени искането си, преди да бъдат направени каквито и да било разходи.

 • Право да поискате ограничения. Пациентът има право да поиска ограничаване на ЗЗИ, която използваме или разкриваме за него/нея относно лечение, плащане или здравни дейности. Пациентът също има право да поиска ограничаване на ЗЗИ, която разкриваме за него/нея на лице, което участва в грижите за него/нея или в плащането за тези грижи, като например член на семейството или приятел. Ние не сме длъжни да се съгласим с искането. Ако се съгласим, ще изпълним искането, освен ако информацията не е необходима, за да се предостави на пациента спешно лечение. Пациентът може да се свърже с нас на 855-281-9301 или support@novocure.com, за да поиска ограничаване на информацията, но можем да поискаме да подаде искането си в писмена форма. Пациентите ни трябва да посочат i) каква информация пациентът иска да ограничи, ii) дали пациентът иска да ограничи нашата употреба, разкриване, или и двете и iii) за кого пациентът иска да се прилагат ограниченията (напр. разкриване пред съпруг(а)).
 • Право да поискате поверителна комуникация. Пациентът има право да поиска да комуникираме с него/нея по медицински въпроси по определен начин или на определено място. Например нашите пациенти могат да поискат да се свързваме с тях само по време на работа или по пощата. Пациентът може да се свърже с нас на 855-281-9301 или support@novocure.com, за да поиска поверителна комуникация, но можем да поискаме да подаде искането си в писмена форма. Ние ще вземем предвид всички разумни искания. В искането си пациентът трябва да посочи как или къде желае да се свързваме с него/нея.
 • Право на оттегляне на разрешението. Пациентът има право, в случаите, когато се изисква писмено разрешение, да оттегли разрешението за използване или разкриване на ЗЗИ, освен до степента, в която вече е било предприето действие. Оттеглянето трябва да бъде в писмена форма и трябва да бъде изпратено в съответствие с разрешението, подписано от пациента.
 • Право на копие на хартиен носител от Декларацията за практиките за поверителност. Пациентът има право да получи копие на хартиен носител от Декларацията за практиките за поверителност. Пациентът може по всяко време да поиска копие от Декларацията за практиките за поверителност. Дори ако пациентът се е съгласил да получи Декларацията за практиките за поверителност по електронен път, пациентът има право да получи и хартиено копие на Декларацията за практиките за поверителност при поискване. Пациентът може да се свърже с нас на 855-281-9301 или support@novocure.com, за да поиска копие на хартиен носител.
 • Как можем да използваме и разкриваме защитена здравна информация за нашите пациенти, както се разрешава или изисква от закона.

Следните категории описват различни начини, по които ни е разрешено да използваме и разкриваме ЗЗИ в качеството си на доставчик на здравни услуги. Някои от тези категории може да не се отнасят за нашия бизнес и ние реално може да не използваме или разкриваме ЗЗИ за пациентите за такива цели. Не всяко използване или разкриване в категория ще бъде изброено. Всички начини обаче, по които ни е разрешено или необходимо да използваме и разкриваме ЗЗИ без тяхно разрешение, ще бъдат посочени в една от категориите.

 • За лечение. Можем да използваме или разкриваме ЗЗИ за пациент, за да окажем съдействие на здравните специалисти и доставчици, които предоставят медицинско лечение или услуги на нашите пациенти. Например можем да предоставим ЗЗИ във връзка с използването от страна на пациента на нашите продукти или услуги на лекаря на пациента и персонала в лекарския кабинет, за да помогнем на лекаря при поддържане на подходяща употреба на устройството.
 • За заплащане. Можем да използваме и разкриваме ЗЗИ за пациент, така че продуктите и услугите, които предоставяме на пациента, да могат да бъдат таксувани и заплащането да може да бъде извършено от пациента, застрахователна компания или трета страна. Например може да се наложи да получим от или да разкрием на програмата за здравно осигуряване на пациента, Medicare, или лечебното заведение, в което пациентът е пребивавал, информация относно продуктите и услугите, които сме предоставили на пациента, за да може пациентът или друг отговорен платец да ни плати. Това може конкретно да включва информация, необходима за формуляра за поръчка по рецепта, разпределение на обезщетения, ЯМР и информация от медицинското досие. Можем също така да информираме доставчика на здравни грижи или здравно осигуряване на пациент за продукт или услуга, които пациентът ще получи, за да получим предварително одобрение или да установим дали доставчикът на грижи или осигуровката на пациента ще покрие този продукт или услуга.
 • За маркетингови цели. Понякога Novocure може, в полза на клиентите, пациентите и пазара, който обслужва, да предоставя информация, искания за набиране на средства или маркетингови материали за своите продукти и услуги. Вашите права съгласно Правилото за поверителност включват възможността по всяко време да поискате ограничения или да оттеглите включването на Вашата информация във всякакви съобщения, както и да се включите или да се откажете от всякакви маркетингови дейности или дейности за набиране на средства, използване и разкриване на ЗЗИ за маркетингови цели, включително съобщения за субсидирано лечение, оповестяване, което представлява продажба на ЗЗИ и други употреби и оповестяване, които не са описани в настоящата Декларация за поверителност или разрешени от Правилото за поверителност.
 • За дейности, свързани със здравни грижи. Можем да използваме и разкриваме ЗЗИ за пациент за нашите дейности, свързани със здравни грижи, и можем да разкриваме ЗЗИ за пациент на други доставчици на здравни грижи, участващи в грижата за пациента, за определени дейности, свързани със здравна грижа. Тази употреба и това оповестяване са необходими за работата на Novocure и за да се гарантира, че потребителите на нашите продукти получават възможно най-икономически ефективните терапевтични продукти. Примери за дейности на Novocure, свързани със здравни грижи, включват, но не се ограничават до доставка, получаване и обслужване, събиране, вътрешен одит, бизнес планиране (включително анализ на продължителността на използване на продукта, полезността или разработването/подобряването на методите или политиката за възстановяване на средства), оценка на качеството на грижите и резултатите за конкретен пациент и подобни случаи, както и дейности по осигуряване/подобряване на качеството. Можем също така да комбинираме ЗЗИ за много пациенти, за да решим какви допълнителни продукти и услуги трябва да предложим, кои продукти и услуги не са необходими и да определим колко ефективни са нашите продукти в грижите за хора като нашите пациенти. Можем също така да разкриваме информация на лечебни заведения и независими изследователи с цел преглед и обучение. Можем да премахваме информация, която идентифицира пациентите, от набор от ЗЗИ, така че други лица да могат да я използват за обучение в сферата на здравеопазването и предоставянето на здравни грижи, без да нарушават Правилото за поверителност.
 • Известие/Напомняния. Можем да използваме и разкриваме ЗЗИ, за да се свържем с пациент или да организираме доставчик на здравни грижи на пациент да се свърже с него относно доставката, поддръжката, обслужването или получаването на продукт.
 • Лица, ангажирани в грижите или заплащането на грижите за нашите пациенти. Можем да разкрием на член на семейството, друг роднина, близък личен приятел на пациента или на друго лице, идентифицирано от пациента, ЗЗИ, пряко свързана с участието на това лице в грижите за пациента или заплащането на здравните грижи за пациента, ако пациентът не присъства на или по друг начин не е на разположение преди разкриването и пациентът е способен да взема решения, свързани със здравните грижи за него, ако: (i) получим съгласието на пациента; (ii) предоставим на пациента възможност да възрази срещу разкриването и пациентът не го направи; или (iii) от обстоятелствата, въз основа на професионална преценка, правим извода, че пациентът не възразява срещу разкриването. Можем да получим устно съгласие или несъгласие на пациента за разкриване на ЗЗИ. Ако пациентът обаче не присъства или възможността да се съгласи или да възрази срещу разкриването на практика не може да бъде предоставена поради недееспособност на пациента или поради извънредни обстоятелства, ние можем, на базата на професионална преценка, да определим дали разкриването е в интерес на съответния пациент и, ако е така, да разкрием само ЗЗИ, която е пряко свързана с участието на лицето в здравните грижи за пациента.
 • Изследвания. При определени обстоятелства можем да използваме и разкриваме ЗЗИ за пациент за изследователски цели. Например изследователски проект може да включва сравняване на здравословното състояние и възстановяването на всички пациенти, които са получили продукт или услуга за едно и също заболяване. Можем също така да разкрием ЗЗИ за пациент на лица, които се подготвят да проведат изследователски проект, например, за да им помогнем да намерят пациенти със специфични медицински състояния. Ако изследователят има достъп до името, адреса или друга идентифицираща информация на пациента, която разкрива кой е пациентът, ние сме длъжни да поискаме разрешението на пациента, за да разкрием ЗЗИ във връзка с изследването.
 • В съответствие с изискванията на закона. Ще разкрием ЗЗИ за пациент, когато това се изисква от федералното, щатското или местното законодателство. Например можем да разкрием информация за съдебни и административни производства съгласно законовите правомощия, да докладваме информация, свързана с жертви на насилие, небрежност или домашно насилие, или да окажем съдействие на служителите на органите на реда за изпълнение на техните правоприлагащи задължения.
 • Държавни функции. Можем да използваме и разкриваме ЗЗИ за пациент, както се изисква за специализирани държавни функции, като защита на държавни служители, докладване пред различни подразделения на въоръжените сили или във връзка с дейности по националната сигурност, разрешени от закона.
 • За предотвратяване на сериозна заплаха за здравето или безопасността. Ние можем да използваме и разкриваме ЗЗИ за пациент, когато е необходимо, за да предотвратим сериозна заплаха за здравето и безопасността на този пациент или здравето и безопасността на обществеността или на друго лице. Всяко разкриване обаче би било само на лице, което може да помогне за предотвратяване на заплахата.
 • Прехвърляне на бизнес. В хода на дейността на Novocure може да има придобиване или продажба на бизнес активи на Novocure („Прехвърляне на бизнес“). Такова прехвърляне на бизнес може да включва продажба или покупка на ЗЗИ. Също така, в случай че Novocure Inc., Novocure Ltd. (Остров Джърси) или дъщерно дружество на Novocure Ltd. (Остров Джърси) бъде придобито или по същество всички активи на Novocure Inc. бъдат придобити, ЗЗИ вероятно ще бъде един от прехвърлените активи.
 • Обезщетение за трудови злополуки. Можем да оповестим ЗЗИ за пациент във връзка с обезщетение за трудови злополуки или подобни програми. Тези програми осигуряват обезщетения за трудови злополуки или заболявания.
 • Дейности по обществено здравеопазване. Можем да използваме или разкриваме ЗЗИ на пациента пред надзорен орган в сферата на здравеопазването за дейности, разрешени от закона. Тези надзорни дейности включват например одити, разследвания, инспекции и лицензиране. Тези дейности са необходими на правителството за контрол върху здравната система, правителствените програми и спазването на законите за гражданските права.
 • Съдебни дела и спорове. Ако пациентът участва в съдебно дело или спор, можем да разкрием ЗЗИ за този пациент в изпълнение на съдебна или административна заповед. Можем също така да разкрием ЗЗИ за пациент в отговор на призовка, искане за откриване или друг официален съдебен документ от друго лице, участващо в спора, но само ако са положени усилия да се съобщи на пациента за искането и да се получи писменото му разрешение или да се получи заповед за защита на исканата информация.
 • Съдебни следователи, съдебни лекари и директори на погребални агенции. Имаме право да предоставим ЗЗИ на съдебен следовател или съдебен лекар. Това може да е необходимо например за идентифициране на починал пациент или определяне на причината за смъртта на пациента.
 • Даряване на органи/тъкани. Имаме право да използваме или разкриваме ЗЗИ на пациента за цели, свързани с даряване на трупни органи, очи или тъкани.
 • Друга употреба на защитена здравна информация
  Друга употреба и разкриване на ЗЗИ, която не е обхваната от Декларацията за практиките за поверителност или разрешена по друг начин от приложимите за Novocure закони, ще се извършва само с писмено разрешение на пациента. Разрешение няма да се изисква, ако Novocure използва или разкрива здравна информация за цели, различни от описаните в Декларацията за практиките за поверителност или разрешените от закона, ако Novocure премахне всяка информация, която идентифицира индивидуално пациента, преди да разкрие останалата информация. Ако пациентът предостави на Novocure разрешение да използва или разкрива ЗЗИ за него, пациентът има право да оттегли писмено разрешението си по всяко време. Ако пациентът оттегли своето разрешение, Novocure повече няма право да използва или разкрива ЗЗИ за този пациент поради причините, посочени в писменото разрешение на пациента. Ние обаче не можем да върнем обратно вече оповестена информация, която е била разкрита въз основа на разрешението, предоставено от пациента. Novocure трябва да съхранява записи за продуктите и услугите, които предоставяме на нашите пациенти.
 • Промени в Декларацията за практиките за поверителност
  Запазваме си правото да променим нашите информационни практики и да направим новите разпоредби валидни за цялата ЗЗИ, която поддържаме. Също така си запазваме правото да променяме Декларацията за практиките за поверителност по всяко време. Запазваме си правото да направим редактираната или изменена декларация валидна за ЗЗИ, която вече имаме за своите пациенти, както и всяка информация, която получим в бъдеще. Пациентът може да поиска актуална версия на нашите практики за поверителност, като се свърже с нас на 855-281-9301 или support@novocure.com.

VI. Жалби

Ако пациентът смята, че правата му във връзка със защитата на личните данни са нарушени, пациентът може да подаде жалба до нас или до Министъра на здравеопазването и социалната политика на 200 Independence Avenue, S.W., Вашингтон, окръг Колумбия 20201, или да се свърже с кабинета на министъра на телефон (202) 690-7000. За да подаде жалба до Novocure, пациентът трябва да подаде жалбата в писмена форма до Novocure, да се свърже с нас на 855-281-9301 или support@novocure.com.

VII. Трансакции и набори от кодове

Novocure изпраща всички трансакции към платци на здравни грижи, като използва стандартите за трансакции и кодове, описани в HIPAA. По-конкретно ние подаваме искания за плащане на нашите продукти, използвайки скрити HCPCS кодове.

Дата на влизане в сила: 25 май 2016 г.